Data i miejsce:

Kühlhaus Görlitz
17-30.12.2021
kuehlhaus-goerlitz.de

Organizator:

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Współorganizatorzy:

Kühlhaus Görlitz
Muzeum Śląskie w Görlitz

Finansowanie:

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Udostępnij:

Dodano:

17.12.2021 03:00

Tomasz Domański Pomniki Czasu / dokument

TOMASZ DOMAŃSKI
POMNIKI CZASU
/ dokument

Kühlhaus Görlitz
17-30.12.2021
kuehlhaus-goerlitz.de

Wystawa Tomasza Domańskiego Pomniki Czasu / dokument jest podsumowaniem realizowanego od 25 lat programu artysty, opartego na utopijnej próbie plastycznego zwizualizowania czasu, czyli tworzeniu sprzyjających warunków do umownej jego obserwacji. Jednym z głównych tematów wystawy jest wyjątkowe połączenie efemerycznego działania artystycznego z monumentalnymi i spektakularnymi instalacjami w przestrzeni publicznej.

Prace, które będzie można zobaczyć, powstały w wyniku fascynacji naturą oraz integralnie z nią związanymi procesami konstruowania formy i ich destrukcji. Tym, co zajmuje Tomasza Domańskiego, pisze Adam Sobota,  jest usytuowanie człowieka w obrębie natury i wobec innych ludzi. Jego dzieła mówią nam, że jednostka musi stale określać się wobec zjawisk, które rozwijają się w czasie i mogą być identyfikowane poprzez relacje współzależnych czynników. Zobaczymy przekrojowy pokaz magnum opus artysty, od wczesnych prac z początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku aż po dzieła najnowsze, w tym projekty jeszcze niezrealizowane.

Tomasz Domański to badacz, obserwator. Jego widzenie wykracza poza utarte życiowo utensylia. On widzi na wskroś, napisała w publikacji Pomniki Czasu Sylwia Świsłocka-Karwot. I rzeczywiście, antycypowanie zjawiska topniejących lodowców na ogromną skalę w pracach z początku lat 90., np. Topnienie 1993 są dowodem na ogromną intuicję artysty.

Domański używa abstrakcyjnej formuły do przedstawienia swoich przemyśleń i przeczuć, by po chwili naprowadzić nas do sedna i istoty swojego działania. Gdy je odkrywamy, stajemy się odrobinę silniejsi w naszej prywatnej „bitwie” z czasem. Siła powodzenia tego programu artystycznego tkwi we wspólnym odczuwaniu czasu historycznego, nadbudowującego także nasze prywatne historie. W tym kontekście, nie bez znaczenia jest wiek artysty: młodość przypadająca na lata osiemdziesiąte aż po dojrzałą twórczość. To wspólna historia przemijania niezłomnie odradzająca się w strumieniu zdarzeń.

Kuratorki: Agnieszka Chodysz-Foryś, Beata Lubicka

Tomasz Domański
Urodził się w 1962 r. w Giżycku. Studiował w  Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, gdzie w 1993 r. uzyskał dyplom z rzeźby, a w 2003 r. obronił doktorat, którego przedmiotem była rzeźba efemeryczna jako monument relatywny.

Jest autorem rzeźb, instalacji, obiektów, performensów, rysunków i fotografii. Artysta pracuje przeważnie z naturalnymi materiałami: wodą, lodem, ogniem, drewnem, słomą, popiołem, metalem, wykorzystując właściwe im procesy.  Tworzy filmy i animacje jako integralne elementy wielu realizacji. W latach 1995-96, uzyskał stypendium Banaras Hindu University w Varanasi. Pięciokrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wielu fundacji i instytucji, m.in. dwukrotnie Pollock-Krasner z Nowego Jorku, Laurenz Foundation z Bazylei, Montag Stiftung Bildende Kunst z Bonn, dwukrotnie UNESCO-Aschberg z Paryża, KulturKontakt z Wiednia, Adolpha i Esthery Gottlieb z Nowego Jorku. W 1997 nominowany przez Mariusza Hermansdorfera, byłego dyrektora Muzeum Narodowego we Wrocławiu, do Paszportów „Polityki”. W tym samym roku reprezentował Polskę na IX Triennale Sztuki w New Delhi. Swoje projekty i wystawy realizował m.in. w Polsce, Niemczech, Francji, Luksemburgu, Irlandii, Norwegii, Szwecji, USA, Kanadzie, na Alasce, w Hong Kongu czy Korei. Prace Tomasza Domańskiego znajdują się m.in. w kolekcjach takich instytucji jak: Dolnośląskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, MWW Muzeum Współczesne Wrocław, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Brał udział w pięćdziesięciu wystawach indywidualnych i ponad stu zbiorowych.
Od 2002 roku we wsi Komorowice na Dolnym Śląsku realizuje projekt symbiotycznego ogrodu rzeźb czyli
WIEŻOGRÓD / TowerTopia.

 

 

Organizatorzy:
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Kühlhaus Görlitz
Muzeum Śląskie w Görlitz

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Wystawie towarzyszy monograficzna książka Tomasza Domańskiego „Pomniki Czasu”, która wydana została w 2018 roku przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Strefa Kultury Wrocław była Partnerem Wydawniczym Książki w ramach Wrocławskiego Programu Wydawniczego. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wystawy Tomasza Domańskiego Pomniki Czasu w Kühlhaus Görlitz Oglądaj

 

 

 

TOMASZ DOMAŃSKI
MONUMENTS OF TIME
/ documentary

Kühlhaus Görlitz
17-30.12.2021
kuehlhaus-goerlitz.de

Tomasz Domański’s exhibition is a recapitulation of the artist’s programme which has been going on for the last 25 years, constituting a utopian venture undertaken to give artistic visualisation to time, or to create conditions favourable for arbitrary observation of it. An important focus of the show is the unique combination of ephemeral artistic actions and monumental spectacular installations in public space.

Exhibited works have been inspired by nature and processes integral to it of constructing and destructing form. What Tomasz Domański is interested in, writes Adam Sobota, is the situation of humans within nature and towards other people. His pieces show us that the individual being has to continually define themselves in relation to phenomena that develop in time and can be identified through relations of interdependent factors. We will get a chance to see an overview of the artist’s magnum opus, from early works created in the early 1990s to latest pieces, including projects to be yet carried out.

Tomasz Domański is a researcher, an observer. His seeing goes beyond life’s petty utensils. He sees throughout, wrote Sylwia Świsłocka-Karwot in the book Monuments of Time. Indeed, anticipating the massive melting of glaciers, works from the early 1990s such as, for instance, Melting (1993), testify to the artist’s infallible intuition.

Domański employs an abstract formula to show his reflections and premonitions, to take us straight to the point of his actions. As we discover them, we become slightly stronger in our private ‘struggle’ against time. The force of this artistic programme comes from the shared experience of historical time, adding to our private histories. Within this context, the artist’s age is meaningful: his youth in the 1980s, and on to mature output. The common history of passing, endlessly recurring in the stream of events

Curators: Agnieszka Chodysz-Foryś, Beata Lubicka

Tomasz Domański
Born 1962 in Giżycko. He studied at the Academy of Fine Arts in Wrocław, obtaining his diploma in sculpture in 1993, and his PhD on ephemeral sculpture as a relative monument in 2003.
He creates sculptures, installations, objects, performance acts, drawings and photographs. Domański mostly uses natural materials: water, ice, fire, wood, hay, ash or metal, basing on the processes they are naturally part of. Numerous works feature films and animations. Having received a grant, he stayed at the Banaras Hindu University in Varanasi in 1995-96. He was also awarded grants from the Minister of Culture and National Heritage five times, as well as from many other foundations and institutions, including the Pollock-Krasner Foundation in New York (twice), the Laurenz Foundation in Basel, the Montag Stiftung Bildende Kunst in Bonn, UNESCO-Aschberg in Paris (twice), KulturKontakt in Vienna, and the Adolph and Esther Gottlieb Foundation in New York. In 1997 he was nominated by Mariusz Hermansdorfer, the former director of the National Museum in Wrocław, for the Paszport “Polityki” award. Domański represented Poland at the Ninth Art Triennale in New Delhi the same year. He has staged projects and exhibitions in Poland, Germany, France, Luxemburg, Ireland, Norway, Sweden, the United States, Canada, Alaska, Hongkong and Korea, amongst others. Tomasz Domański’s works can be found in many collections, including the Dolnośląskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych in Wrocław, National Museum in Wrocław, Wrocław Contemporary Museum, Centre of Polish Sculpture in Orońsko. His creative output has been presented at 50 solo and over 100 group shows.
Since 2002, he has been carrying out a project of a symbiotic garden of sculpture – WIEŻOGRÓD / TowerTopia in the village of Komornice in Lower Silesia.

Organised by:
Culture and Art Centre in Wroclaw – Cultural Institution by the Government of the Lower Silesian Region
Kühlhaus Görlitz
Silesian Museum in Görlitz

Co-financed by the Ministry of Culture and National Heritage from the Fund for the Promotion of Culture, obtained from subsidies established in the games covered by the State monopoly, in accordance with Article 80 paragraph 1 of the Act of 19 November 2009 on gambling games and from the Budget of the Lower Silesia Region.

Both exhibitions are accompanied by Tomasz Domański’s monographic book „Monuments of Time”, published in 2018 by the Art and Culture Centre in Wrocław. Wrocław Culture Zone is the Publishing Partner of the Book within the framework of the Wrocław Publication Programme. Subsidised by the Ministry of Culture and National Heritage from the Fund for the Promotion of Culture and the Lower Silesian Region

TOMASZ DOMAŃSKI
MONUMENTE DER ZEIT
/ dokumentieren

Kühlhaus Görlitz
17-30.12.2021
kuehlhaus-goerlitz.de

Die Ausstellung MONUMENTE DER ZEIT / Document von Tomasz Domański ist eine Zusammenfassung des 25-jährigen Programms des Künstlers, basierend auf einem utopischen Versuch, Zeit künstlerisch zu visualisieren, d. h. günstige Bedingungen für ihre vertragliche Beobachtung zu schaffen. Eines der Hauptthemen der Ausstellung ist die einzigartige Kombination ephemerer künstlerischer Tätigkeit mit monumentalen und spektakulären Installationen im öffentlichen Raum.

Die Werke, die zu sehen werden, sind aus der Faszination für die Natur und den damit verbundenen Prozessen der Konstruktion einer Form und ihrer Zerstörung entstanden. Was Tomasz Domański beschäftigt, schreibt Adam Sobota, ist die Positionierung des Menschen innerhalb der Natur und gegenüber anderen Menschen. Seine Werke sagen uns, dass sich ein Individuum ständig angesichts von Phänomenen definieren muss, die sich im Laufe der Zeit entwickeln und durch Beziehungen   voneinander abhängigen Faktoren identifiziert werden können. Wir sehen einen Querschnitt durch das Opus Magnum des Künstlers, von seinen frühen Werken der frühen 1990er Jahre bis zu den neuesten Arbeiten, einschließlich noch zu realisierender Projekte.

Tomasz Domański ist ein Forscher, ein Beobachter. Seine Vision geht über alltägliche Utensilien hinaus. Er sieht durch und durch, schrieb Sylwia Świsłocka-Karwot in der Publikation Monumente der Zeit. Und tatsächlich, das Phänomen der Gletscherschmelze im großen Stil in Werken Anfang der 90er Jahre, z.B. das Schmelzen, 1993, vorwegzunehmen, beweist die enorme Intuition des Künstlers.

Domański verwendet eine abstrakte Formel, um seine Gedanken und Vorahnungen darzustellen und führt uns dann zum Kern und Essenz seines Handelns. Wenn wir sie entdecken, werden wir in unserem privaten „Kampf“ mit der Zeit ein wenig stärker. Die Stärke des Erfolgs dieses künstlerischen Programms liegt in der gemeinsamen Wahrnehmung der historischen Zeit, die auch unsere privaten Geschichten aufbaut. Dabei ist das Alter des Künstlers nicht ohne Bedeutung: Jugend von den 1980er Jahren bis zur erwachsenen Arbeitsleistung. Es ist eine gemeinsame Geschichte des Vergehens, die im Strom der Ereignisse felsenfest wiedergeboren wird.

Kuratoren: Agnieszka Chodysz-Foryś, Beata Lubicka

Tomasz Domański wurde 1962 in Giżycko geboren. Er studierte an der Akademie der Bildenden Künste in Wrocław, wo er 1993 ein Diplom in Bildhauerei erwarb und im 2003 Doktorarbeit zum Thema „Ephemere Skulptur als relatives Monument” verteidigte.

Er ist Autor von Skulpturen, Installationen, Objekten, Performances, Zeichnungen und Fotografien. Der Künstler arbeitet überwiegend mit natürlichen Materialien: Wasser, Eis, Feuer, Holz, Stroh, Asche, Metall und benutzt ihre Eigenschaften. Er erstellt Filme und Animationen als integraler Bestandteil vieler Projekte. 1995-96 erhielt er ein Stipendium der Banaras Hindu University in Varanasi. Fünfmaliger Stipendiat des Ministers für Kultur und Nationalerbe und vieler Stiftungen und Institutionen, inkl. zweimal Pollock-Krasner aus New York, Laurenz Foundation aus Basel, Montag Stiftung Bildende Kunst aus Bonn, zweimal UNESCO-Aschberg aus Paris, KulturKontakt aus Wien, Adolph und Esther Gottlieb aus New York. 1997 wurde er von Mariusz Hermansdorfer, dem ehemaligen Direktor des Nationalmuseums in Wrocław, für „Paszport Polityki” nominiert.

Im selben Jahr vertrat er Polen bei der 9. Kunsttriennale in Neu-Delhi. Seine Projekte und Ausstellungen führte er unter anderem durch in Polen, Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Irland, Norwegen, Schweden, USA, Kanada, Alaska, Hongkong und Korea. Werke von Tomasz Domański sind unter anderem dabei in den Sammlungen solcher Institutionen wie: Niederschlesische Gesellschaft zur Förderung der bildenden Künste in Wrocław, Nationalmuseum in Wrocław, MWW Wrocław Zeitgenössisches Museum, Zentrum für Polnische Bildhauerei in Orońsko. Er nahm an fünfzig Einzel- und über hundert Sammelausstellungen teil.

Seit 2002 realisiert er im niederschlesischen Dorf Komorowice das Projekt eines symbiotischen Skulpturengartens, d.h. WIEŻOGRÓD / TowerTopia.

Veranstalter:

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Kühlhaus Görlitz
Schlesisches Museum zu Görlitz

Kofinanziert vom Minister für Kultur und Nationales Erbe aus dem Kulturförderungsfonds, erhalten aus Zuschüssen für Spiele, die unter das Staatsmonopol fallen, gemäß Art. 80 Sek. 1 des Gesetzes vom 19. November 2009 über das Glücksspiel und aus dem Budget von Województwo Dolnośląskie.

Die Ausstellung wird von einem monografischen Buch von Tomasz Domański „Monuments of Time“ begleitet, das 2018 vom Zentrum für Kultur und Kunst in Wrocław herausgegeben wurde. Strefa Kultury Wrocław war Buchverlagspartner im Rahmen von Wrocławski Program Wydawniczy. Kofinanziert vom Minister für Kultur und Nationales Erbe aus dem Kulturförderungsfonds und der Regierung von Województwo Dolnośląskie.

Odsłuchaj treść artykułu
Array ( [post_type] => post [posts_per_page] => 8 [post_status] => publish [orderby] => Array ( [meta_value_num] => DESC [date] => DESC ) [meta_key] => sticky_post [ignore_sticky_posts] => 1 [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => category [field] => term_id [terms] => Array ( [0] => 470 ) [operator] => NOT IN ) ) [category__in] => Array ( [0] => 15 ) [category__not_in] => Array ( [0] => 470 ) )

AKTUALNOŚCI

Dodano: 07.06.2024 06:00

59. Międzynarodowy Festiwal Henryka Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju

Kolejna edycja Międzynarodowego Festiwalu Henryka Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju. Jak co roku, oferujemy bogaty program koncertów znakomitych artystów muzyki klasycznej zarówno z Polski, jak i z zagranicy! pokaż więcej »

Dodano: 07.06.2024 05:00

ostatńx poetx. pśę$wińo | premiera

Eksperymentalny projekt teatralny, podejmujący kwestię wspólnoty międzygatunkowej i bezprzemocowej równości/ różnorodności wobec wyzysku i skrajnej eksploatacji planety oraz wolności wobec pojęć płci, granicy, narodu, własności. pokaż więcej »

Dodano: 07.06.2024 04:00

Festiwal Performansu „(nie) Obecność”

Festiwal Performansu „(nie) Obecność”, to wielowymiarowe, międzynarodowe wydarzenie otwierające przestrzeń dla różnorodnych stylów artystycznych i tematów społecznych . Pierwsza odsłona projektu już 20-21 czerwca w Görlitz. pokaż więcej »

Dodano: 14.06.2024 13:52

Fotorelacja z 59. Międzynarodowego Festiwalu Henryka Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju

Fotorelacje z koncertów i wydarzeń w ramach tegorocznej edycji Festiwalu Henryka Wieniawskiego. pokaż więcej »

Dodano: 07.06.2024 07:00

Koncerty chóru chłopięcego z NFM w Batumi | Polsko-Gruziński Festiwal Kultury

W dniach 12-19 czerwca, w ramach Polsko-Gruzińskiego Festiwalu Kultury, odbędzie się wyjazd chóru chłopięcego z Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu do Batumi (Gruzja). Chór wystąpi tam podczas dwóch koncertów –16 i 17 czerwca – oraz weźmie udział w warsztatach wokalnych. pokaż więcej »

Dodano: 07.06.2024 05:00

Konferencja Góry Zarządzania 2024

Góry Zarządzania - II Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna ma na celu zintegrowanie środowiska naukowego i biznesowego oraz stworzenie platformy do formowania interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Wydarzenie jest otwarte dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów, przedstawicieli kół naukowych i instytucji otoczenia biznesu. pokaż więcej »

Dodano: 07.06.2024 05:00

RYTUAŁ – NAPIĘCIE ! – edycja XXI

Od 14 do 16 czerwca we Wrocławiu odbędzie się festiwal sztuki „Rytuał”, podczas którego prezentowane będą różne formy artystycznej kreacji: wideoart, animacja komputerowa, dokument, muzyka elektroniczna, instalacja, performance. pokaż więcej »

Dodano: 07.06.2024 04:30

Letnie spotkania cyrkowo-kuglarskie

W czerwcu w Parku Lesława Węgrzynowskiego na Przedmieściu Świdnickim odbędzie się cykl 4 artystycznych pikników rodzinnych, podczas których dowiemy się czym jest cyrk współczesny i dlaczego występują w nim tylko ludzie, a nie zwierzęta. pokaż więcej »

Skip to content

Zapisz się do naszego newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych (pokaż całość)