Udostępnij:

Dodano:

05.02.2018 15:24

Ekoglass 2011

KSIĄŻKA DO POBRANIA 

EKOGLASS FESTIWAL 2011

KURATORZY FESTIWALU / KURÁTOŘI FESTIVALU / FESTIVAL CURATORS
Igor Wójcik, Mariusz Łabiński

ARTYŚCI / UMĚLCI / ARTISTS
Oldřich Plíva ( ČR), Igor Wójcik (PL), Mariusz Łabiński (PL), Jiří Šuhájek (ČR), Jakub Berdych Senior (ČR), Marta Sienkiewicz (PL), Jakub Berdych Junior (ČR), Agnieszka Bar (PL), Piotr Stramski (PL), Václav Řezáč (ČR), Katarzyna Harasym (PL)

MISTRZOWIE HUTNICZY / SKLÁŘŠTÍ MISTŘI / GLASSWORKING MASTERS
Martin Štefánek (ČR), Henryk Łubkowski (PL), Michal Janecký (ČR)

TECHNOLODZY / TECHNOLOGOVÉ / TECHNOLOGISTS
Anna Kuśnierz (PL) – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych, Zakład Technologii Szkła / Ústav keramiky a stavebních hmot v Krakově, oddělení skla a stavebních hmot, oddělení sklářské technologie / Institute of Ceramics and Construction Materials in Cracow, Department of Glass and Construction Materials, Glass Technology Division
Martin Štefánek (CZ) – właściciel Huty Szkła „Martin Štefánek” w Desnej / majitel sklářské huti „Martin Štefánek” v Desné / owner of Glassworks „Martin Štefánek” in Desna

PATRONI MEDIALNI / MEDIÁLNÍ PATRONI / MEDIA PATRONS
TVP Wrocław, jelonka.com, Pismo Artystyczne Format

ORGANIZATORZY / ORGANIZÁTOŘI / ORGANIZERS
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego (PL) / Centrum kultury a umění ve Vratislavi – kulturní instituce Dolnoslezského kraje (PL) / Art and Culture Centre in Wroclaw – Cultural Institution of Lower-Silesian Region Self-Government (PL)
Miasto Szklarska Poręba (PL) / Město Szklarska Poręba (PL) / City of Szklarska Poręba (PL)
Instytut Edukacji Społecznej we Wrocławiu (PL) / Institut sociálního vzdělávání ve Vratislavi (PL) / Institute of Social Education in Wroclaw (PL)
Obywatelskie Stowarzyszenie „Człowiek na granicy” (CZ) / Občanské Sdružení „Člověk na hranici” – Český Těšín (ČR) / Citizen Association ‘Human on the Border’ (CZ)

PARTNERZY / PARTNEŘI / PARTNERS
Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka (PL-CZ-SK) / Polsko-česko-slovenská Solidarita (PL/ČR/SK) / Polish-Czech-Slovakian Solidarity (PL-CZ-SK)
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie (PL) / Městské středisko kultury, sportu a lokální aktivity v Szklarske Porębě (PL) / Municipal Center of Sport and Local Activity in Szklarska Poręba (PL)
Czeskie Centrum w Warszawie (CZ) / České centrum ve Varšavě (ČR) / Czech Center in Warsaw (CZ)
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego (PL) / Krkonošské muzeum v Jelení Hoře – kulturní instituce Dolnoslezského kraje (PL) / Karkonosze Center Museum in Jelenia Gora – Cultural Institution of Lower-Silesian Region Self-Government (PL)
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu (PL) / Akademie výtvarných umění Eugenia Gepperta ve Vratislavi (PL) / E. Geppert Academy of Art and Design in Wrocław (PL)
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie (PL) / Ústav keramiky a stavebních hmot v Krakově (PL) / Institute of Ceramics and Construction Materials in Cracow (PL)
Arkadiusz Ignasiak – Konsul Honorowy Republiki Czeskiej we Wrocławiu (CZ) / Honorární konzul České republiky ve Vratislavi (ČR) / Honorary Consul of the Czech Republic in Wroclaw (CZ)
Towarzystwo Izerskie (PL ) / Společnost Towarzystwo Izerskie (PL) / Jizera Association (PL)
Stacja Turystyczna Orle (PL) / Turistická stanice Orle (PL) / Tourist Station Orle (PL)
Karkonoski Park Narodowy (PL) / Krkonošský národní park (PL) / Karkonosze National Park (PL)
Związek Polskich Artystów Szklarzy (PL) / Svaz polských uměleckých sklářů (PL) / Association of Polish Glass Artists (PL)
Centrum Sztuki Współczesnej DOX by Qubus (CZ) / Centrum současného umění DOX by QUBUS (ČR) / Centre for Contemporary Art DOX by QUBUS (CZ)
Qubus Design studio – Rámová 3, Praga (CZ) / Qubus Design studio – Rámová 3, Praha (ČR) / Qubus Design studio – Rámová 3, Prague (CZ)
Galeria Maloskalská w Malej Skale (CZ) / Maloskalská galerie na Malé Skále (ČR) / Maloskalská Gallery in Mala Skála (CZ)

MECENAT / PATRONÁT / PATRONAGE
Rafał Jurkowlaniec – Marszałek Województwa Dolnośląskiego (PL) / Maršálek Dolnoslezského vojvodství (PL) / Marshal of the Lower Silesian Voivodeship (PL)

SPONSORZY / SPONZOŘI / SPONSORS
Kancelaria Radców Prawnych A. Ignasiak i Wspólnicy (PL) / Právní poradenství A. Ignasiak a společníci (PL) / Legal Counsels A. Ignasiak and Partners (PL) www.kancelariaignasiak.pl
galeria sztuki aktualnej / wójcik & stępniak / (PL) / galerie aktuálneho umění / wójcik & stępniak / (PL) / actual art gallery / wojcik & stepniak / (PL) / www.actualart.pl

Projekt jest współfinansowany przez Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach cyklicznego programu Forum Polsko-Czeskie – wspieranie rozwoju stosunków polsko-czeskich (PL-CZ) / Projekt je spolufinancován ministrem zahraničních věcí Polska v rámci cyklického programu Česko-polské fórum – podpora rozvoje polsko-českých vztahů 2011 (PL-ČR) / The project is co-financed by the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Poland as part of the cyclical program Polish-Czech Forum – supporting the development of Polish-Czech relationships (PL-CZ)

Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego / Tento projekt je spolufinancován Dolnoslezským krajem / The project is co-financed by the Lower-Silesian Region Self-Government

KIEROWNICTWO ARTYSTYCZNE ALBUMU / UMĚLECKÉ VEDENÍ ALBA / ART DIRECTORS OF THE PUBLICATION
Igor Wójcik, Paweł Stępniak

STRONA INTERNETOWA FESTIWALU / OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY FESTIVALU / FESTIVAL WEBSITE www.okis.pl/ekoglass | www.actualart.pl/ekoglass

REDAKTORZY MERYTORYCZNI ALBUMU / ODPOVĚDNÍ REDAKTOŘI ALBA / CONTENT EDITORS
Igor Wójcik, Mariusz Łabiński

KOORDYNACJA PRAC NAD KATALOGIEM / KOORDINACE / COORDINATION
Dominika Kowalewska

PROJEKT GRAFICZNY I SKŁAD ALBUMU / GRAFICKÁ ÚPRAVA A SAZBA ALBA / GRAPHICAL DESIGN AND TYPESETTING
Karolina Kędzierska | www. karolinakedzierska.pl

ZDJĘCIA / FOTOGRAFIE / PHOTOGRAPHS
Stanisław Sielicki, Igor Wójcik, Agnieszka Bar, Tomasz Stępień, Jakub Berdych Jr, Krzysztof Saj, Zbigniew Trylański, Salim Issa, Piotr Stramski

TŁUMACZENIA / PŘEKLADY / TRANSLATIONS
Ilona Gwóźdź-Szewczenko, Dominika Kowalewska, Małgorzata Gorczyńska

KOREKTA / KOREKTOR / PROOFREADING
Małgorzata Gorczyńska, Marketa Tarda Paralova

WYDAWCA / VYDAVATEL / PUBLISHED BY
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego (PL) / Centrum kultury a umění ve Vratislavi – kulturní instituce Dolnoslezského kraje (PL) / Art and Culture Centre in Wroclaw – Cultural Institution of Lower-Silesian Region Self-Government (PL)
50-101 Wrocław, Rynek-Ratusz 24 tel. (+48 71) 344 28 64, faks 344 28 65 okis@okis.pl, www.okis.pl
Dyrektor: Piotr Borkowski

DRUK / TISK / PRINTED BY
Drukarnia JAKS Sławomir Kępa, Jerzy Janeczek
www. jaks.net.pl

NAKŁAD / NÁKLAD / NUMBER OF COPIES 400

ISBN 978-83-62290-45-1

AKTUALNOŚCI

Dodano: 04.06.2019 14:08

W czerwcowym numerze Odry

NAGRODA „ODRY” 2018 DLA KAZIMIERZA ORŁOSIA „Polska sercem Europy”: SURDYKOWSKI, GAJDZIŃSKI, KOZŁOWSKI ORZECHOWSKI • WALICKI: Z Ludowej do Wolnej Europy • LISTY BARAŃCZAKA • COVACICH: Triest • TATE – wiersze • HIRSCHMAN nad Zatoką San Francisco • Fidelio • NATALIA LL pokaż więcej »

Dodano: 01.04.2019 14:06

Nagroda ODRY 2018 dla Kazimierza Orłosia

Redakcja oraz Rada Redakcyjna miesięcznika „Odra” postanowiły uhonorować Nagrodą „Odry” za rok 2018 Kazimierza Orłosia w uznaniu dla jego całego dorobku prozatorskiego. pokaż więcej »

Dodano: 14.06.2019 06:00

Fotorelacja z wernisażu wystawy „Za i przed kamerą….” i pokazu filmu „Dolina Pałaców i Ogrodów”

13 czerwca 2019, odbył się pokaz filmu "Dolina Pałaców i Ogrodów" oraz wernisaż wystawy "Za i przed kamerą...." Fotografie filmowe autorstwa Marzeny Zawal. Wystawa będzie dostępna w Ratuszu w Lwówku Śl. do 4 lipca 2019. pokaż więcej »

Dodano: 14.06.2019 05:00

KROPKA I KRESKA – DOLNY ŚLĄSK W ABSTRAKCJI FILMOWEJ

czerwiec-lipiec 2019, Dolny Śląsk pokaż więcej »

Dodano: 14.06.2019 04:00

Wystawa „Things and Thoughts” w ramach Fotofestiwalu 2019

15-30 czerwca 2019, wernisaż : 15 czerwca 2019, godz. 18:20, oprowadzanie kuratorskie: 29 czerwca 2019 o godz. 18.00, Galeria Imaginarium, Łódzki Dom Kultury, ul. Traugutta 18 pokaż więcej »

Dodano: 14.06.2019 03:00

CZERWCOWE POKAZY SPEKTAKLU POSTAĆ DNIA TEATRU POLSKIEGO – W PODZIEMIU

17 czerwca 2019, godz. 19:00, 18 czerwca 2019, godz. 19:00, Sala Teatru Laboratorium, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Rynek Ratusz 27, Wrocław (Przejście Żelaźnicze) pokaż więcej »

Dodano: 14.06.2019 02:03

Czwartek ujemny z Konradem Górą

21 czerwca 2019, godz. 18.00, Księgarnia Hiszpańska ELITE, ul. Karola Szajnochy 5, Wrocław pokaż więcej »

Dodano: 14.06.2019 02:00

„Zawsze początek, spotkanie” – malarstwo Mariusza Mikołajka

21 czerwca - 25 sierpnia 2019, wernisaż: 21 czerwca, godz. 18:00, Centrum Sztuki Stara Kopalnia, ul. Piotra Wysockiego 29, Wałbrzych pokaż więcej »