Udostępnij:

Dodano:

25.06.2024 13:10

OSIEDLA KULTURY I SZTUKI/ DRUGI NABÓR 2024

25 czerwca ruszył kolejny nabór projektów w ramach programu OSIEDLA KULTURY I SZTUKI. Dotacje w kwocie 5 tys. na przedsięwzięcia artystyczne mogą pozyskać indywidualni artyści, grupy nieformalne czy organizacje pozarządowe. Nabór prowadzony będzie do wyczerpania limitu środków lub zamknięcia Projektu.

 

Osiedla Kultury i Sztuki
Dolnośląscy artyści na wrocławskich osiedlach
REGULAMIN PROJEKTU

 

Preambuła

Projekt: Osiedla Kultury i Sztuki Dolnośląscy artyści na wrocławskich osiedlach realizowany przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura-Interwencje. Edycja 2024″ oraz ze środków Województwa Dolnośląskiego. Celem projektu jest inspirowanie oddolnych działań promujących kulturę Dolnego Śląska we Wrocławiu podejmowanych przez artystów,  zespoły i grupy artystyczne, organizacje pozarządowe i grupy nieformalne wspólnie z Radami Osiedli Wrocławia.

 1. Podstawowe pojęcia:
 • Projekt – niniejszy program wsparcia wraz z działaniami towarzyszącymi;
 • Regulamin – dokument wraz z załącznikami, regulujący zasady i warunki uczestnictwa  w Projekcie, udostępniony wraz z ogłoszeniem o Projekcie;
 • Wsparcie – środki finansowe, które Organizator, na podstawie Umowy Wsparcia przeznacza na zakup towarów i usług niezbędnych do realizacji projektu, a także honorariów osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia artystycznego
 • Przedsięwzięcie Artystyczne – działania podejmowane przez Partnera zgodnie z zatwierdzonym Wnioskiem o Wsparcie;
 • Organizator – Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu (OKiS) – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego;
 • Partner – podmiot, z którym zawarto Umowę Wsparcia;
 • Wnioskodawca – podmiot, który złożył Wniosek o Wsparcie;
 • Partner Lokalny – wrocławskie Osiedle rozumiane jako jednostka pomocnicza Gminy Wrocław;
 • Partner Pośredniczący – Fundacja Wrocławskiego Forum Osiedlowego;
 • Wniosek o Wsparcie – wniosek o przyznanie Wsparcia sporządzony zgodnie z ustalonym wzorem;
 • Umowa Wsparcia – umowa pomiędzy Organizatorem a Partnerem regulująca prawa i obowiązki stron w związku z przyznaniem Wsparcia;
 • Karta Oceny – druk, na którym sporządzana jest ocena złożonych Wniosków o Wsparcie.

 

 1. Informacje ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady pozyskiwania Wsparcia przez Partnerów w otwartym naborze Wniosków o Wsparcie w ramach Projektu oraz ich uczestnictwa w Projekcie.
  2. Przedmiotem Projektu jest wyłonienie Przedsięwzięć Artystycznych, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu Projektu tj. zwiększenie dostępu do kultury, inicjowanie różnorodnych sposobów uczestnictwa w kulturze w oparciu o lokalne dziedzictwo kulturowe oraz upowszechnianie kultury regionalnej Dolnego Śląska poprzez tworzenie partnerstw pomiędzy Partnerami a Partnerami Lokalnymi.
  3. W ramach konkursu Wsparcie zostanie udzielone maksymalnie 48 Partnerom – w kwocie do 5.000,00 brutto zł każde.
  4. Program ma charakter otwarty. Oznacza to, że nabór Wniosków o Wsparcie prowadzony jest w sposób ciągły od dnia ogłoszenia konkursu, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację Przedsięwzięć Artystycznych lub zamknięcia konkursu.
  5. Projekt jest prowadzony na terenie województwa dolnośląskiego.
  6. Projekt przeprowadzany jest jawnie, z zapewnieniem publicznego dostępu do informacji o zasadach jego przeprowadzania oraz do listy Partnerów, którzy otrzymali Wsparcie.
  7. Partnerzy będą realizowali Przedsięwzięcia Artystyczne na podstawie Umowy Wsparcia zawartej z Organizatorem.
  8. Przedsięwzięcia Artystyczne w ramach Projektu muszą zostać zrealizowane do końca października 2024r.
  9. Partnerzy realizują Przedsięwzięcia Artystyczne zgodnie z zatwierdzonym Wnioskiem o Wsparcie, Umowy Wsparcia. Partnerzy są uprawnieni do współpracy z Partnerami Lokalnymi.
  10. Wnioskodawca może wnioskować o jedno Wsparcie.

 

 1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o udzielenie Wsparcia
 1. Do ubiegania się o udzielenie Wsparcia uprawnione są szeroko pojęte podmioty kultury mające swoją siedzibę na terytorium województwa dolnośląskiego, w szczególności:
 • artyści indywidualni,
 • zespoły i grupy artystyczne,
 • organizacje pozarządowe w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • grupy nieformalne
 1. W przypadku zespołów, grup artystycznych oraz grup nieformalnych, nieposiadających zdolności do czynności prawnych Umowa Wsparcia zawierana jest z każdym podmiotem tworzącym tę jednostkę. Wszyscy członkowie grupy traktowani są jako jeden Wnioskodawca na potrzeby § 1 ust. 10 niniejszego Regulaminu co oznacza, że wszyscy członkowie jednostki mogą wnioskować o łącznie jedno Wsparcie.

 

 1. Przedsięwzięcie Artystyczne

  1. Przedsięwzięcia Artystyczne przewidziane do zrealizowania przez Partnerów będą obejmowały działania artystyczne i kulturalne powszechnie dostępne dla nieograniczonej (z wyłączeniem okoliczności obiektywnych) widowni realizowane na terenie Partnera Lokalnego, w szczególności:

 • koncerty,
 • widowiska muzyczne,
 • happeningi,
 • kameralne spektakle teatralne,
 • warsztaty,
 • plenery artystyczne,
 • wystawy,
 • konkursy i przeglądy.
 1. Przedsięwzięcie Artystyczne musi zostać w całości do 31.10.2024r.
 2. Przedsięwzięcie Artystyczne realizowane jest podczas wydarzeń organizowanych dla mieszkańców przez Partnera Lokalnego.

 

 1. Zasady naboru Wniosków o Wsparcie

  1. Partnerzy zostaną wybrani w otwartym naborze, z zachowaniem zasady bezstronności i przejrzystości.
  2. Nabór Wniosków o Wsparcie prowadzony będzie do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na realizację Przedsięwzięć Artystycznych lub zamknięcia Projektu.
  3. Wnioski o Wsparcie w Projekcie przyjmowane będą od dnia ogłoszenia naboru na stronie internetowej Organizatora.
  4. Wniosek o Wsparcie w ramach prowadzonego naboru jest składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem formularza naboru. Wniosek o Wsparcie złożony w innej formie nie będzie rozpatrywany.
  5. Wzór Wniosku o Wsparcie stanowi załącznik 1 do Regulaminu.
  6. Za datę dokonania zgłoszenia Wniosku o Wsparcie uznaje się datę wpływu formularza skrzynkę pocztową na adres: laboratorium@okis.pl
  7. Wnioski o Wsparcie złożone przed dniem uruchomienia naboru albo po terminie zakończenia naboru będą odrzucane.
  8. Możliwe jest wycofanie Wniosku o Wsparcie przez Wnioskodawcę w każdej chwili poprzez złożenie stosownego oświadczenia, drogą wskazaną w ust. 6.
  9. W ramach Projektu Wnioskodawca może otrzymać tylko jedno Wsparcie.
  10. W ramach Projektu na terenie jednego Partnera Lokalnego może zostać zrealizowane jedno Przedsięwzięcie Artystyczne.
  11. W przypadku odrzucenia Wniosku o Wsparcie w trakcie oceny lub wycofania, o którym mowa w ust. 8, Wnioskodawca może złożyć kolejny Wniosek o Wsparcie.
  12. Złożenie Wniosku o Wsparcie nie jest jednoznaczne z otrzymaniem Wsparcia.

 

 1. Partnerstwo

  1. Wnioskodawca, składając Wniosek o Wsparcie, może wskazać Partnera Lokalnego, z którym porozumiał się celem realizacji Przedsięwzięcia Artystycznego na jego terenie.
  2. W przypadku opisanym w ust. 1 Wnioskodawca, składając Wniosek o Wsparcie, winien udokumentować fakt zawarcia partnerstwa z Partnerem Lokalnym. Forma udokumentowania pozostaje dowolna, jednak musi z niej bezspornie wynikać, że Partner Lokalny wyraża wolę współpracy z Partnerem przy realizacji Przedsięwzięcia Artystycznego podczas organizowanego przez siebie wydarzenia dla mieszkańców.
  3. W przypadku pozytywnie zweryfikowanych Wniosków o Wsparcie, o których mowa w ust. 3, Organizator tworzy listę, w której umieszcza co najmniej nazwę Wnioskodawcy, rodzaj prowadzonej działalności artystycznej oraz oferowaną formę realizacji. Lista podlega uzupełnieniu po wpływie każdego kolejnego Wniosku o Wsparcie, która kwalifikuje się do ujęcia.
  4. Lista, o której mowa w ust. 4, jest niezwłocznie przekazywana Partnerowi Pośredniczącemu, który wspiera i koordynuje proces pozyskiwania Partnerów Lokalnych dla Wnioskodawców.

 

 1. Sposób i zasady oceny Wniosków o Wsparcie

  1. Wnioski o Wsparcie kierowane są do oceny na niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia w sposób opisany w § 4.
  2. Wnioski o Wsparcie będą oceniane przez eksperta wskazanego przez Organizatora.
  3. Wszystkie kryteria oceny Wniosków o Wsparcie zostały opisane w Karcie Oceny (załącznik 2 do niniejszego Regulaminu).
  4. Wnioski o Wsparcie podlegają dwuetapowej ocenie:

  1) etap oceny formalnej: ocenie podlega spełnienie warunków formalnych określonych w niniejszym Regulaminie; ocena dokonywana będzie na zasadzie wartości logicznych “spełnia – nie spełnia” – na tym etapie nie przewiduje się kierowania Wniosków o Wsparcie do wyjaśnień i uzupełnień; ocena jednego Wniosku o Wsparcie dokonywana będzie przez jednego eksperta; w przypadku chociażby jednej wartości negatywnej w ocenie formalnej (odpowiedzi negatywnej w Karcie Oceny – części formalnej), Wniosek o Wsparcie będzie odrzucony;

  2) II etap oceny: ocenie podlega fakt, czy Wnioskodawca pozyskał Partnera Lokalnego; ocena dokonywana będzie na zasadzie wartości logicznych “spełnia – nie spełnia” w przypadku osiągnięcia wartości negatywnej na tym etapie oceny (odpowiedzi negatywnej w Karcie Oceny – części drugiej), Wniosek o Wsparcie nie jest kwalifikowany do otrzymania Wsparcia, jednak nie zostaje odrzucony (uruchamiana jest procedura opisana w § 5 ust. 4 i 5, a w przypadku pozyskania w tej ścieżce Partnera Lokalnego, niniejszy etap oceny przeprowadzany jest ponownie).

 1. Organizator podejmie decyzję o przyznaniu/nieprzyznaniu wsparcia nie później niż w terminie 21 dni. Wnioskodawca, który otrzymał pozytywną ocenę w obu etapach, jest uprawniony do uzyskania Wsparcia.
 2. Organizator sporządza protokół, w którym wskazuje Wnioski o Wsparcie ocenione pozytywnie i zakwalifikowane do przyznania Wsparcia.

 

 1. Powierzenie i realizacja Wsparcia

  1. Umowa Wsparcia zostanie podpisana z Partnerem po opublikowaniu protokołu, o którym mowa w § 6 ust. 6.
  2. Podstawą zobowiązującą Partnera do realizacji Przedsięwzięcia Artystycznego jest Umowa, której załącznikiem jest Wniosek o Wsparcie złożony i wybrany do realizacji.
  3. Umowę Wsparcia podpisują osoby uprawnione do reprezentacji Partnera. W przypadku działania Partnera przez pełnomocnika, wymagane jest przedstawienie oryginału pełnomocnictwa lub kopii notarialnie uwierzytelnionej (poświadczonej za zgodność z oryginałem).
  4. Organizator współpracuje z Partnerem przy realizacji wybranego projektu poprzez współudział, w miarę możliwości, w działaniach merytorycznych, organizacyjnych, technicznych, promocyjnych.
  5. Organizator udzielając wsparcia Partnerowi sfinansuje zakup towarów i usług niezbędnych do realizacji projektu, w tym opłaci honoraria artystów zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia artystycznego. Łączna maksymalna kwota wydatków: 5.000,00 zł brutto (włączając w to wszystkie podatki) na podstawie uzgodnionego w umowie wykazu.
  6. W ciągu 14 dni od dnia zakończenia realizacji Przedsięwzięcia Artystycznego Partner musi przedstawić Organizatorowi sprawozdanie (jednak nie później niż 10 listopada 2024 r.) z jego realizacji. Wzór sprawozdania będzie załącznikiem do umowy. Wymagane jest dołączenie dokumentacji fotograficznej (5-10 zdjęć) i materiałów promocyjnych.
  7. Realizując działania promocyjne Przedsięwzięcia Artystycznego Partner jest zobowiązany do publikowania informacji: “Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura-Interwencje. Edycja 2024″ oraz “Projekt jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego”. Konieczne do zastosowania są logotypy: MKiDN, NCK Kultura-Interwencje, OKiS (logo zintegrowane) oraz Dolny Śląsk. Materiały graficzne przed wydrukiem muszą zostać zaakceptowane przez Organizatora.
  8. Ośrodek Kultury i Sztuki zaznacza, że stara się o pozyskanie dodatkowych środków na zwiększenie zasięgu programu. W przypadku uzyskania ich, beneficjenci, których wnioski zostały ocenione pozytywnie przez Komisję, będą zobowiązani do umieszczenia odpowiednich informacji (logotypów i formuł) o wszystkich partnerach finansowych projektu na materiałach promocyjnych.

 

 1. Postanowienia końcowe

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.06.2024r. i jest dostępny na stronie internetowej Projektu.
  2. Składając Wniosek o Wsparcie, Wnioskodawca akceptuje zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w trakcie trwania Projektu.
  4. Zmiany lub uzupełnienia, o których mowa w ust. 3, będą publikowane na stronie internetowej Projektu.
  5. W ramach Projektu nie przewiduje się ścieżki odwoławczej.
  6. Realizacji Projektu mogą towarzyszyć działania uzupełniające organizowane przez Organizatora, w szczególności: spotkania, szkolenia, warsztaty, działania sieciujące i inne.
  7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 

Do pobrania: Regulamin Osiedla Kultury i Sztuki

Formularz wniosku (do pobrania)

Odsłuchaj treść artykułu
Array ( [post_type] => post [posts_per_page] => 8 [post_status] => publish [orderby] => Array ( [meta_value_num] => DESC [date] => DESC ) [meta_key] => sticky_post [ignore_sticky_posts] => 1 [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => category [field] => term_id [terms] => Array ( [0] => 470 ) [operator] => NOT IN ) ) [category__in] => Array ( [0] => 15 ) [category__not_in] => Array ( [0] => 470 ) )

AKTUALNOŚCI

Dodano: 15.07.2024 06:00

Glass without borders. Dolnośląskie Warsztaty i Sympozjum Szkła Artystycznego i Designu

W dniach 15-28 lipca po raz kolejny spotkamy się na pograniczu polsko-czeskim, by podziwiać autorskie dzieła sztuki i designu polskich, czeskich, koreańskich i amerykańskich artystów. pokaż więcej »

Dodano: 15.07.2024 02:00

24. Summer Guitar Festival

Zapraszamy na koncerty w ramach  24. Summer Guitar Festival, które odbędą się dniach 14-21 lipca w Krzyżowej k. Świdnicy. Wystąpią m.in. Mateusz Kowalski, Marek Napiórkowski z zespołem KonKubiNap, Sir Nylon McSteel oraz Pełech/Horna Duo. pokaż więcej »

Dodano: 25.06.2024 13:10

OSIEDLA KULTURY I SZTUKI/ DRUGI NABÓR 2024

Nowy nabór w ramach programu OSIEDLA KULTURY I SZTUKI. Dotacje na przedsięwzięcia artystyczne mogą pozyskać artyści, grupy nieformalne czy organizacje pozarządowe. Nabór potrwa do wyczerpania środków lub zamknięcia projektu. pokaż więcej »

Dodano: 15.07.2024 05:00

Koncert Katarzyna Mirowska Quartet podczas Festiwalu Festiwalowi Glass without borders

Podczas tegorocznej edycji e-Glass Festival – Glass without borders – przygotowaliśmy mnóstwo dodatkowych atrakcji dla publiczności, m.in. koncert jazzowy grupy Katarzyna Mirowska Quartet, który odbędzie się 19 lipca w Hotelu Polana Jakuszycka w Szklarskiej Porębie. pokaż więcej »

Dodano: 15.07.2024 04:00

XXXV Polsko – Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną”

Zachęcamy do zapoznania się z bieżącym programem cyklu wydarzeń w ramach Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej 2024. pokaż więcej »

Dodano: 15.07.2024 03:00

“Bliskie Kino” i Festiwal Filmowy Spektrum

Letnie pokazy filmów w dolnośląskich plenerach. Od 22 czerwca do 14 września odbędzie się pięć projekcji kinowych hitów z ostatnich lat. “Bliskie Kino” zawita do Szczepanowa, Duszników Zdrój, Obornik Śląskich, Świebodzic i Kamiennej Góry. pokaż więcej »

Dodano: 15.07.2024 02:00

Festiwal Performansu „(nie) Obecność”

Festiwal „(nie) Obecność”, to wielowymiarowe, międzynarodowe wydarzenie otwierające przestrzeń dla różnorodnych stylów artystycznych i tematów społecznych . Pierwsza odsłona projektu miała miejsce w czerwcu w Görlitz, na drugą zapraszamy na początku października do Ostravy. pokaż więcej »

Dodano: 15.07.2024 01:00

„Muzyczne Czwartki” w Jeleniej Górze 2024

3 października w Galerii Karkonoskiej odbędzie się koncert "Wiwat Muzyka” z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki, w wykonaniu uczniów i pedagogów PSM I i II stopnia w Jeleniej Górze. pokaż więcej »

Skip to content

Zapisz się do naszego newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych (pokaż całość)