„CZAS UMIERANIA OS” – czeska premiera spektaklu Przemysława Wojcieszka

„Czas umierania os” to spektakl w reżyserii Przemysława Wojcieszka, oparty na tekście jego autorstwa, który opowiada o współczesnej emigracji z Polski. Premiera sztuki odbędzie się w czeskiej Pradze podczas Festiwalu WILD!, a jej koproducentem jest OKiS we Wrocławiu.

Spektakl opowiada historię młodych ludzi z polskich środowisk mniejszościowych na tle zmieniających się nastrojów społecznych w kraju. Wojcieszek – autor scenariusza, reżyser oraz niestrudzony krytyk warunków panujących we współczesnej Polsce i w Europie, opisuje poszczególne dramaty i pokazuje mechanizmy dyskryminacji, które doprowadziły młodych ludzi do decyzji o emigracji z ojczyzny. Tekst dramatu został w opublikowany 2021 roku w kwietniowym numerze miesięcznika DIALOG (nr 4 773) oraz znalazł się w półfinale Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej.

Festiwal Wild! odbywa  się w dniach 25-29 maja 2022 w Pradze w przestrzeni Venuše ve Švehlovce. Premiera spektaklu „Czas umierania os” w czeskojęzycznej wersji oraz w polsko-czeskiej obsadzie została zaplanowana 28 maja 2022 o godzinie 20.00.      

 

„Czas umierania os”

tekst i reżyseria: Przemysław Wojcieszek
tłumaczenia na język czeski: Anna Šašková Plasová
scenografia i kostiumy: Anton Unai
muzyka: Magdalena Gorwa
video: Jacek Chamot
światła: Robert Traczyk

Obsada:
Magda: Barbora Šupová/ Karolina Zajdel
Alicja: Paulina Dobosz

Producenci i organizatorzy:
Spektakl jest koprodukcją Przemysława Wojcieszka oraz Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucji Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

 

 

 

Współorganizator premiery:

Venuše ve Švehlovce

Venuše ve Švehlovce to działające w Pradze od 2014 roku centrum współczesnych alternatywnych sztuk performatywnych i miejsce rezydencji zespołów artystycznych. To również przestrzeń, w której odbywają się spektakl teatralne, pokazy filmowe, warsztaty, instalacje, wystawy i różnego rodzaju działania społeczne. Venuše ve Švehlovce jest organizatorem festiwali:  WILD!, Případ pro sociálku a Venušiny dny.

Venuše mieści się w zabytkowej sali w stylu art deco w budynku Kolegium Švehla, a jej architektem jest Jan Chládek. Cały obiekt został zbudowany w latach 1923-25 i jest chronionym zabytkiem kultury.

Spektakl współfinansowany z budżetu  Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Znalezione obrazy dla zapytania urząd marszałkowski dolnoślaski

 

“Nim Wsta­­nie Dzień” – opowieść o życiu i twórczości Krzysztofa Komedy

 

Już 27 maja pokaz o Kome­dzie zawita w Teatrze Sta­rym w Bole­sławcu. Wie­rzymy, że po reali­za­cji spek­ta­klu w zagłę­biu bole­sła­wiec­kiej por­ce­lany, pro­du­cenci rozch­wy­ty­wa­nej na całym świe­cie cera­miki arty­stycz­nej wypro­du­kują limi­to­waną serię sta­tu­etek bądź innych cacek z wize­run­kiem Krzysz­tofa Komedy.

To oczy­wi­ście życze­niowe myśle­nie, ale dla nas jako orga­ni­za­to­rów trasy teatral­nej postać Krzysz­tofa Komedy zasłu­guje na eks­po­zy­cję i utrwa­la­nie jego wize­runku w każ­dej z moż­li­wych form arty­stycz­nych.

Zanim spo­tkamy się w Bole­sławcu, na zachętę chcemy podzie­lić się miłymi wspo­mnie­niami z kwiet­nio­wych poka­zów „Nim Wsta­nie Dzień”.
Pod­czas trasy teatral­nej sprzy­jała nam szczę­śliwa sió­demka, która pozwo­liła na odwie­dze­nie pięk­nych miast, zagra­nie w pasjo­nu­ją­cych Insty­tu­cjach Kul­tury, do któ­rych należą Nad­bał­tyc­kie Cen­trum Kul­tury w Gdań­sku, Cen­trum Kul­tury i Sztuki w Tcze­wie, Bał­tycki Teatr Dra­ma­tyczny w Kosza­li­nie, Sala Kon­cer­towa Radia Wro­cław, Dzier­żo­niow­ski Ośro­dek Kul­tury (DOK), Teatr Miej­ski w Lesz­nie oraz Żar­ski Dom Kul­tury.

Pod­czas reali­za­cji kwiet­nio­wych spek­ta­kli, każdy z nich spo­tkał się z wyjąt­ko­wym przy­ję­ciem zna­ko­mi­tych odbior­ców. Stan­dar­dem stały się owa­cje na sto­jąco, bisy i po­zy­tywne komen­ta­rze na Face­bo­oku.

Patro­nat medialny nad spek­ta­klem objęła TVP Kul­tura, zaś Tele­express wyemi­to­wał tra­iler zapo­wia­da­jący jubi­le­uszowy spek­takl z oka­zji 91. uro­dzin Krzysz­tofa Komedy.
Rozgłosu całemu wyda­rze­niu nadało Pol­skie Radio PR I i II, nato­miast Radiowa ,,Trój­ka’’ zapro­siła reży­sera spek­ta­klu do noc­nej audy­cji ,,Trójka Pod Księ­ży­cem”.

Sły­chać było o nas w regio­nal­nych roz­gło­śniach, m.in. kosza­liń­skiego i wro­cław­skiego Radia. Pisały o nas „Ga­zeta Wybor­cza” oraz „Ga­zeta Wro­cław­ska’’.
Kolej­nym i bar­dzo waż­nym dla nas zda­rze­niem nie mogą­cym ujść Pań­stwa uwa­dze­ stała się zupeł­nie nie­zo­bo­wią­zu­jąca wizyta jed­nego z naj­waż­niej­szych dzien­nika­rzy i kry­ty­ków muzycz­nych w Pol­sce.

Na spek­takl do Teatru Miej­skiego w Lesz­nie bilet zaku­pił bowiem Pan Dio­nizy Piąt­kow­ski – autor kilku tysięcy arty­ku­łów w pra­sie kra­jo­wej i zagra­nicz­nej, m.in. mono­gra­fii „Czas Kome­dy”. O obec­no­ści tak wybit­nej, choć skrom­nej osoby dowie­dzie­li­śmy się z Face­bo­oka dopiero kilka godzin po spek­taklu. Ślad pozo­stał w naszych ser­cach, bo jak może być ina­czej, skoro tak wybitna postać, którą jest Dio­nizy Piąt­kow­ski pod­su­mo­wał wyda­rze­nie w kilku, jakże waż­nych dla nas sło­wach ,,Nie­zwy­kle cie­kawy, praw­dziwy i prze­my­ślany spek­takl. Gra­tu­luję!”.

Teraz przy­szedł czas na Bole­sła­wiec. „Nim Wsta­nie Dzień” – spo­tkajmy się w Teatrze Sta­rym w Bole­sławcu już 27 maja o godz. 19:30

W nie­zwy­kły świat twór­czo­ści Komedy zabiorą nas:

Michał Kosela – aktor
Krzysz­tof Wit­kow­ski – reży­ser spek­ta­klu, gita­rzy­sta basowy
Adam Kawoń­czyk – zali­czany do czo­ło­wych pol­skich trę­ba­czy jaz­zo­wych
Oleg Dyyak – mul­tiin­stru­men­ta­li­sta, akor­de­oni­sta, klar­ne­ci­sta i per­ku­si­sta
Piotr Doma­gała – gita­rzy­sta jaz­zowy

 

Szczegółowe informacje o spektaklu na stronie www.nimwstaniedzien.pl  oraz na www.facebook.com/NimWstanieDzien

Film promujący spektakl do obejrzenia na  www.facebook.com/NimWstanieDzien

 

Bilety do naby­cia:
Biuro Podróży PERFEKT ul. Sierp­nia 80 nr 7/9, Bolesławiec
oraz na stronie www.kupbilecik.pl

 

Orga­ni­za­torzy:
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Fun­da­cja Pro­mo­cji Muzyki i Tera­pii Green

 

 

 

Spon­sor:
Port Lot­ni­czy Wro­cław, który wspiera „Kul­turę wyso­kich lotów”

 

Dar­czyńca:
Fun­da­cja KGHM Pol­ska Miedź

 

Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

 

Patro­nat medialny:
TVP Kul­tura

Spe­cjalne podzię­ko­wa­nia dla Uni­wer­sy­tec­kiego Szpi­tala Kli­nicz­nego im. Jana Miku­li­cza – Radec­kiego we Wro­cła­wiu za prze­ka­zane rekwi­zyty, bez któ­rych realizacja spek­ta­klu nie byłaby moż­liwa.

“Nim Wsta­­nie Dzień” w uzdrowiskowej tonacji.

 

28 maja w Hali Spacerowej w Świeradowie-Zdroju odbę­dzie się ostatnia, wiosenna odsłona spektaklu „Nim Wsta­nie Dzień”. Pierwszy z tegorocznych pokazów odbył się w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku. Zapowiadany spektakl jest dziewiątym z kolei wydarzeniem, wystawionym na przełomie kwietnia i maja. Jest również bardzo uroczysty, ponieważ odbędzie się w pięknej, zabytkowej Hali – architektonicznej perełce Dolnego Śląska. Warto wspomnieć, że tytuł spek­ta­klu pocho­dzi od bal­lady skom­po­no­wa­nej przez Krzysz­tofa Komedę do słów Agnieszki Osieckiej, która stała się moty­wem prze­wod­nim w fil­mie „Prawo i Pię­ść’’.

Sce­­na­­riusz insce­­ni­­za­­cji w reży­se­rii Krzysz­tofa Wit­kow­skiego (basisty projektu) obe­j­muje    naj­wa­ż­nie­j­sze wyda­­rze­­nia z życia pol­skiego pia­­ni­­sty, jaz­z­mana i kom­po­­zy­­tora świa­­to­­wej sławy. Łą­czy muzykę na żywo z mul­ti­­me­­diami oraz zna­­ko­­mitą grę akto­r­ską Michała Koseli z Teatru Dra­­ma­­ty­cz­nego w Wał­brzy­­chu.

Spektakl to wzruszająca opowieść o życiu, twó­r­czo­­­ści i tra­­gi­cz­nym wypadku Krzy­sz­tofa Komedy, który był bez­­po­­śre­d­nią przy­­czyną śmierci mistrza. To spo­­t­ka­­nie z wyją­t­ko­­wym arty­­stą, świe­t­nym muzy­­kiem i wra­ż­li­­wym czło­­wie­­kiem i okazja do zapo­­zna­­nia się z tru­d­nymi kole­­jami losu Komedy. To też najlepszy sposób na poznanie lub przypomnienie sobie geniu­­szu arty­­sty, a wszystko dzięki muzyce na żywo w wyko­na­niu kwar­tetu w skła­dzie: Adam Kawoń­czyk, Piotr Doma­gała, Krzysz­tof Wit­kow­ski, Oleg Dyak. Więcej o muzykach na www.nimwstaniedzien.pl.

Rozbu­­do­­wane, ponad­go­­dzinne wido­­wi­­sko, łączące kon­cert kwa­r­tetu jaz­zo­­wego z obra­­zem      w wykonaniu Agaty Szuby i Daniela Kusaka okraszone mistrzo­w­ską grą Michała Koseli, zape­w­nią publi­cz­no­­­ści wyją­t­kowe dozna­­nia i pozwolą prze­­śle­­dzić życie Komedy od naro­­dzin, aż po tra­­giczny wypa­­dek, który zako­ń­czył życie kom­po­­zy­­tora.

Gospodarzami wieczoru są Miasto Świeradów-Zdrój i Uzdrowisko Świeradów – Polska Grupa Uzdrowisk. To dzięki wspomnianym instytucjom wstęp na pokaz jest wolny, wystarczy tylko przyjść i zająć wygodne miejsce.

 

Szczegółowe informacje o spektaklu na stronie www.nimwstaniedzien.pl  oraz na www.facebook.com/NimWstanieDzien

Film promujący spektakl do obejrzenia na  www.facebook.com/NimWstanieDzien

 

 

Orga­ni­za­torzy:
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Fun­da­cja Pro­mo­cji Muzyki i Tera­pii Green

 

 

 

Współorganizator:
Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy STACJA KULTURY w Świeradowie-Zdroju

Spon­sor:
Port Lot­ni­czy Wro­cław, który wspiera „Kul­turę wyso­kich lotów”

Dar­czyńca:
Fun­da­cja KGHM Pol­ska Miedź

 

Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

 

Patro­nat medialny:
TVP Kul­tura

 

 

Spe­cjalne podzię­ko­wa­nia dla Uni­wer­sy­tec­kiego Szpi­tala Kli­nicz­nego im. Jana Miku­li­cza – Radec­kiego we Wro­cła­wiu za prze­ka­zane rekwi­zyty, bez któ­rych realizacja spek­ta­klu nie byłaby moż­liwa.

Koncert „Dzieci rodzicom”

Koncert „Dzieci rodzicom” to wydarzenie kulturalne o charakterze regionalnym, w którym udział weźmie blisko 150 osób, które swoje umiejętności artystyczne rozwijają w Zespole Pieśni i Tańca „Gwarkowie”. Zespół działa nieprzerwanie od 1985 r. w Lubinie i obecnie pracuje w pięciu grupach wiekowych, skupiając młodych artystów w wieku od 5 do 40 lat. Zespół jest laureatem Dolnośląskiej Nagrody Kulturalnej SILESIA Sejmiku Województwa Dolnośląskiego za rok 2018.

 

X Dolnośląski Przeglądu Zespołów Ludowych w Mojęcicach

Celem przeglądu jest ukazanie oraz pielęgnowanie najcenniejszych wartości kulturowych wyrażanych w muzyce i pieśni ludowej, które będą prezentowane przez występujące zespoły ludowe w tradycyjnych strojach ludowych z terenu Dolnego Śląska. Przegląd promuje twórczości artystyczną zespołów folklorystycznych, pokazuje różnorodność repertuarową, a także rozwija współpracę kulturalną różnych środowisk z Dolnego Śląska. Ponadto dąży do integracji dzieci i młodzieży, scalania różnych grup wiekowych oraz zapewnienia twórczego i aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego.

 

Muzyczne Czwartki 2022 – występy koncertowe młodzieży szkolnej I i II stopnia

Prezes KARR S.A, Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Jeleniej Górze oraz Dyrektor Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucji Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego zapraszają wszystkich miłośników muzyki klasycznej  do jeleniogórskiej Galerii Karkonoskiej na koncerty w ramach cyklu MUZYCZNE CZWARTKI, podczas których wystąpi młodzież szkolna I i II stopnia z Państwowej Szkoły Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Jeleniej Górze.

Wydarzenie ma charakter otwarty również dla wszystkich zainteresowanych do współudziału w tych niepowtarzalnych wydarzeniach, organizowanych głównie z myślą o mieszkańcach naszego regionu.

 

W ramach cyklu odbędzie się 5 koncertów:

 

28 kwietnia 2022 godz. 16.00
Z muzyką przez wieki

 

 

19 maja 2022, godz. 16.00
Zakochani czekali na maj. Koncert uczniów PSM

 

 

26 maja 2022, godz. 16.00
Estrada Dyplomantów PSM II st.

 

 

 

2 czerwca 2022, godz. 16.00
Koncert Orkiestry smyczkowej I st.
Popisy zespołów instrumentalnych I st.

 

 

 

23 czerwca 2022, godz. 16.00
Wielki finał. Spektakl muzyczny w wykonaniu uczniów i nauczycieli

 

 

 

 

Organizatorzy:
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
KARR S.A
Państwowej Szkoły Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Jeleniej Górze

 

Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

I LĄDECKI FESTIWAL HISTORII – „Lądeccy Żydzi: Zaginiona społeczność”

„Lądeccy Żydzi: Zaginiona społeczność” to festiwal organizowany dokładnie w 100. rocznicę powstania w Lądku-Zdroju [dawniej Landeck i. Schl.] gminy żydowskiej i cmentarza żydowskiego, który wpisany został właśnie do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego. To właśnie Dolny Śląsk po II wojnie światowej stał się dla Żydów Ziemią Obiecaną. Nadrzędnym celem organizacji tego wydarzenia jest potrzeba kultywowania pamięci o tej społeczności – jej historii, tradycjach oraz kulturze.

Festiwal obejmie cykl wykładów, koncertów, dyskusji, filmów, warsztatów i wystaw, które odbędą się w dolnośląskim uzdrowisku. Prezentacje i spotkania  będą dotyczyły również tzw. niemieckich Żydów, m.in. tak wybitnych postaci, jak dr Sally Lachmann, zakochany w Lądku-Zdroju balneolog czy Eva Sandberg, fotografka, której zdjęcia Chin znane są na całym świecie.

Jednym z najważniejszych punktów programu będzie spotkanie z reżyserką Martiną Fluck i projekcja jej filmu dokumentalnego „Mein Traum, meine Liebe, meine Hoffnung”, który powstawał m.in. w Lądku-Zdroju, gdy po blisko 60 latach po raz pierwszy wróciła tam Eva Sandberg. To jedno z nielicznych źródeł, które opowiada nie tylko o tym kto, ale i jak żył w dawnym kurorcie.

Lądeckiej imprezie towarzyszyć będzie radość, mużyka i pochwała życia. Ze śpiewami synagogalnymi wystąpi kwartet Chóru Synagogi pod Białym Bocianem, kierowany przez Stanisław Rybarczyka, pieśniarka z Krakowa Urszula Makosz w recitalu, w którym usłyszymy wpływy muzyki hiszpańskiej, arabskiej czy bałkańskiej oraz warszawianka Karolina Lizer, która w Lądku-Zdroju spotka się z publicznością tuż przed koncertem premier festiwalu opolskiego.

Zapomniany żydowski świat, jego kultura i tradycja to cząstka tożsamości dzisiejszych mieszkańców Kotliny Kłodzkiej. Festiwal rozpoczną warsztaty Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN dla uczniów miejscowej szkoły, która nosi imię Janusza Korczaka. Nominowana do nagrody POLIN 2021, Urszula Rybicka z Fundacji Żydoteka, opowie o związkach żydowskich mieszkańców Wrocławia i Lądka-Zdroju. Na festiwalu gościć też będą ze swoimi najnowszymi książkami Konstanty Gebert, znany publicysta, autor przejmującej opowieści o kulturowych, uniwersalnych korzeniach ludobójstwa czy Krzysztof Bielawski, badacz trudnych dziejów cmentarzy żydowskich w Polsce po 1945 r.

Organizatorzy imprezy zapraszają także na spacery po Lądku-Zdroju śladami dawnych żydowskich mieszkańcach kurortu. Festiwalowi towarzyszyć będzie również doskonała i oryginalna żydowska kuchnia.

 

 

 

 

Organizatorzy:
Lądeckie Towarzystwo Historyczno-Eksploracyjne
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce
Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju

 

Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

 

„Twórcy Pogranicza ” – wystawa malarstwa artystów z pogranicza Polsko-Czeskiego

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego, Burmistrz Mieroszowa oraz Mieroszewskie Centrum Kultury zapraszają 4. czerwca 2022 na wernisaż wystawy „Twórcy Pogranicza” składającej się z obrazów twórców z Polski i Czech, której kuratorem jest Pan Henryk Hnatiuk.

 

 

 

Wystawa w ramach obchodów 50-lecia pracy twórczej Henryka Hnatiuka. Podczas wernisażu odbędzie się prelekcja „Organizacja międzynarodowych plenerów artystycznych w ramach Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy rodziną” w latach 1990- 2020″, którą wygłosi Henryk Hnatiuk oraz koncert „Kocham Paryż” w wykonaniu Danuty Gołdon-Legler.

Podczas wernisażu Henryk Hnatiuk zostanie uhonorowany odznaką „Zasłużony dla kultury polskiej” .

 

 

Zapisz się do naszego newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych (pokaż całość)