Data i miejsce:

8-29 marca 2024
Wernisaż: 8 marca 2024, godz. 15.00 (16.00 czasu ukraińskiego)

Galeria Sztuki Wołyńskiej Organizacji Narodowego Związku Artystów Plastyków Ukrainy
ul. Łesi Ukrainki 24a, Łuck


дата і місце:

Вернісаж: 08.03.2024 р., год 16.00 (15.00 часу польського)
Виставка: 08-29.03.2024 р.

Галереї мистецтв Волинської організації Національної спілки художників України
вул. Лесі Українки 24а, м. Луцьк

Udostępnij:

Dodano:

08.03.2024 08:00

BLACKOUT UA
Międzynarodowa wystawa malarstwa i rysunku

Wystawa Blackout to międzynarodowy eksperyment sięgający do idei wspólnotowego wystąpienia społeczności artystycznej dla klimatu. Ekspozycja wpisuje się w globalny dyskurs na temat energii, włącza się w szeroki kontekst debaty o współczesnej ekologii i jej wpływie na kondycję psychologiczną człowieka. Wystawa powstała z inicjatywy kuratorów Marleny Promnej i Tomasza Pietrka, którzy zaprosili do współpracy szerokie grono współkuratorów i partnerów, zakładając międzyinstytucjonalny charakter przedsięwzięcia oraz mobilny charakter ekspozycji.

W zależności od miejsca prezentacji wystawa nabiera lokalnych kontekstów, wyraziście zaznaczając się w krajobrazie kulturalnym danego miejsca. Pierwsza wystawa odbyła się w Galerii ArtNova2 ZPAP w Katowicach (16.12.2023-31.01.2024) i była wyrazem zbiorowego sprzeciwu wobec braku systemowego wsparcia dla miejscowych przestrzeni kulturotwórczych, funkcjonujących poza mainstreamowym nurtem instytucjonalnym.

Kolejna odsłona ekspozycji odbędzie się w Galerii Sztuki Wołyńskiej Organizacji Narodowego Związku Artystów Plastyków Ukrainy w Łucku (08-29.03.2024) i jest formą protestu wobec bezsensownej sile niszczenia dziedzictwa narodowo-kulturalnego Ukrainy oraz swego rodzaju bezsilności świata Zachodu wobec opresyjnej polityki Federacji Rosyjskiej.

Idea wystawy Blackout wywodzi się z koncepcji rysunku systemowego, gdzie zasada powtarzalności zrealizowana została poprzez zaprogramowany moduł. Jego parametry określone zostały jednakowym formatem 50 x 50 cm, gamą kolorystyczną oraz wspólnym tematem. Kuratorzy wystąpili w podwójnej roli tj. organizatorów i kreatorów kolektywnej instalacji. Zaprosili do projektu ponad 50 artystów z Wrocławia, Poznania, Katowic i Warszawy, a także z Niemiec, Włoch, Czech i Ukrainy, określając konkretne zadanie artystyczne. Projekt był niemałym wyzwaniem dla obu stron. Istotą wspólnego działania było jednak wzajemne zaufanie. Uczestnicy akcji poddali się wizji kuratorów, koncepcji zakładającej dostarczenie obrazów – medium składowego służącego do dalszej kreacji artystycznej. A kuratorzy zobowiązali się do stworzenia spójnej instalacji, pozostawiając swobodę doboru prac do wystawy samym autorom.

W efekcie powstała ekspozycja składająca się z układów modułowych, łączonych w zestawy kompozycyjne oparte na wzajemnie dopełniającym się kontraście. Taka konstrukcja sprawia wrażenie rytmiczności. Obrazy łączą się ze sobą, ale odczytuje się je zupełnie autonomicznie. Każda cześć galerii jest aranżowana odrębnie, dając całościowe wrażenie ekspozycji site specyfic.

 

Artystki i artyści:
Jakub Adamek, Paola Alborghetti, Andrzej Banachowicz, Marta Borgosz, Olga Czechowska, Paweł Flieger, Eckehard Fuchs, Marcelina Groń, Evghenia Grytscu, Marek Grzyb, Jakub Jernajczyk, Piotr Kielan, Katarzyna Koczyńska-Kielan, Piotr Kmita, Anna Kołodziejczyk, Lívia Kožušková, Vladimír Kovařík, Julia Królikowska, Marek Kulig, Sławomir Kuszczak, Maciej Linttner, Andrzej Łabuz, Olena Matoshniuk, Michał Matoszko, Yari Miele, Daria Milecka, Kamil Moskowczenko, Bohdan Mucha, Grzegorz Niemyjski, Katja Noppes, Libor Novotný, Kazimierz Pawlak, Damian Pietrek, Tomasz Pietrek, Michał Pietrzak, Przemek Pintal, Adam Pociecha, Marlena Promna, Igor Przybylski, Wojciech Pukocz, Andrzej Rafałowicz, Sonia Ruciak, Václav Rodek, Vasyl Savchenko, Georg Schnitzler, Marta Szymczakowska, Daniela Tagowska, Wojciech Ulrich, Igor Wójcik, Adam Włodarczyk, Andrzej Zdanowicz

Kuratorzy projektu:
Tomasz Pietrek, Marlena Promna

Kuratorzy wystawy w Ukrainie:
Olena Matoshniuk, Tomasz Pietrek, Michał Pietrzak, Marlena Promna

www.facebook.com

Organizatorzy:
Artpunkt, Wołyńska Organizacja Narodowego Związku Artystów Plastyków Ukrainy, Ośrodek Kultury i Sztuk we Wrocławiu, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Partnerzy:
Fundacja Misztal v. Blechinger, Związek Polskich Artystów Plastyków (Okręg Wrocławski i Katowicki), Związek Polskich Artystów Fotografików (Okręg Dolnośląski)

Patronat honorowy:
Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Łucku

Patronat medialny:
Pismo Artystyczne Format, Ośrodek Kultury i Sztuk we Wrocławiu

Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

 

BLACKOUT UA
Міжнародна виставка живопису та графіки

Вернісаж: 08.03.2024 р., год 16.00 (15.00 часу польського)
Виставка: 08-29.03.2024 р.

Галереї мистецтв Волинської організації Національної спілки художників України
вул. Лесі Українки 24а, м. Луцьк

https://www.facebook.com/events/997790181767659

Куратори проекту:
Томаш П’єтрек, Марлена Промна

Куратори виставки в Україні:
Олена Матошнюк, Томаш П’єтрек, Міхал Пєтшак, Марлена Промна

Мисткині та митці:
Jakub Adamek, Paola Alborghetti, Andrzej Banachowicz, Marta Borgosz, Olga Czechowska, Paweł Flieger, Eckehard Fuchs, Marcelina Groń, Evghenia Grytscu, Marek Grzyb, Jakub Jernajczyk, Piotr Kielan, Katarzyna Koczyńska-Kielan, Piotr Kmita, Anna Kołodziejczyk, Lívia Kožušková, Vladimír Kovařík, Julia Królikowska, Marek Kulig, Sławomir Kuszczak, Maciej Linttner, Andrzej Łabuz, Olena Matoshniuk, Michał Matoszko, Yari Miele, Daria Milecka, Kamil Moskowczenko, Bohdan Mucha, Grzegorz Niemyjski, Katja Noppes, Libor Novotný, Kazimierz Pawlak, Damian Pietrek, Tomasz Pietrek, Michał Pietrzak, Przemek Pintal, Adam Pociecha, Marlena Promna, Igor Przybylski, Wojciech Pukocz, Andrzej Rafałowicz, Sonia Ruciak, Václav Rodek, Vasyl Savchenko, Georg Schnitzler, Marta Szymczakowska, Daniela Tagowska, Wojciech Ulrich, Igor Wójcik, Adam Włodarczyk, Andrzej Zdanowicz

 

Організатори:
Artpunkt, Волинська організація Національної спілки художників України, Центр культури та мистецтва у Вроцлаві, Академія образотворчих мистецтв ім. Євгеніуша Гепперта у Вроцлаві

Партнери:
Фундація Мішталя фон Блехінгера, Асоціація польських образотворчих митців (район Вроцлав і Катовіце), Асоціація польських фотографів-художників (округ Нижня Сілезія)

Патронат гоноровий:
Генеральне Консульство Республіки Польща в Луцьку

Медіа патронат:
Мистецький журнал Формат, Центр культури та мистецтва у Вроцлаві

Виставка Blackout є міжнародним експериментом, що досягає ідеї колективного прояву мистецької спільноти для клімату. Виставка вписується в глобальний дискурс про енергетику та включена в широкий контекст дискусії про сучасну екологію та її вплив на психологічний стан людини. Виставка створена з ініціативи кураторів Марлени Промни та Томаша П’єтрека, які запросили до співпраці широке коло співкураторів і партнерів, закладаючи міжінституційний характер проекту та мобільний характер виставки.

Залежно від місця презентації, виставка набуває локального контексту, чітко позначаючись у культурному ландшафті даного місця. Перша виставка відбулася в галереї ArtNova2 ZPAP у Катовіцах (16.12.2023 – 31.01.2024) і стала вираженням колективного спротиву відсутності системної підтримки місцевих культуротворчих просторів, що діють поза мейнстрімовим керунком інституційним.

Чергова презентація виставки відбудеться у Галереї мистецтв Волинської організації Національної спілки художників України у Луцьку (08-29.03.2024) і є формою протесту проти безглуздого силового знищення національно-культурної спадщини України та своєрідного безсилля західного світу перед репресивною політикою Російської Федерації.

Ідея виставки Blackout походить від концепції системного рисунку, де засада повторюваності реалізована через запрограмований модуль. Його параметри окреслено однаковим форматом 50 х 50 см, кольоровою гамою та спільною темою. Куратори виконували подвійну роль – організаторів і творців колективної інсталяції. Вони запросили до проекту понад 50 митців із Вроцлава, Познаня, Катовіце та Варшави, а також з Німеччини, Італії, Чехії та України, визначивши конкретне мистецьке завдання. Проект був серйозним викликом для обох сторін. Проте суть спільних дій полягала у взаємній довірі. Учасники довірилися баченню кураторів, концепції надання картин – складового елементу для подальшої мистецької діяльності. А куратори взялися створити цілісну інсталяцію, залишивши авторам самим вільний вибір робіт для виставки.

У результаті була створена експозиція, що складається з модульних композицій, об’єднаних у композиційні комплекси, які базуються на взаємодоповнюючому контрасті. Така структура створює враження ритму. Картини з’єднуються між собою, але читаються вони абсолютно автономно. Кожна частина галереї влаштована окремо, створюючи загальне враження експозиції site specyfic.

 

Odsłuchaj treść artykułu
Array ( [post_type] => post [posts_per_page] => 8 [post_status] => publish [orderby] => Array ( [meta_value_num] => DESC [date] => DESC ) [meta_key] => sticky_post [ignore_sticky_posts] => 1 [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => category [field] => term_id [terms] => Array ( [0] => 470 ) [operator] => NOT IN ) ) [category__in] => Array ( [0] => 15 ) [category__not_in] => Array ( [0] => 470 ) )

AKTUALNOŚCI

Dodano: 04.05.2024 10:30

XXXIII Festiwal „Maj z Muzyką Dawną”

Trwa tegoroczna edycja Festiwalu "Maj z Muzyką Dawną", który od ponad 30 lat wzbogaca repertuar kulturalny regionu dolnośląskiego o mniej znaną lub rzadko wykonywaną muzykę wokalno-instrumentalną dawnych mistrzów. pokaż więcej »

Dodano: 20.05.2024 10:00

Święto Wyszywanki / Свято Вишиванки

Wielokulturowe wydarzenie dla dużych i małych odbiorców, którego tematem jest wyszywanka - tradycyjna koszula ukraińska z haftem. pokaż więcej »

Dodano: 20.05.2024 10:00

ZAAKCEPTUJMY TO, CO NAM SIĘ NIE PODOBA | Ros Khavro

25 maja przestrzeń Galerii FOTO-GEN po raz kolejny wypełnią dźwięki muzyki. Tym razem w świat ambientu przeniesie nas Pruski – producent muzyczny związany z wytwórnią Whitelabrecs (UK) oraz Krysalisound (IT). pokaż więcej »

Dodano: 20.05.2024 09:30

Premiera filmu „Ta nasza młodość. Strajki studenckie ’88 ’89”

Zapraszamy na premierę filmu dokumentalnego „Ta nasza młodość. Strajki studenckie '88 '89", będącego koprodukcją wrocławskiego oddziału IPN oraz Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Premierowy pokaz filmu odbędzie się 25 maja o godz. 12.00 w Dolnośląskim Centrum Filmowym.  pokaż więcej »

Dodano: 20.05.2024 09:00

„WĘDROWCY KARKONOSZY” – PREMIERA

30 maja odbędzie się premiera najnowszego filmu dokumentalnego współprodukowanego przez OKiS we Wrocławiu - "Wędrowcy Karkonoszy" - na antenie TVP3 Wrocław. pokaż więcej »

Dodano: 20.05.2024 08:30

Sztuka Japonii bliżej ludzi. Warsztaty orientalne.

1 czerwca zapraszamy na bezpłatne warsztaty orientalne składania origami i malowania wachlarzy. pokaż więcej »

Dodano: 20.05.2024 08:30

Koncert „Dzieci rodzicom”

1 czerwca 2024 o godzinie 18:00 odbędzie się Koncert Zespołu Piosenki i Tańca GWARKOWIE – „DZIECI RODZICOM” w Hali Widowiskowo – Sportowej RCS. pokaż więcej »

Dodano: 20.05.2024 08:00

Spektakl „Limba” | Teatr Układ Formalny

„Limba" w reż. Piotra Ratajczaka to spektakl o współczesnych problemach w komunikacji międzyludzkiej, hejcie, egoizmie, braku empatii i społecznych podziałach. pokaż więcej »

Skip to content

Zapisz się do naszego newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych (pokaż całość)