X

Spotkanie autorskie wokół publikacji „Jerzy Rosołowicz. Monografia”

26 stycznia 2024 odbyło się spotkanie autorskie wokół pierwszego monograficznego opracowania twórczości Jerzego Rosołowicza.

Naukowe opracowanie zbiorowe pod redakcją dr Mariki Kuźmicz, współredagowane przez Agnieszkę Chodysz-Foryś zawiera teksty Mariki Kuźmicz, Łukasza Mojsaka, Luizy Nader, Pawła Polita, Pawła Szroniaka, Igora Wójcika i Magdaleny Ziółkowskiej.

Ważną częścią publikacji są rozmowy o artyście przeprowadzone przez redaktorkę z Anną Szpakowską-Kujawską, Jarosławem Kozłowskim, Zbigniewem Makarewiczem i Andrzejem Dudkiem-Dürerem oraz szeroki wybór tekstów Rosołowicza.

Monografia jako pierwsza porządkuje całą twórczość tego ważnego i jedynego w swoim rodzaju artysty, zawiera szereg opracowań bibliograficznych oraz rozbudowane kalendarium życia i twórczości Jerzego Rosołowicza.

Autorem projektu książki jest Łukasz Paluch.

Szczególne podziękowania składamy Panu Aleksandrowi Rosołowiczowi.

Wydawcą książki jest Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Logo Ośrodka Kultury i Sztuki we Wocławiu

Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego, ze środków Fundacji PZU oraz przez Wojciecha Grzybałę.

Projekt realizowany jest w ramach partnerstwa z Fundacją PZU.
Patronat honorowy nad publikacją objął Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Stanisław Dróżdż, Początekoniec. Pojęciokształty. Poezja konkretna. Prace z lat 1967–2006

Wznowienie książki, która ukazała się nakładem Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu w 2009 roku.

Pierwsza monografia twórczości Stanisława Dróżdża – zawierający wszystkie prace pokazane na wystawie z lat 1967 – 2006. Trzy zamieszczone w nim eseje – Grzegorza Dziamskiego, Tadeusza Sławka oraz kuratorki wystawy, Elżbiety Łubowicz – są próbą całościowego spojrzenia na tę twórczość, podejmując ten problem z różnych punktów widzenia, zarówno od strony teorii sztuki, jak i literaturoznawstwa. Ich autorzy ukazują, jak problematyka dzieł artysty wyrażała się w szczególnej dla niego estetyce, budowanej przez długie lata, samotnie i konsekwentnie, w obszarze między dwiema dziedzinami: poezją i plastyką.

Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Patronat honorowy nad publikacją objął Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Redakcja: Elżbieta Łubowicz

Teksty: Małgorzata Dawidek-Gryglicka, Grzegorz Dziamski, Michał Głowala, Elżbieta Łubowicz, Paweł Majerski, Tadeusz Sławek, Eugeniusz Żabski

Tłumaczenie: Dominika Kowalewska, Karol Waniek

Korekta tłumaczenia na język angielski: Marcin Turski

Projekt graficzny: Monika Aleksandrowicz

Projekt uzupełniający: Bartosz Konieczny

Wydawca: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Druk: Drukarnia Jaks s.c. Sławomir Kępa, Jerzy Janeczek

ISBN: 978-83-67067-05-8

Format: 23,7×23,3 cm | liczba stron: 288 | oprawa: miękka

Język: polski i angielski

Dostępna w sprzedaży

Cena: 40 zł + koszt wysyłki

Książkę można zamówić pisząc na adres wydawnictwa@okis.pl

Jerzy Rosołowicz. Monografia

Redakcja l Editor: Marika Kuźmicz
Współpraca redakcyjna l Coeditor: Agnieszka Chodysz-Foryś

Koordynacja l Coordination:
Agnieszka Smutek
Projekt l Graphic design: Łukasz Paluch l AnoMalia art studio

Autorki i autorzy tekstów l Authors of the texts

Marika Kuźmicz, Łukasz Mojsak, Luiza Nader, Paweł Polit, Paweł Szroniak, Igor Wójcik, Magdalena Ziółkowska, Jerzy Rosołowicz
Uczestniczka i uczestnicy rozmów l Participants of the interviews
Andrzej Dudek-Dürer, Jarosław Kozłowski, Zbigniew Makarewicz, Anna Szpakowska-Kujawska

Przekład l Translation: Karol Waniek
Korekta l Proofreading: Jerzy Cierniak, Darren Durham
Współpraca przy kwerendach l Collaboration on searches: Agnieszka Chodysz-Foryś, Adam Parol, Agnieszka Smutek

Tłumaczenie tekstu Teoria Funkcji Formy autorstwa Jerzego Rosołowicza pochodzi z książki Jerzy Rosołowicz. Działanie neutralne, red. M. Piłakowska, Fundacja 9/11 Art Space, Poznań 2020.
The translation of Jerzy Rosołowicz’s text Theory of the Function of Form has been taken from the book Jerzy Rosołowicz. Neutral Activity, edited by M. Piłakowska, Fundacja 9/11 Art Space, Poznań 2020.

Zdjęcia i ilustracje l Photos and ilustrations:
Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum Narodowe w Lublinie, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Galeria Piekary, Muzeum Śląskie, Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie, Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki, Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, Dolnośląskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Muzeum w Koszalinie, Repozytorium Cyfrowe – Filmoteka Narodowa, Agencja Wyborcza.pl oraz kolekcje prywatne Tobiasza Adama Kowalczyka, Wojciecha Grzybały i archiwum Jerzego Rosołowicza
and private collections of Tobiasz Adam Kowalczyk, Wojciech Grzybała, and Jerzy Rosołowicz’s private archive.

Autorzy zdjęć l Photographs by
Zygmunt Gajewski, Marek Gardulski, Jerzy Jacek Gładykowski, Adam Gut, Mariusz Kowalski, Małgorzata Kujda, Piotr Liger, Mirosław Łanowiecki, Ilona Łukajniuk Jacek Mężyk, Dariusz Mikołajczak, Maciej Niećko, Arkadiusz Piętak, Arkadiusz Podstawka, Wojciech Rogowicz, Tadeusz Rolke, Grzegorz Solecki, Rafał Sosin, Krzysztof Wilczyński, Wojciech Woźniak, Rafał Wyrwich, Grzegorz Zabłocki, Archiwum Fotograficzne Muzeum Narodowego w Krakowie, Pracownia Fotografii Cyfrowej MNP

Na okładce l Cover
Dokumentacja działania z Naczyniem do łowienia rosy, Wrocław 1976. Archiwum Jerzego Rosołowicza
Documentation of action with Utensil for Catching Dew, Wrocław 1976. Jerzy Rosołowicz Archive

Wydawca l Publisher
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Culture and Art Centre in Wrocław – Cultural Institution by the Government of the Lower Silesian Region

© 2023 Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Wszelkie prawa zastrzeżone
Copyright © 2023 Culture and Art Centre in Wrocław
All rights reserved

ISBN 978-83-67067-48-5 / oprawa miękka l softcover
ISBN 978-83-67067-60-7 / oprawa twarda l hardcover

Wrocław 2023

Druk l Print: Drukarnia Akapit Sp. z o. o.

W książce użyto krojów l Typefaces: Skolar Latin, Effra, Noe Display
Format: 200 x 260 mm
Liczba stron l number of pages: 516
Oprawa: miękka i twarda l Binding: soft and hardback
Język: polski i angielski l Language: Polish and English
Cena l  Price: 80 zł + koszt wysyłki / 80 PLN + shipping cost
Dostępna w sprzedaży l Available for order

Wydawca dołożył wszelkich starań w celu ustalenia praw autorskich do reprodukcji zamieszczonych w tej publikacji. W przypadku pominięcia lub pomyłki prosimy o zgłoszenie się do wydawcy.
Publisher has undertaken sincere efforts to establish the owners of copyright to the reproductions included in this publication and asks to be notified of any omissions or errors.

Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego, ze środków Fundacji PZU oraz przez Wojciecha Grzybałę.
The project is co-financed from the budget of the Lower Silesia Region Self-Government and with funds from the PZU Foundation and Wojciech Grzybała.

Projekt realizowany jest w ramach partnerstwa z Fundacją PZU.
The project is implemented in partnership with the PZU Foundation.

Patronat honorowy nad publikacją objął Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.
The Marshal of the Lower Silesia Region, Cezary Przybylski, has the honorary patronage over the publication.