Regulamin Zasad Bezpieczeństwa OKiS w Sali Teatru Laboratorium

ZASAD BEZPIECZNEGO UCZESTNICTWA WIDZÓW W WYDARZENIACH OŚRODKA KULTURY I SZTUKI WE WROCŁAWIU W SALI TEATRU LABORATORIUM (Rynek-Ratusz 27, Wrocław)

Niniejszy Regulamin zostaje wprowadzony w związku z zaleceniami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w trakcie epidemii SARS–CoV–2 (COVID-19) w Polsce.

 

 1. Widzowie udający się na spektakl, wchodzą do budynku wejściem, które znajduje się pod adresem Rynek-Ratusz 27 od strony Przejścia Żelaźniczego.
 2. Przed wejściem do Teatru należy zdezynfekować ręce, korzystając z udostępnionych przez OKiS bezdotykowych dozowników.
 3. Wejście na teren budynku jest możliwe dla osób, które mają zasłonięte usta i nos (maseczka/przyłbica/chusta -zapewnionymi we własnym zakresie). Korzystanie z środków ochrony jest obowiązkowe przez cały czas przebywania na terenie budynku.
 4. Wejście na wydarzenie, możliwe jest po złożeniu przez każdego widza oświadczenia o tym, że ten według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Wraz z oświadczeniem uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnianych danych osobowych w zakresie określonym w „Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce”, pod rygorem odmowy wpuszczenia takiego widza na widownię. Formularze oświadczenia dostępne są na stronie okis.pl (pobierz) oraz u pracowników obsługi widowni, którym należy przekazać wypełnione i podpisane oświadczenie. Zalecamy aby takie oświadczenie wydrukować i wypełnić przed przyjściem na wydarzenie.
 5. Widzowie proszeni są o przybycie do budynku najpóźniej 15 minut przed jego rozpoczęciem – celem zebrania oświadczeń oraz wypełnienia procedur związanych z bezpieczeństwem uczestnictwa
 6. Wejścia i wyjścia odbywają się rotacyjnie. Ruchem kierują pracownicy Obsługi Widza. Prosimy o stosowanie się do ich zaleceń/wskazówek.
 7. Należy zachowywać rekomendowany dystans społeczny, tj. co najmniej 1,5 m odstępu od innych osób.
 8. Z uwagi na Państwa bezpieczeństwo Szatnia jest nieczynna, wierzchnie okrycie należy zabrać ze sobą na widownię.
 9. Na widowni Sali Teatru Laboratorium jest wykorzystanych nie więcej niż 75% dostępnej ilości miejsc, a miejsca przydzielane są w rzędach naprzemiennie, z zachowaniem  1,5 m odległości między Widzami. Nie jest możliwe zmienianie wyznaczonych miejsc oraz zmiana ustawienia foteli.
 10. Po zakończeniu wydarzenia prosimy pozostać na swoich miejscach.
 11. Wyjście Widzów z Sali Teatru Laboratorium odbędzie się rotacyjnie. Ruchem będą kierować pracownicy Obsługi Widza. Prosimy o stosowanie się do ich zaleceń.
 12. Pracownicy Teatru są uprawnieni do uniemożliwienia uczestnictwa w wydarzeniu osobie, które nie przestrzega zasad,o których mowa w punktach poprzedzających.
 13. Osoba spóźniona nie będzie wpuszczana na wydarzenie, a kwota za bilet takiej osoby nie podlega zwrotowi.
 14. Uczestnik Wydarzenia ma obowiązek respektowania zasad organizacji widowni wyznaczonej przez Teatr.
 15. Rekomendujemy zakupienie biletów elektronicznych, które można nabyć w systemie ekobilet na stronie: https://ekobilet.pl/osrodek-kultury-i-sztuki
 16. Organizator umożliwi sprzedaż biletów tradycyjnych w budynku na 45 minut przed wydarzeniem ale pod warunkiem, że pula biletów elektronicznych nie zostanie wyczerpana do godziny 15.00 danego dnia. Sprzedaż biletów tradycyjnych będzie prowadzona z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, ale bez możliwości płatności bezdotykowej.
 17. Po wyczerpaniu puli biletów elektronicznych zakup biletów tradycyjnych na miejscu nie będzie możliwy.
 18. Dokonanie zakupu biletu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem do respektowania jego postanowień.
 19. Regulamin dotyczy wszystkich osób zamierzających uczestniczyć w wydarzeniu, niezależnie od tego czy nabyły bilet osobiście czy za pośrednictwem osób trzecich.
 20. Obsługa Widza pracuje w maseczkach/przyłbicach, rękawiczkach.
 21. Kontrola biletów odbywa się bezdotykowo.
 22. Obiekt jest wietrzony i dezynfekowany (widownia, toalety, klamki, poręcze i in.)
 23. Zasady uczestnictwa w wydarzeniu lub przebywania na terenie budynku mogą być uzupełniane lub zmieniane w każdym czasie.
 24. Regulamin został wprowadzony w życie Zarządzeniem Dyrektora OKiS z 28 sierpnia roku i obowiązuje od dnia 1 września 2020 roku do odwołania.

Bilet ulgowy przysługuje: emerytom, rencistom, uczniom, studentem.

Zapisz się do naszego newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych (pokaż całość)