Nabór do 1. edycji Międzynarodowego Konkursu Szkła im. Horbowego zakończony

Zakończono nabór zgłoszeń do pierwszej edycji Międzynarodowego Konkursu Szkła im. Horbowego. Dziękujemy wszystkim aplikującym za zainteresowanie.

Miło nam poinformować, że na pierwszą edycję Międzynarodowego Konkursu Szkła im. Horbowego wpłynęło ponad 125 zgłoszeń! Wśród nich znajdują się prace artystów m.in. z USA, Wielkiej Brytanii, Estonii, Rumunii, Litwy, Izraela i Japonii. Jury dokona selekcji prac do drugiego etapu Konkursu do 15 grudnia 2022. Organizatorzy przewidują nagrody dla laureatów Konkursu. Wystawa konkursowa odbędzie się w Galerii Geppart Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu oraz w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze w 2023 roku. Wydany zostanie także katalog z pracami laureatów.

Międzynarodowy Konkurs Szkła im. Horbowego

Idea Konkursu powstała z inicjatywy Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu przy współpracy Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze i Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. Wydarzenie ma promować szkło artystyczne i twórczość z nim związaną jako dyscypliny o szczególnym znaczeniu dla tradycji Wrocławia i całego Dolnego Śląska. Patronem konkursu jest prof. Zbigniew Horbowy – wybitny artysta i projektant, wieloletni rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusz Gepperta we Wrocławiu, reformator polskiego szkła artystycznego, który całe swoje twórcze życie związał z regionem dolnośląskim. W ten sposób organizatorzy chcą przerzucić pomost między historią a przyszłością tej wyjątkowej dziedziny sztuki.

Szczegóły konkursu na stronie: https://horbowy.okis.pl/

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Przedsięwzięcie towarzyszy światowym obchodom Międzynarodowego Roku Szkła Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

The call for applications for the first edition of the Horbowy International Glass Competition has now closed. We would like to thank all applicants for their interest.

We are thrilled to announce that the first edition of the Horbowy International Glass Competition received over 125 applications! Among them are works by artists from, among others, the USA, Great Britain, Poland, Estonia, Romania, Lithuania, Israel and Japan. The jury will select the works for the second stage of the Competition by 15 December 2022. Organisers provide prizes for the winners of the Competition. The competition exhibition will be held at the Geppart Gallery of the E. Geppert Academy of Arts and Design in Wrocław and the Giant Mountains Museum in Jelenia Góra in 2023. A catalogue with the winners’ works will also be published.

Horbowy International Glass Competition

The idea of the Competition came from the Culture and Art Centre in Wrocław, in cooperation with the Giant Mountains Museum in Jelenia Góra and the E. Geppert Academy of Arts and Design in Wrocław. The event is intended to promote art glass and glass-related design as a discipline of particular importance to the tradition of Wrocław and Lower Silesia as a whole. The patron of the competition is Professor Zbigniew Horbowy – a prominent artist and designer, long-standing rector of the Eugeniusz Geppert Academy of Fine Arts in Wrocław, a reformer of Polish art glass who associated his entire creative life with the Lower Silesia region. In this way, the organisers wish to build a bridge between the history and the future of this unique field of art.

All details are available on the competition’s  website: https://horbowy.okis.pl/[for English]

The honorary patronage over the competition is taken by Cezary Przybylski – Marshall of the Lower Silesia Region. The event accompanies the global celebration of the United Nations International Year of Glass.

The project is co-financed from the budget of the Lower Silesian Voivodeship Self-Government.

 

 

 

Inauguracja Międzynarodowego Konkursu Szkła im. Horbowego

1 lipca 2022 o godzinie 12.00  w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze odbyła się konferencja prasowa, podczas której oficjalnie ogłoszono Międzynarodowy Konkurs Szkła im. Horbowego.

W konferencji udział wzięli: Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Dyrektorzy Konkursu: Igor Wójcik –Dyrektor Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Julita Izabela Zaprucka – Dyrektor Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze oraz dr Mariusz Łabiński – Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu.

Konkurs organizowany przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu (OKiS) we współpracy z Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu ma na celu promocję młodych artystów oraz twórczości artystycznej związanej ze szkłem artystycznym jako dyscypliny sztuki o szczególnym znaczeniu dla tradycji Dolnego Śląska. Wydarzenie jest również swoistym hołdem dla prof. Zbigniewa Horbowego – wybitnego artysty i projektanta, wieloletniego rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, reformatora polskiego szkła artystycznego, który całe swoje twórcze życie związał z Wrocławiem i regionem dolnośląskim. Powołując Konkurs, organizatorzy chcieli stworzyć swoisty pomost między historią a przyszłością wyjątkowej dziedziny sztuki, jaką jest szkło.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego.
Przedsięwzięcie towarzyszy światowym obchodom Międzynarodowego Roku Szkła Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Szczegóły konkursu na stronie: https://horbowy.okis.pl/  [for English]

 

Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

 

 

 

 

fot. OKiS

Międzynarodowy Konkurs Szkła im. Horbowego

Międzynarodowy Konkurs Szkła im. Horbowego inicjatywa o wymiarze międzynarodowym dolnośląskich instytucji kultury

1 lipca 2022 roku, podczas konferencji prasowej w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze oraz na stronie www.horbowy.okis.pl, oficjalnie ogłoszono Międzynarodowy Konkurs Szkła im. Horbowego.

Idea Konkursu powstała z inicjatywy Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu przy współpracy Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze i Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. Wydarzenie ma promować szkło artystyczne i twórczość z nim związaną jako dyscypliny o szczególnym znaczeniu dla tradycji Wrocławia i całego Dolnego Śląska. Patronem konkursu jest prof. Zbigniew Horbowy – wybitny artysta i projektant, wieloletni rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusz Gepperta we Wrocławiu, reformator polskiego szkła artystycznego, który całe swoje twórcze życie związał z regionem dolnośląskim. Konkurs stanowi rodzaj pomostu pomiędzy historią a przyszłością tej wyjątkowej dziedziny sztuki.

Konkurs skierowany jest do twórców pełnoletnich z Polski i zagranicy. Zgłoszenia w formie online kierować można na adres horbowy@okis.pl. Spośród nadesłanych propozycji jury wyłoni najlepsze realizacje. Organizatorzy przewidują nagrody dla laureatów Konkursu. Wystawa konkursowa odbędzie się w Galerii Geppart Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu oraz w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze w 2023 roku. Wydany zostanie także katalog z pracami laureatów.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Przedsięwzięcie towarzyszy światowym obchodom Międzynarodowego Roku Szkła Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

Zgłoszenie Uczestnika do Konkursu polega na wysłaniu drogą elektroniczną zgłoszenia wraz z dokumentami na adres horbowy@okis.pl lub przez Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.horbowy.okis.pl.

Formularz zgłoszenia oraz wzory dokumentów są dostępne na stronie internetowej Konkursu: www.horbowy.okis.pl.

Zgłoszenie wraz z wymaganą dokumentacją należy wysłać na adres horbowy@okis.pl do 30 września 2022 roku.
Jury dokona wstępnej oceny zgłoszeń oraz wyboru prac do drugiego etapu Konkursu do 15 grudnia 2022 roku.
Informacje o zakwalifikowaniu do drugiego etapu Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Organizatorów do 15 stycznia 2023 roku.

Organizatorzy przy wsparciu Marszałka Województwa Dolnośląskiego, oprócz przygotowania wystawy nagrodzonych prac oraz wydania pokonkursowego katalogu, wyróżnią laureatów Konkursu następującymi nagrodami:

  1. Dolnośląska Nagroda Główna – 25 000 PLN brutto,
  2. Nagroda Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu – udział w Warsztatach i Sympozjum Szkła Artystycznego e-Glass Festival,
  3. Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu – zapewnienie minimum dwutygodniowej rezydencji w renomowanej jednostce artystycznej, specjalizującej się w szkle artystycznym (np.: w Pilchuk Glass School lub tego typu),
  4. Nagroda Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze – warsztaty w Laboratorium Szkła,
  5. Nagroda Muzeum Szkła we Lwowie – udział w Międzynarodowym Sympozjum Szkła Dmuchanego we Lwowie.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!

Szczegóły konkursu na stronie: https://horbowy.okis.pl/[for English]

______________________________________________________________________________________________________________________________________

The Horbowy International Glass Competition – an initiative with an international dimension of Lower Silesian cultural institutions

The Horbowy International Glass Competition was officially annonunced on the 1st of July 2022 on the website www.horbowy.okis.pl and  during the press conference which took place at the Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze.

The idea of the Competition was created by the Centre for Culture and Art in Wrocław in cooperation with the Giant Mountains Museum in Jelenia Góra and The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław. The aim of the event is to promote artistic glass and art related to it as disciplines of particular importance for the tradition of Wrocław and the entire Lower Silesia region.

The patron of the competition is Professor Zbigniew Horbowy – an outstanding artist and designer, a former Rector of the Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław, a reformer of the Polish art glass, whose entire artistic life was associated with the Lower Silesian region. The competition is a kind of bridge between the history and the future of this unique field of art.

The Competition is addressed to adult artists from Poland and abroad. Online applications can be sent to the address: horbowy@okis.pl. The jury will select the best projects from all the submitted artworks. The organisers provide prizes for the winners. The Competition exhibition will take place at the Geppart Gallery of the Eugeniusz Geppert Academy of Fine Arts in Wrocław and at the Karkonosze Museum in Jelenia Góra in 2023.  Awarded artworks will also be published in a catalogue.

The honorary patronage over the competition is taken by Cezary Przybylski – Marshall of the Lower Silesia Region. The event accompanies the global celebration of the United Nations International Year of Glass.

The project is co-financed from the budget of the Lower Silesian Voivodeship Self-Government.

 

 

 

The Entrant’s application to enter the Competition shall consist of sending an electronic application with documents to horbowy@okis.pl or via Application form at www.horbowy.okis.pl.
The Application form and sample documents will be available on the Competition website www.horbowy.okis.pl.
The application with the required documentation shall be sent to horbowy@okis.pl by 30 September 2022.
The Jury shall make a preliminary evaluation of the entries and select works for the second stage of the Competition by 15 December 2022.
Information on qualification for the second stage of the Competition shall be posted on the Organisers’ website and social media by 15 January 2023.

In addition to organising an exhibition of the awarded works and publishing a post-competition catalogue, the organisers, with the support of the Marshal of the Lower Silesian Voivodship, will present the competition winners with the following prizes:

  1. the Lower Silesian Main Prize – PLN 25,000 gross,
  2. the award of the Culture and Art Centre in Wrocław – participation in the Glass Art Workshop and Symposium of the e-Glass Festival,
  3. the award of the Rector of the Academy of Art and Design in Wrocław – provision of a minimum two-week residency at a renowned art unit specialising in art glass (e.g.: Pilchuk Glass School or similar),
  4. the award of the Giant Mountains Museum in Jelenia Góra – workshops at the Glass Laboratory,
  5. the award of the Museum of Glass in Lviv – participation in the International Blown Glass Symposium in Lviv.

We cordially invite all artists to participation in the Competiton!

All details are available on the competition’s  website: https://horbowy.okis.pl/[for English]

 

fot.: Zbigniew Horbowy, zestaw Manhattan, lata 80. XX wieku, fot.: A. Podstawka, dzięki uprzejmości Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze

Zapisz się do naszego newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych (pokaż całość)