Wystawa

8-29 listopada 2018

PLATÁN GALÉRIA
1061 Budapest, Andrássy út 32.
Wernisaż: 8.11.2018 / 18.00

HYBRIDART SPACE
1052 Budapest, Galamb utca 6.
Wernisaż: 8.11.2018 / 19.30

Panel dyskusyjny

„Wacław Szpakowski – artysta nieobecny w centrum wydarzeń. Fenomen powstawania sztuki uniwersalnej na peryferiach Świata”.
Uczestnicy: Dóra Maurer, Beke László, Daniel Muzyczuk, Katharina Roters, József Szolnoki

PLATÁN GALÉRIA
1061 Budapest, Andrássy út 32.
29.11.2018 / 18.00

Udostępnij:

Dodano:

08.11.2018 11:40

Wacław Szpakowski (1883-1973). Linie rytmiczne

Uroczyste otwarcie wystawy: László Beke

Animacje: Łukasz Grynda

Nieskończoność linii – Wacław Szpakowski, reż. Józef Robakowski, współpraca: Janusz Zagrodzki, prod. TVP i Galeria Wymiany, 1992

ROUTES. Audiowizualna instalacja interaktywna
Elwira Wojtunik, Popesz Csaba Láng [Elektro Moon Vision] PL/HU

Kurator: Łukasz Kujawski
Współpraca merytoryczna: Elżbieta Łubowicz, Agnieszka Chodysz-Foryś

Organizator: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Współorganizatorzy: Instytut Polski w Budapeszcie, Hybridart Managment

Sfinansowano ze środków MKiDN w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na 2017-2021, w ramach programu dotacyjnego Instytutu Adama Mickiewicza „Kulturalne Pomosty” oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Wystawa w Galerii Platan Instytutu Polskiego oraz towarzyszący jej pokaz w Galerii Hybridart Space zaprezentuje twórczość Wacława Szpakowskiego, polskiego artysty, tworzącego w pierwszej połowie XX wieku – jednego z prekursorów abstrakcji geometrycznej w sztuce światowej. Wystawy są wyborem prac z monograficznej prezentacji dzieł Szpakowskiego, przygotowanej przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu w 2016 roku. Linie rytmiczne to powstałe w latach 1900-1951, budowane z jednej nieprzerwanej linii – piękne, rytmiczne, quasi-labiryntowe formy o charakterze wizualno-czasowym.

Wacław Szpakowski – urodzony w Warszawie (1883), zmarł we Wrocławiu (1973), gdzie mieszkał od 1945 roku. Pierwsza prezentacja jego prac odbyła się już po śmierci artysty, w Muzeum Sztuki w Łodzi w 1978, a pierwsza wystawa monograficzna – w 1992 roku w Brukseli (galeria Atelier 340 i Muzeum Narodowe w Warszawie). Dzieła Szpakowskiego brały udział w ważnych wystawach polskiej sztuki za granicą (Presences Polonaises, Centrum Pompidou, Paryż 1983; Europa, Europa, Bonn 1994; Abstrakce.pl, Ołomuniec 2018). Pokazane również były w Museum of Modern Art w Nowym Jorku, 2012/2013, na wystawie Inventing Abstraction 1910–1925, podsumowującej początki nurtu sztuki abstrakcyjnej na świecie.

Wacław Szpakowski wprowadził oryginalną koncepcję obrazu – jego dzieła można określić jako swoiste „obrazy czasowe”. Dla widza stykającego się po raz pierwszy z tymi rysunkami niezwykle atrakcyjne może być odkrywanie ich rytmu, rozpoznanie i prześledzenie ich wizualno-czasowej struktury. Zaskakująca jest ich ponadczasowa aktualność, nowoczesna graficzna świeżość. Autor budował Linie rytmiczne  odnosząc się do obserwacji natury, muzyki i psychiki ludzkiej, a więc wartości nieznających ograniczeń czasowych i przestrzennych.

Dwie uzupełniające się wystawy w Budapeszcie pokazują oryginalne rysunki oraz przybliżają współczesnemu odbiorcy ich sens przy użyciu nowoczesnych technologii.

Galeria Platan, należąca do Instytutu Polskiego w Budapeszcie, będzie miejscem spotkania z wybranymi oryginalnymi rysunkami oraz szkicami i notatkami artysty. Jako współczesny aneks przedstawiona zostanie animacja wybranych rysunków, pozwalająca na poznanie sposobu budowania obrazu przez Szpakowskiego.

W galerii Hybridart widz będzie miał okazję wejść w świat wybranej Linii rytmicznej na mocno powiększonej reprodukcji wypełniającej całe pomieszczenie i prowokującej do spojrzenia na koncepcję autora z różnych perspektyw. Galeria będzie też miejscem działań performatywnych i dźwiękowych, bazujących na Liniach rytmicznych.

WACŁAW SZPAKOWSKI (1883–1973). RHYTHMICAL LINES
8–29 NOVEMBER 2018

PLATÁN GALÉRIA
1061 Budapest, Andrássy út 32.
Opening: 8.11.2018 / 18.00

Animations: Łukasz Grynda
The Endlessness of Line, a film by Józef Robakowski, Janusz Zagrodzki, 1992

HYBRIDART SPACE
1052 Budapest, Galamb utca 6.
Opening: 8.11.2018 / 19.30

ROUTES. Interactive audiovisual installation
Elwira Wojtunik, Popesz Csaba Láng [Elektro Moon Vision] PL/HU

PLATÁN GALÉRIA
1061 Budapest, Andrássy út 32.
29.11.2018 / 18.00
„WACŁAW SZPAKOWSKI – an artist absent from the centre of things. The phenomenon of universal art created on the periphery of the World”.
Participants: Dóra Maurer, Daniel Muzyczuk, Katharina Roters, József Szolnoki

Curator: Łukasz Kujawski
Substantive cooperation: Elżbieta Łubowicz, Agnieszka Chodysz-Foryś

Organised by: Culture and Art Centre in Wrocław – Cultural Institution by Government of the Lower Silesian Region
Co-organizers: Polish Institute in Budapest, Hybridart Managment

Funded by the Ministry of Culture and National Heritage as part of the multi-annual programme NIEPODLEGŁA 2017-2021, within the framework of the Kulturalne Pomosty funding scheme run by the Adam Mickiewicz Institute, and from the Budget of the Lower Silesian Region.

The exhibition hosted by the Platan Gallery at the Polish Institute and the accompanying presentation at the Hybridart Space Gallery showcase the work of Wacław Szpakowski, a Polish artist active in the first half of the 20th century, a forerunner of geometric abstraction in world art. Putting a selection, The shows are based on selection of his pieces from the monographic exhibition of Wacław Szpakowski’s work organised by the Culture and Art Centre in Wrocław in 2016. Created in the period of 1900-1951, Rhythmical Lines are drawings based on a single unbroken line – mesmerising, rhythmical, and quasi-labyrinthine forms of visual and temporal nature.

Wacław Szpakowski – born in Warsaw (1883), died in Wrocław (1973) where he had lived from 1945. His works were exhibited only posthumously, originally at the Muzeum Sztuki in Łódź in 1978, and the first monographic show of his creative output took place in Brussels in 1992 (Atelier 340 with National Museum in Warsaw). Szpakowski’s drawings have been included in significant presentations of Polish art abroad (Presences Polonaises, Pompidou Centre, Paris 1983; Europa, Europa, Bonn 1994; Abstrakce.pl, Olomouc 2018). They also featured in Inventing Abstraction 1910-1925, a show recapitulating the beginnings of abstract art around the world, staged by the Museum of Modern Art in New York, 2012/2013.

Wacław Szpakowski developed a unique concept of image – his works can be seen as ‘temporal images’. A first-time viewer of his drawings will find huge enjoyment in detecting their rhythm, uncovering and tracing their visual-temporal structure. These pieces have a surprisingly contemporary feel, as well as modern graphic freshness. Composing Rhythmical Lines, the artist drew from nature, music, and human psyche, all of which are values unrestricted by time or space.

The two complementary exhibitions in Budapest present original works and familiarise today’s audience with their meaning by means of modern technology.

The Platan Gallery, run by the Polish Institute in Budapest, offers an opportunity to see selected original drawings, drafts and notes by the artist. Some drawings have been turned into animations, allowing viewers to observe how Szpakowski constructed his images.

At the Hybridart Gallery, viewers are encouraged to enter the environment of one of the Rhythmical Lines in a highly magnified reproduction which takes up the whole space, and unfolds different perspectives on Szpakowski’s artistic concept. The gallery will also host performative and sound actions referring to Rhythmical Lines.

 

AKTUALNOŚCI

Dodano: 04.11.2020 15:12

INFORMACJE NT. ZMIAN W DOSTĘPNOŚCI DZIAŁAŃ OKiS-u DLA PUBLICZNOŚCI

Aktualne informacje na temat ograniczeń działalności Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 pokaż więcej »

Dodano: 18.01.2022 03:00

RADOSNE KOLĘDOWANIE

22 stycznia 2022, godz. 16.00, Oratorium Marianum, Uniwersytet Wrocławski pokaż więcej »

Dodano: 18.01.2022 02:00

XIX Ogólnopolski Koncert Charytatywny na Rzecz Pomocy Rodakom na Wschodzie

30 stycznia 2022, godz. 17.00, transmisja online pokaż więcej »

Dodano: 18.01.2022 01:00

Poskromienie
reż. Monika Pęcikiewicz

10 i 11 lutego 2022, Piekarnia | Centrum Sztuk Performatywnych, Wrocław pokaż więcej »

Dodano: 15.01.2022 01:10

Anna Kutera
Spojrzenia

Nowy rok rozpoczynamy wystawą Spojrzenia cenionej wrocławskiej artystki Anny Kutery, pierwszą z serii indywidualnych ekspozycji, które zamierza zrealizować w 2022 roku, podsumowując tym 50 lat swojej aktywności artystycznej. 15 stycznia – 26 lutego 2022, Galeria FOTO-GEN, Wrocław. pokaż więcej »

Dodano: 15.01.2022 01:00

Monodram „PARADOX” w Jeleniej Górze

15 i 16 stycznia 2022, Sala Nova, Jeleniogórskie Centrum Kultury pokaż więcej »

Dodano: 15.01.2022 01:00

Spektakle „Postać dnia” i „Aleja Narodowa” w Piekarni ODWOŁANE

15 i 16 stycznia 2022, PIEKARNIA Centrum Sztuk Performatywnych, Wrocław pokaż więcej »

Dodano: 14.01.2022 09:27

Podsumowanie działalności Galerii FOTO-GEN w 2021 roku.

Zapraszamy do obejrzenia podsumowania roku działalności Galerii FOTO-GEN, w którym pracownicy galerii oraz kuratorzy i artyści zrealizowanych w 2021 roku ekspozycji opowiadają o projektach. W 2021 zrealizowaliśmy 6 wystaw, także tych będących efektem współpracy międzynarodowej. pokaż więcej »

Zapisz się do naszego newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych (pokaż całość)