Udostępnij:

Dodano:

26.02.2024 14:11

ZAPYTANIE OFERTOWE – zaproszeniem do składania ofert na: „Drukowanie oraz dostawę miesięcznika „ODRA” ISSN 0472-5182- 22.

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu zwraca się z zaproszeniem do składania ofert na: „Drukowanie oraz dostawę miesięcznika „ODRA” ISSN 0472-5182- 22.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest druk i dostawa miesięcznika „Odra” począwszy od numeru 4/2024  do numeru 3/2025 w maksymalnym nakładzie 1200 egzemplarzy każdy (numer wakacyjny 7-8 jest łączony, ale o takiej samej objętości).

 1. ZAKRES – CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
 • objętość 1 egzemplarza min. 9 arkuszy drukarskich – 144 stron, max. 10 arkuszy drukarskich – 160 stron,
 • format B5 (po obcięciu 165×235),
 • druk offset,
 • papier na środek numeru offset 80 g/m2,
 • karton na okładkę jednostronnie kredowany o gramaturze 250 g/m2,
 • druk środka czarno-biały,
 • druk okładki w pełnym kolorze (4+1),
 • oprawa – całość klejona,
 • druk z materiałów pdf przekazanych drogą elektroniczną,
 1. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO – DRUK:
 • wykonanie 100% zadania bez udziału podwykonawców,
 • wykonanie nakładu jednego numeru miesięcznika – nie dłużej niż 4 dni roboczych od daty zlecenia (data przekazania materiałów do druku i zlecenia ok. 28 dnia każdego miesiąca),
 • wydruk na papierze wykonawcy,
 • wymagany jest dostęp do serwera ftp w celu wymiany plików,
 • wymagane jest zatwierdzenie ozalidu przez redaktora technicznego „Odry” (e-mail) przed przekazaniem do druku całego nakładu miesięcznika.
 1. DOSTAWA:
 • Maksymalnie 218 egzemplarzy do siedziby Zamawiającego (redakcja miesięcznika Odra – Rynek-Ratusz 25, III piętro). W przypadku wybrania opcji wysyłki indywidualnych egzemplarzy do prenumeratorów przez Wykonawcę zamówienia, ilość egzemplarzy dostarczana do siedziby Zamawiającego będzie pomniejszona o te egzemplarze.
 • 250 egzemplarzy do KOLPORTER (adres: Oddział Logistyki Centralnej Kolporter S.A. Mościska, ul. Bakaliowa 3, 05-080 Izabelin),
 • 250 egzemplarzy do GARMOND-PRESS (adres: Magazyn Centralny Garmond Press S.A. Oddział w Warszawie, ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa),
 • 450 egzemplarzy do EMPIK (adres: Magazyn Centralny Empik, ul. Olimpijska 16, 96-500 Sochaczew),
 • 15 egzemplarzy do Instytut Książki (adres: Instytut Książki Sekcja Czasopism Patronackich, ul. J. Parandowskiego 19, 01-699 Warszawa),
 • 17 egzemplarzy jako biblioteczne egzemplarze obowiązkowe zgodnie z poniższą listą (darmowa wysyłka Pocztą Polską:

 

Lp. Adresat

 

Ilość egz.
1 Biblioteka Narodowa
al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa
2
2 Biblioteka Jagiellońska
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków
2
3 Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
ul. Idziego Radziszewskiego 11, 20-031 Lublin
1
4 Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi
ul. Jana Matejki 32/38, 90-237 Łódź
1
5 Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń
1
6 Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
ul. Ratajczaka 38/40, 61-816 Poznań
1
7 Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa
1
8 Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
ul. Fryderyka Joliot-Curie 12, 50-383 Wrocław
1
9 Biblioteka Śląska
Plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice
1
10 Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy, Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
ul. Koszykowa 26/28, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 365
1
11 Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica
ul. Podgórna 15/16, 70-205 Szczecin
1
12 Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Wita Stwosza 53, 80-308 Gdańsk
1
13 Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
ul. F. Chopina 27, 20-023 Lublin
1
14 Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego
ul. Strzelców Bytomskich 2, 45-084 Opole
1
15 Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, 15-097 Białystok
1


Wyżej wymienione egzemplarze należy wysłać na własny koszt w ciągu 6 dni roboczych po zleceniu druku i dostarczeniu plików.

OPCJA
Zamawiający rozważa wysyłkę pojedynczych egzemplarzy dla prenumeratorów przez Wykonawcę zamówienia. Planowana wysyłka to ok. 85 egzemplarzy. Wobec powyższego przygotowując ofertę podstawową w formularzu oferty należy oszacować koszty pojedynczej wysyłki. W przypadku braku możliwości świadczenia dodatkowej usługi, Wykonawca umieszcza stosowną adnotację na formularzu oferty.

Pojedyncze egzemplarze należy rozesłać do odbiorców, zgodnie z przekazaną listą w ciągu 6 dni roboczych po zleceniu druku i dostarczeniu plików.

WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU
Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w realizacji usług o podobnym charakterze tzn.: druku czasopism, książek o zbliżonym charakterze do przedmiotu zamówienia.

Na potwierdzenie ww. warunku, Wykonawca wraz z formularzem oferty przedstawi wykaz min. 2 usług o wartości min. 50.000,00 zł każda, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane. Do wykazu należ dostarczyć stosowne referencje.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
18.03.2024 – 31.03.2025

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Oferent powinien przedstawić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (zał. nr 1) w formie oryginału lub skanu.

KRYTERIA OCENY OFERT:
Cena – 100%

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferta powinna być dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera – pod adres:
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Rynek-Ratusz 24
50-101 Wrocław
lub wysłana mailowo na adres:
barbara.paruch@okis.pl do dnia 4 marca 2024 r. do godz. 12:00.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Ponadto zostanie umieszczona informacja na stronie internetowej Zamawiającego.

DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowych informacji udziela Pan Krzysztof Śliwka
email: krzysztof.sliwka@okis.pl
tel.: 71 370 02 26

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

 

Treść zapytania do pobrania

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy – zał. nr 1; pdf do pobrania
  zał. nr 1: wersja edytowalna do pobrania
 2. Wykaz usług – zał. nr 1.1; do pobrania
  zał. nr 1.1; wersja edytowalna do pobrania
 3. Wzór umowy – zał. nr 2. do pobrania


ZŁOŻENIE OFERTY:

W wyznaczonym terminie do 4 marca 2024 r. wpłynęło osiem ofert:

Nr oferty Wykonawca Cena brutto za 11 numerów (13200 egz.) Opcja dodatkowa wysyłki pojedynczych egz.

Po przeprowadzeniu badania i oceny ofert najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma:

Agencja Wydawnicza Argi s.c. R. Błaszak, P. Pacholec, J. Prorok. Wybrana oferta spełniła wymagania formalne określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym oraz była najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów wyboru oferty.

Jednocześnie informujemy, że oferta nr 2 została odrzucona na podstawie § 12 ust. 9 Regulaminu udzielania zamówień poniżej 130 000 zł netto w Ośrodku Kultury i Sztuki, ponieważ zawiera rażąco niską cenę. Ponadto oferta ta została złożona niezgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w ogłoszeniu – ponieważ nie zawiera wykazu min. 2 usług o wartości min. 50.000,00 zł każda, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat oraz nie dołączono referencji.

Odsłuchaj treść artykułu
Array ( [post_type] => post [posts_per_page] => 8 [post_status] => publish [orderby] => Array ( [meta_value_num] => DESC [date] => DESC ) [meta_key] => sticky_post [ignore_sticky_posts] => 1 [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => category [field] => term_id [terms] => Array ( [0] => 470 ) [operator] => NOT IN ) ) [category__in] => Array ( [0] => 15 ) [category__not_in] => Array ( [0] => 470 ) )

AKTUALNOŚCI

Dodano: 15.07.2024 06:00

Glass without borders. Dolnośląskie Warsztaty i Sympozjum Szkła Artystycznego i Designu

W dniach 15-28 lipca po raz kolejny spotkamy się na pograniczu polsko-czeskim, by podziwiać autorskie dzieła sztuki i designu polskich, czeskich, koreańskich i amerykańskich artystów. pokaż więcej »

Dodano: 15.07.2024 02:00

24. Summer Guitar Festival

Zapraszamy na koncerty w ramach  24. Summer Guitar Festival, które odbędą się dniach 14-21 lipca w Krzyżowej k. Świdnicy. Wystąpią m.in. Mateusz Kowalski, Marek Napiórkowski z zespołem KonKubiNap, Sir Nylon McSteel oraz Pełech/Horna Duo. pokaż więcej »

Dodano: 25.06.2024 13:10

OSIEDLA KULTURY I SZTUKI/ DRUGI NABÓR 2024

Nowy nabór w ramach programu OSIEDLA KULTURY I SZTUKI. Dotacje na przedsięwzięcia artystyczne mogą pozyskać artyści, grupy nieformalne czy organizacje pozarządowe. Nabór potrwa do wyczerpania środków lub zamknięcia projektu. pokaż więcej »

Dodano: 15.07.2024 05:00

Koncert Katarzyna Mirowska Quartet podczas Festiwalu Festiwalowi Glass without borders

Podczas tegorocznej edycji e-Glass Festival – Glass without borders – przygotowaliśmy mnóstwo dodatkowych atrakcji dla publiczności, m.in. koncert jazzowy grupy Katarzyna Mirowska Quartet, który odbędzie się 19 lipca w Hotelu Polana Jakuszycka w Szklarskiej Porębie. pokaż więcej »

Dodano: 15.07.2024 04:00

XXXV Polsko – Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy Rodziną”

Zachęcamy do zapoznania się z bieżącym programem cyklu wydarzeń w ramach Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej 2024. pokaż więcej »

Dodano: 15.07.2024 03:00

“Bliskie Kino” i Festiwal Filmowy Spektrum

Letnie pokazy filmów w dolnośląskich plenerach. Od 22 czerwca do 14 września odbędzie się pięć projekcji kinowych hitów z ostatnich lat. “Bliskie Kino” zawita do Szczepanowa, Duszników Zdrój, Obornik Śląskich, Świebodzic i Kamiennej Góry. pokaż więcej »

Dodano: 15.07.2024 02:00

Festiwal Performansu „(nie) Obecność”

Festiwal „(nie) Obecność”, to wielowymiarowe, międzynarodowe wydarzenie otwierające przestrzeń dla różnorodnych stylów artystycznych i tematów społecznych . Pierwsza odsłona projektu miała miejsce w czerwcu w Görlitz, na drugą zapraszamy na początku października do Ostravy. pokaż więcej »

Dodano: 15.07.2024 01:00

„Muzyczne Czwartki” w Jeleniej Górze 2024

3 października w Galerii Karkonoskiej odbędzie się koncert "Wiwat Muzyka” z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki, w wykonaniu uczniów i pedagogów PSM I i II stopnia w Jeleniej Górze. pokaż więcej »

Skip to content

Zapisz się do naszego newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych (pokaż całość)