X

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.okis.pl

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do
strony internetowej Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-11-04.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-05-23.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Niektóre dokumenty, które opublikowaliśmy na stronie internetowej są niedostępne cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-11-04.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-28.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Kurasiewicz, dostepnosc@okis.pl .Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 37 00 229. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

OKiS we Wrocławiu

Rynek – Ratusz 24
50-101 Wrocław

Parking

 • Nie mamy parkingu.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.

Wejście do budynku

 • Przy schodach znajduje się poręcz.
 • Istnieje możliwość rozłożenia przenośnej rampy. Zawiadom nas o tym wcześniej.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej.

Przestrzeń za wejściem

 • Informacja rozmieszczenia pomieszczeń znajduje się w Przy wejściu do siedziby OKIS znajduje się ogólny plan budynku z rzutem kondygnacji i rozkładem pomieszczeń i jest wykonany w kontrastowych kolorach oraz dużymi czcionkami.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 • Sekretariat OKiS mieszczący się na trzecim piętrze, wyposażony jest w pętlę indukcyjną.
 • W sekretariacie dostępna jest usługa tłumaczenia na język migowy.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 3 kondygnacjach (piętra II, III, IV).
 • Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów

Schody

 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

Pomieszczenia

 • Ze względu na charakterystykę budynku, pomieszczenia OKiS są niedostępne dla osób poruszających się na wózkach.
 • OKiS posiada w dyspozycji schodołaz krzesełkowy (LG EVACU Plus EL). Aby skorzystać z urządzenia, należy powiadomić nas o tym wcześniej dzwoniąc na numer: 71 37 00 229 lub pisząc na adres e-mail: dostepnosc@okis.pl.

Łazienka

 • W budynku nie ma toalet dostępnych dla osób z niepełnosprawnością.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

 • OKiS we Wrocławiu umożliwia skorzystanie z tłumacza języka migowego on-line. Usługa realizowana jest przez Polski Związek Głuchych. Aby skorzystać z usługi należy skorzystać z linku: Tłumacz on-line.
Odsłuchaj treść artykułu
Skip to content

Zapisz się do naszego newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych (pokaż całość)