Data i miejsce:

8-29 marca 2024
Wernisaż: 8 marca 2024, godz. 15.00 (16.00 czasu ukraińskiego)

Galeria Sztuki Wołyńskiej Organizacji Narodowego Związku Artystów Plastyków Ukrainy
ul. Łesi Ukrainki 24a, Łuck


дата і місце:

Вернісаж: 08.03.2024 р., год 16.00 (15.00 часу польського)
Виставка: 08-29.03.2024 р.

Галереї мистецтв Волинської організації Національної спілки художників України
вул. Лесі Українки 24а, м. Луцьк

Udostępnij:

Dodano:

08.03.2024 08:00

BLACKOUT UA
Międzynarodowa wystawa malarstwa i rysunku

Wystawa Blackout to międzynarodowy eksperyment sięgający do idei wspólnotowego wystąpienia społeczności artystycznej dla klimatu. Ekspozycja wpisuje się w globalny dyskurs na temat energii, włącza się w szeroki kontekst debaty o współczesnej ekologii i jej wpływie na kondycję psychologiczną człowieka. Wystawa powstała z inicjatywy kuratorów Marleny Promnej i Tomasza Pietrka, którzy zaprosili do współpracy szerokie grono współkuratorów i partnerów, zakładając międzyinstytucjonalny charakter przedsięwzięcia oraz mobilny charakter ekspozycji.

W zależności od miejsca prezentacji wystawa nabiera lokalnych kontekstów, wyraziście zaznaczając się w krajobrazie kulturalnym danego miejsca. Pierwsza wystawa odbyła się w Galerii ArtNova2 ZPAP w Katowicach (16.12.2023-31.01.2024) i była wyrazem zbiorowego sprzeciwu wobec braku systemowego wsparcia dla miejscowych przestrzeni kulturotwórczych, funkcjonujących poza mainstreamowym nurtem instytucjonalnym.

Kolejna odsłona ekspozycji odbędzie się w Galerii Sztuki Wołyńskiej Organizacji Narodowego Związku Artystów Plastyków Ukrainy w Łucku (08-29.03.2024) i jest formą protestu wobec bezsensownej sile niszczenia dziedzictwa narodowo-kulturalnego Ukrainy oraz swego rodzaju bezsilności świata Zachodu wobec opresyjnej polityki Federacji Rosyjskiej.

Idea wystawy Blackout wywodzi się z koncepcji rysunku systemowego, gdzie zasada powtarzalności zrealizowana została poprzez zaprogramowany moduł. Jego parametry określone zostały jednakowym formatem 50 x 50 cm, gamą kolorystyczną oraz wspólnym tematem. Kuratorzy wystąpili w podwójnej roli tj. organizatorów i kreatorów kolektywnej instalacji. Zaprosili do projektu ponad 50 artystów z Wrocławia, Poznania, Katowic i Warszawy, a także z Niemiec, Włoch, Czech i Ukrainy, określając konkretne zadanie artystyczne. Projekt był niemałym wyzwaniem dla obu stron. Istotą wspólnego działania było jednak wzajemne zaufanie. Uczestnicy akcji poddali się wizji kuratorów, koncepcji zakładającej dostarczenie obrazów – medium składowego służącego do dalszej kreacji artystycznej. A kuratorzy zobowiązali się do stworzenia spójnej instalacji, pozostawiając swobodę doboru prac do wystawy samym autorom.

W efekcie powstała ekspozycja składająca się z układów modułowych, łączonych w zestawy kompozycyjne oparte na wzajemnie dopełniającym się kontraście. Taka konstrukcja sprawia wrażenie rytmiczności. Obrazy łączą się ze sobą, ale odczytuje się je zupełnie autonomicznie. Każda cześć galerii jest aranżowana odrębnie, dając całościowe wrażenie ekspozycji site specyfic.

 

Artystki i artyści:
Jakub Adamek, Paola Alborghetti, Andrzej Banachowicz, Marta Borgosz, Olga Czechowska, Paweł Flieger, Eckehard Fuchs, Marcelina Groń, Evghenia Grytscu, Marek Grzyb, Jakub Jernajczyk, Piotr Kielan, Katarzyna Koczyńska-Kielan, Piotr Kmita, Anna Kołodziejczyk, Lívia Kožušková, Vladimír Kovařík, Julia Królikowska, Marek Kulig, Sławomir Kuszczak, Maciej Linttner, Andrzej Łabuz, Olena Matoshniuk, Michał Matoszko, Yari Miele, Daria Milecka, Kamil Moskowczenko, Bohdan Mucha, Grzegorz Niemyjski, Katja Noppes, Libor Novotný, Kazimierz Pawlak, Damian Pietrek, Tomasz Pietrek, Michał Pietrzak, Przemek Pintal, Adam Pociecha, Marlena Promna, Igor Przybylski, Wojciech Pukocz, Andrzej Rafałowicz, Sonia Ruciak, Václav Rodek, Vasyl Savchenko, Georg Schnitzler, Marta Szymczakowska, Daniela Tagowska, Wojciech Ulrich, Igor Wójcik, Adam Włodarczyk, Andrzej Zdanowicz

Kuratorzy projektu:
Tomasz Pietrek, Marlena Promna

Kuratorzy wystawy w Ukrainie:
Olena Matoshniuk, Tomasz Pietrek, Michał Pietrzak, Marlena Promna

www.facebook.com

Organizatorzy:
Artpunkt, Wołyńska Organizacja Narodowego Związku Artystów Plastyków Ukrainy, Ośrodek Kultury i Sztuk we Wrocławiu, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Partnerzy:
Fundacja Misztal v. Blechinger, Związek Polskich Artystów Plastyków (Okręg Wrocławski i Katowicki), Związek Polskich Artystów Fotografików (Okręg Dolnośląski)

Patronat honorowy:
Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Łucku

Patronat medialny:
Pismo Artystyczne Format, Ośrodek Kultury i Sztuk we Wrocławiu

Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

 

BLACKOUT UA
Міжнародна виставка живопису та графіки

Вернісаж: 08.03.2024 р., год 16.00 (15.00 часу польського)
Виставка: 08-29.03.2024 р.

Галереї мистецтв Волинської організації Національної спілки художників України
вул. Лесі Українки 24а, м. Луцьк

https://www.facebook.com/events/997790181767659

Куратори проекту:
Томаш П’єтрек, Марлена Промна

Куратори виставки в Україні:
Олена Матошнюк, Томаш П’єтрек, Міхал Пєтшак, Марлена Промна

Мисткині та митці:
Jakub Adamek, Paola Alborghetti, Andrzej Banachowicz, Marta Borgosz, Olga Czechowska, Paweł Flieger, Eckehard Fuchs, Marcelina Groń, Evghenia Grytscu, Marek Grzyb, Jakub Jernajczyk, Piotr Kielan, Katarzyna Koczyńska-Kielan, Piotr Kmita, Anna Kołodziejczyk, Lívia Kožušková, Vladimír Kovařík, Julia Królikowska, Marek Kulig, Sławomir Kuszczak, Maciej Linttner, Andrzej Łabuz, Olena Matoshniuk, Michał Matoszko, Yari Miele, Daria Milecka, Kamil Moskowczenko, Bohdan Mucha, Grzegorz Niemyjski, Katja Noppes, Libor Novotný, Kazimierz Pawlak, Damian Pietrek, Tomasz Pietrek, Michał Pietrzak, Przemek Pintal, Adam Pociecha, Marlena Promna, Igor Przybylski, Wojciech Pukocz, Andrzej Rafałowicz, Sonia Ruciak, Václav Rodek, Vasyl Savchenko, Georg Schnitzler, Marta Szymczakowska, Daniela Tagowska, Wojciech Ulrich, Igor Wójcik, Adam Włodarczyk, Andrzej Zdanowicz

 

Організатори:
Artpunkt, Волинська організація Національної спілки художників України, Центр культури та мистецтва у Вроцлаві, Академія образотворчих мистецтв ім. Євгеніуша Гепперта у Вроцлаві

Партнери:
Фундація Мішталя фон Блехінгера, Асоціація польських образотворчих митців (район Вроцлав і Катовіце), Асоціація польських фотографів-художників (округ Нижня Сілезія)

Патронат гоноровий:
Генеральне Консульство Республіки Польща в Луцьку

Медіа патронат:
Мистецький журнал Формат, Центр культури та мистецтва у Вроцлаві

Виставка Blackout є міжнародним експериментом, що досягає ідеї колективного прояву мистецької спільноти для клімату. Виставка вписується в глобальний дискурс про енергетику та включена в широкий контекст дискусії про сучасну екологію та її вплив на психологічний стан людини. Виставка створена з ініціативи кураторів Марлени Промни та Томаша П’єтрека, які запросили до співпраці широке коло співкураторів і партнерів, закладаючи міжінституційний характер проекту та мобільний характер виставки.

Залежно від місця презентації, виставка набуває локального контексту, чітко позначаючись у культурному ландшафті даного місця. Перша виставка відбулася в галереї ArtNova2 ZPAP у Катовіцах (16.12.2023 – 31.01.2024) і стала вираженням колективного спротиву відсутності системної підтримки місцевих культуротворчих просторів, що діють поза мейнстрімовим керунком інституційним.

Чергова презентація виставки відбудеться у Галереї мистецтв Волинської організації Національної спілки художників України у Луцьку (08-29.03.2024) і є формою протесту проти безглуздого силового знищення національно-культурної спадщини України та своєрідного безсилля західного світу перед репресивною політикою Російської Федерації.

Ідея виставки Blackout походить від концепції системного рисунку, де засада повторюваності реалізована через запрограмований модуль. Його параметри окреслено однаковим форматом 50 х 50 см, кольоровою гамою та спільною темою. Куратори виконували подвійну роль – організаторів і творців колективної інсталяції. Вони запросили до проекту понад 50 митців із Вроцлава, Познаня, Катовіце та Варшави, а також з Німеччини, Італії, Чехії та України, визначивши конкретне мистецьке завдання. Проект був серйозним викликом для обох сторін. Проте суть спільних дій полягала у взаємній довірі. Учасники довірилися баченню кураторів, концепції надання картин – складового елементу для подальшої мистецької діяльності. А куратори взялися створити цілісну інсталяцію, залишивши авторам самим вільний вибір робіт для виставки.

У результаті була створена експозиція, що складається з модульних композицій, об’єднаних у композиційні комплекси, які базуються на взаємодоповнюючому контрасті. Така структура створює враження ритму. Картини з’єднуються між собою, але читаються вони абсолютно автономно. Кожна частина галереї влаштована окремо, створюючи загальне враження експозиції site specyfic.

 

Odsłuchaj treść artykułu
Array ( [post_type] => post [posts_per_page] => 8 [post_status] => publish [orderby] => Array ( [meta_value_num] => DESC [date] => DESC ) [meta_key] => sticky_post [ignore_sticky_posts] => 1 [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => category [field] => term_id [terms] => Array ( [0] => 470 ) [operator] => NOT IN ) ) [category__in] => Array ( [0] => 15 ) [category__not_in] => Array ( [0] => 470 ) )

AKTUALNOŚCI

Dodano: 08.04.2024 02:00

XXXIII Festiwal „Maj z Muzyką Dawną”

4 maja rozpocznie się tegoroczna edycja Festiwalu "Maj z Muzyką Dawną", który od ponad 30 lat wzbogaca repertuar kulturalny regionu dolnośląskiego o mniej znaną lub rzadko wykonywaną muzykę wokalno-instrumentalną dawnych mistrzów. pokaż więcej »

Dodano: 07.03.2024 12:15

KULTURA I SZTUKA NA WROCŁAWSKICH OSIEDLACH

Co ciekawego wydarzy się w najbliższym czasie na wrocławskich osiedlach? Jakie przedsięwzięcia realizowane będą w ramach projektu OSIEDLA KULTURY I SZTUKI 2024? Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem wydarzeń. pokaż więcej »

Dodano: 15.04.2024 12:15

Spektakl „Limba” | Na Dolnym Śląsku

Sztukę Teatru Układ Formalny, która powstała w koprodukcji Teatru oraz Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu w najbliższym tygodniu będzie można zobaczyć w trzech dolnośląskich miejscowościach: Kłodzku, Kamiennej Górze i Kowarach. pokaż więcej »

Dodano: 08.04.2024 06:00

„Muzyczne Czwartki” w Jeleniej Górze 2024

Kolejny koncert pt. „Wiosna, ach to TY” w wykonaniu uczniów i pedagogów PSM I i II stopnia w Jeleniej Górze odbędzie się 18 kwietnia w Galerii Karkonoskiej. pokaż więcej »

Dodano: 08.04.2024 06:00

Spektakl „BOSKA”

Główną bohaterką "Boskiej" jest kobieta, której ciało nie mieści się w ramach wytyczonych społecznie i kulturowo norm. Wraz z Teatrem Kombinat zapraszamy na kwietniowe prezentacje spektaklu. pokaż więcej »

Dodano: 08.04.2024 05:00

Instant Christmas Band / I Love 69 Popgejů

19 kwietnia w Klubie Proza odbędzie się pierwsze w tym roku wydarzenie z serii dźwiękowo-performatywnej OKiS. Spotkanie z czeskim eksperymentem dźwiękowo-wizualnym w wykonaniu Petra Válka i jego projektu Instant Christmas Band oraz niepokornych I Love 69 Popgejů. pokaż więcej »

Dodano: 08.04.2024 05:00

ZAAKCEPTUJMY TO, CO NAM SIĘ NIE PODOBA | Ros Khavro

Zapraszamy do Galerii FOTO-GEN na wystawę fotografii i rzeźby Rosa Khavro. pokaż więcej »

Dodano: 08.04.2024 04:40

KONCERT JANUSZA CEDRO W DŁUGOŁĘCE. NAJPIĘKNIEJSZE PIOSENKI ŚWIATA

20 kwietnia wokalista Janusz Cedro wykona interpretacje najbardziej znanych polskich przebojów z lat 60. i 70. w Gminnym Ośrodku Kultury w Długołęce. pokaż więcej »

Skip to content

Zapisz się do naszego newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych (pokaż całość)