Data/Date:

15 lutego – 08 marca 2019
Wernisaż: 15 lutego 2019, godz. 18.00
15th February – 8th March 2019
Vernissage: 15.02.2019, 18:00

Miejsce/Place:

Galeria FOTO-GEN
Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Instytucji Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
pl. bpa Nankiera 8, 50-140 Wrocław
tel. 71 344 78 40
e-mail: galeria.foto-gen@okis.pl

Galeria czynna/Opening hours:
od wtorku do piątku w godz. 10.00–18.00;
sobota-niedziela w godz. 11.00-19.00
Tuesday – Friday 10:00 – 18:00;
Saturday-Sunday 11:00 – 19:00

Bilety/Tickets:

Normalny 4 zł, ulgowy 2 zł
Adults 4 PLN, Visitors under 18 - 2 PLN

Udostępnij:

Dodano:

15.02.2019 14:04

Irakli Dzneladze „Emocje”

 

Irakli Dzneladze urodził się 11 listopada 1986 roku na wybrzeżu Morza Czarnego w Batumi, stolicy Autonomicznej Republiki Adżarii wchodzącej w skład Republiki Gruzińskiej.  Wyłączając okres pierwszych studiów oraz licznych wyjazdów stypendialnych i projektów fotograficznych realizowanych poza granicami kraju, całe swoje życie prywatne i zawodowe związał z rodzinnym miastem. Po ukończeniu gimnazjum teologicznego kontynuował naukę w Akademii Sztuk Pięknych im. Rericha w Petersburgu, gdzie ukończył Wydział Malarstwa i Konserwatorstwa. To tam po raz pierwszy zainteresował się fotografią i dziennikarstwem; po pobycie na artystycznych studiach w Rosji kontynuował naukę na wydziale dziennikarstwa Uniwersytetu im. Szoty Rustaweli w Batumi. Oba kierunki studiów Dzneladze znalazły zastosowanie w jego twórczości artystycznej. W sferze praktyki artystycznej jest to wyczucie plastyczne i często „malarskie” operowanie kolorem i światłem w realizacjach fotograficznych, zaś w obrębie treści daje znać o sobie dziennikarska wrażliwość i zainteresowanie tematami zaangażowanymi społecznie, jak również budząca respekt wypracowana umiejętność poruszania się z kamerą w centrum szczególnie newralgicznych wydarzeń.

 

Poza dominującymi cyklami o charakterze dokumentu (wykonywanego równolegle na potrzeby artystyczne i zawodowe) szczególną uwagę poświęca fotografii inscenizowanej. Artysta zajmuje się także filmem, malarstwem i dedykowanymi przestrzeni publicznej obiektami, najczęściej o fotomedialnej proweniencji. Dzneladze w swoim dorobku artystycznym posiada kilkadziesiąt wystaw indywidualnych i zbiorowych o randze ogólnokrajowej i międzynarodowej. Od 2014 roku jest jednym z twórców i kuratorów międzynarodowego festiwalu fotografii Odessa / Batumi Photo Days, ale także jest jednym z założycieli, a obecnie dyrektorem Contemporary Art Space w Batumi, które pełni funkcję największego centrum sztuki współczesnej w Adżarii. Bez wątpienia można zatem stwierdzić, że Irakli Dzneladze jest postacią powszechnie znaną w kulturalnym świecie Batumi, Adżarii i całej Gruzji. Jest  artystą znanym również publiczności Galerii FOTO-GEN Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu, a to za sprawą dwóch wystaw zbiorowych, zrealizowanych w ramach interdyscyplinarnego Polsko-Gruzińskiego Festiwalu Kultury. Pierwsza z nich to grupowa ekspozycja pt.  „Dialog obrazów” w której poza pracą koncepcyjną nad całym projektem, brał również udział jako artysta. W drugiej wystawie zaprezentował się jako animator gruzińskiej kultury, kuratorując ekspozycję „Fragmenty Gruzji”, będącą jedną z największych prezentacji współczesnej fotografii gruzińskiej, jakie zorganizowano na terytorium Polski.

Na prezentowaną obecnie wystawę Iraklego Dzneladze składa się kilkadziesiąt fotografii pochodzących z kilku najważniejszych cykli artysty z ostatnich lat opatrzonych wspólnym tytułem „Emocje”. Tytuł ten wydaje się najbardziej adekwatny, choć z pozoru może wydać się kontrowersyjny, bo przecież główny nurt zainteresowań Dzneladze wyrasta z reportażu. Z teoriopoznawczej definicji tego gatunku dziennikarskiego wynika, że reportaż winien cechować się wiernością przekazu wobec przedmiotu narracji, rzetelnością i obiektywizmem, wymaga zatem od jego twórcy szczególnie racjonalnej postawy i uwagi, zaś emocja jest znacznym poruszeniem umysłu, w dodatku implikującym reakcyjny aspekt działaniowy. Rodzi się pytanie, czy obie te rzeczywistości – emocjonalna i narracyjna są wobec siebie opozycyjne, czy przeciwnie – komplementarne. Obie odpowiedzi są właściwe. Szczególnie w dobie współczesnej, a więc w czasach definiowanych przez rewolucję teleinformatyczną, nagminnie zaciera się pozornie nieprzekraczalna granica między przekazem informacyjnym a emocjonalnym. W przypadku artystycznych komunikatów Dzneladze informacja jest wtórna zarówno wobec emocji, które z tejże informacji wynikają, jak i, jeśli nie przede wszystkim, wynikają one z emocjonalnego postrzegania i przeżywania świata przez artystę. Widz dowiaduje się z nich przede wszystkim o emocjach obserwatora i uczestników utrwalonych na fotografiach zdarzeń. I to niezależnie od tego, czy dotyczy to sennych zdarzeń na gruzińskiej prowincji, czy na rozświetlonej promenadzie roztańczonego kurortu, czy też uchwyconych z perspektywy pierwszej linii frontu kijowskiego Majdanu.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego

Wystawę zorganizowano w ramach Polsko-Gruzińskiego Festiwalu Kultury

Patronat Honorowy: Ambasada Gruzji w Rzeczypospolitej Polskiej

Kurator wystawy: Manfred Bator

 

Wernisaż: 15 lutego 2019, godz. 18:00

 

 

Irakli Dzneladze

„Emotions”

 

Irakli Dzneladze was born on 11th of November in 1986, in Batumi, the capital of Autonomous Republic of Adjara on the coast of the Black Sea, a part of Republic of Georgia. He has spent most of his private and professional life, with the exception of the first years of studies and many scholarship travels and photography projects abroad, in Batumi. After finishing a theological secondary school he continued his education at the Saint Petersburg Academy of Arts at which he finished the Faculty of Painting and Restoration. It was where he first got interested in photography and journalism; after his time in Russia he continued studies at the Batumi Shota Rustaveli State University, Faculty of Journalism. Both of the faculties found their purpose in his artworks. In the artistic sphere it is artistic intuition and often “painterly” operating of color and light in his photographic realizations, and within the content sphere a journalistic sensitivity and the interest in social subjects is shown, as well as a great ability of moving with a camera at the center of especially pivotal events. Other than predominant series with characteristics of  a documentary (created collaterally for artistic and professional reasons) he concentrates mainly on staged photography. The artist also touches upon film, painting and objects dedicated to public space, especially of photo-media provenance. Dzneladze in his artistic activity possesses a number of individual and group exhibitions of national and international stature. Since 2014 he has been one of the creators and curators of the international photography festival Odessa / Batumi Photo Days, and also one of its founders; he currently is a director of Contemporary Art Space in Batumi, which fulfils the role of the largest contemporary art center in Adjara. It could be undoubtedly said that Irakli Dzneladze is a well-known person known in cultural world of Batumi, Adjara and the whole Georgia. The artist is also known to the guests of FOTO-GEN Gallery of the Culture and Art Centre in Wrocław, due to two group exhibitions held as a part of an interdisciplinary Polish-Georgian Culture Festival. The first of them was a group exhibition named “Dialogue of images”, in which aside from concept work over the whole project, he also took part as an artist. The second exhibition presented him as a marketer of Georgian culture by curating the exhibition “Fragments of Georgia[1]”, one of the biggest presentations of Georgian contemporary photography art organized in Poland.

Irakli Dzneladze’s exhibition presents a number of photographs from the most important series by the artist from the last few years, together entitled as “Emotions”. This title seems to be the most adequate, although it may seem controversial at first, because the main object of Dzneladze’s interest stems from documentary. From the theoretical and cognitive definition of this journalistic genre it seems that a documentary should feature constancy to the message towards the subject of narration, reliability and objectivity, and as such it requires from the creator an especially rational approach and consciousness, while emotion is a considerable movement of a mind, additionally implicating a reactive aspect of activity. A questions arises, whether these two realities – emotional and narrative are opposed to each other, or on the contrary – complementary. Both of these answers are correct. Especially in contemporary times, i.e. in times defined by technological revolution, a seemingly uncrossable border between the emotional and informative message is commonly crossed. In the case of Dzneladze’s artistic messages the information is secondary towards both emotions resulting from it, as well as, if not especially, they result from the emotional perception and experiencing the world by the artist. From the photographs the viewer finds out the emotions of a watcher and participants preserved on the photographs. And independently from whether they concern dreamlike happenings on Georgian province, or a promenade full of light at the dancing holiday spot, or are captured from the point of view of the battlefront in Maidan.

This project is funded by the Local Government of the Lower Silesian Voivodeship

Exhibition organized as a part of Polish-Georgian Culture Festival

Honorary patronage: Ambassador of Georgia in the Republic of Poland

Exhibition curator: Manfred Bator

Vernissage: 15.02.2019, 18:00

AKTUALNOŚCI

Dodano: 22.11.2022 08:30

Szkolenia dla kultury: Dobre praktyki na trudne czasy

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla praktyków kultury w zakresie dobrych praktyk w kulturze oraz nowych programów grantowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, które odbędą się 25 listopada 2022 w godz. 11.00-15.00 we Wrocławiu. pokaż więcej »

Dodano: 17.11.2022 20:05

Fotorelacja z wernisażu wystawy „Jerzy Rosołowicz. Alchemik / Alchemist”

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wernisażu wystawy Jerzy Rosołowicz. Alchemik / Alchemist. Oficjalne otwarcie ekspozycji odbyło się 17 listopada 2022 w Muzeum Współczesnym Wrocław. Więcej informacji o wystawie na stronie www.okis.pl   fot. Małgorzata Kujda   fot. Agnieszka Smutek, Joanna Polak pokaż więcej »

Dodano: 24.11.2022 10:00

Bartłomiej Kot – Premiera płyty „Bez okazji”

Zapraszamy na premierę płyty wrocławskiego artysty, Bartłomieja Kota "Bez okazji", na której znajdują się piosenki o Polsce w ciekawych aranżacjach na akordeon, fortepian, kontrabas i perkusję. Koncert promujący album odbędzie się 24 listopada 2022 o godz. 18.00 w Starym Klasztorze we Wrocławiu. pokaż więcej »

Dodano: 24.11.2022 09:00

Koncert zespołu Art Chamber Duo

Art Chamber Duo to znakomity duet wrocławskich Artystów i Profesorów Akademii Muzycznej, Jarosława Pietrzaka – skrzypce i Julity Przybylskiej-Nowak – fortepian. Serdecznie zapraszamy na koncert duetu, który odbędzie się 25 listopada 2022 o godz. 18.00 w Kubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu. pokaż więcej »

Dodano: 24.11.2022 09:00

Spektakl „PARADOX” we Wrocławiu

W najbliższy piątek, 25 listopada 2022 zapraszamy na wrocławski spektakl „PARADOX” w reżyserii Krzysztofa Pulkowskiego do Sali Teatru Laboratorium Instytutu im. Jerzego Grotowskiego. Sztuka jest adaptacją słynnych powieści Josepha Hellera „Paragraf 22” i „Closing Time”. pokaż więcej »

Dodano: 24.11.2022 09:00

Dolnośląski Klucz Sukcesu 2022

Kapituła Wyróżnienia "Dolnośląskiego Klucza Sukcesu" po raz 26. wyłoniła Laureatów. Uroczysta Gala wręczenia statuetek odbędzie się 25 października 2022 w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej we Wrocławiu. pokaż więcej »

Dodano: 24.11.2022 08:00

Klezmorim Trio. Mordechai Gebirtig – bard krakowskiego Kazimierza

Klezmorim Trio tworzą muzycy, których łączy pasja do żydowskiej i bałkańskiej muzyki klezmerskiej. Zainspirowani aszkenazyjską kulturą galicyjskiej diaspory, przenoszą widownię do muzycznego świata przedwojennych sztetli. W sobotę, 26 listopada 2022, muzycy wystąpią w Synagodze pod Białym Bocianem. pokaż więcej »

Dodano: 24.11.2022 08:00

„IMPRESJE KŁODZKIE” wystawa poplenerowa

Zapraszamy na wystawę poplenerową IMPRESJE, która odbędzie się 26 listopada-17 grudnia 2022 w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Lewinie Kłodzkim. pokaż więcej »

Zapisz się do naszego newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych (pokaż całość)