Warsztaty | Plener | Pokazy

15–25 sierpnia 2018
Warsztaty dla studentów. Pokazy artystów. Realizacje projektów studenckich.

Otwarte pokazy dla publiczności:
Leśna Huta, ul. Kołłątaja 2, Szklarska Poręba (PL) | 17–24 sierpnia 2018, godz. 10:00–15:00
Huta Szkła Kryształowego Julia, ul. Kryształowa 73, Piechowice (PL) | 17–­23 sierpnia 2018, godz. 10:00–15:00
Huta Szkła Martin Štefánek, Hutní 519, Desná (CZ) | 15–16, 20–21 sierpnia 2018, godz. 10:00–15:00

Pokazy i warsztaty dmuchania szkła przy użyciu pieca plenerowego, formowania szkła na palniku gazowym
oraz technik witrażowych (otwarte dla publiczności)
25 sierpnia 2018, godz. 10:00–21:00
Stacja Turystyczna ORLE (teren dawnej Huty Karlsthal) – Szklarska Poręba-Jakuszyce (PL)

Wydarzenie towarzyszące: Wystawa e-Glass 2017. Kulturowe Złoto Dolnego Śląska

24 sierpnia – 16 września 2018
Wernisaż: 24 sierpnia 2018, godz. 17:00
Maloskalská galerie Josefa Jíry, Boučkov statek, Malá Skála 12 (CZ)

Sympozjum:

25 sierpnia 2018, godz. 15:00
Stacja Turystyczna ORLE (teren dawnej Huty Karlsthal), Szklarska Poręba-Jakuszyce (PL)

Wystawa:

16 listopada – 20 grudnia 2018
Wernisaż: 16 listopada 2018, godz. 16:00
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, ul. Jana Matejki 28 (PL)

Udostępnij:

Dodano:

15.08.2018 09:08

Dolnośląskie Warsztaty Szkła Artystycznego. EKSPERYMENT

Scroll down for the English version

e-Glass Festival 2018

W dniach 15–25 sierpnia 2018 roku Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu organizuje  Dolnośląskie Warsztaty Szkła Artystycznego. EKSPERYMENT. e-Glass Festival 2018, które są kontynuacją ośmiu wcześniejszych projektów plenerowych związanych ze sztuką szkła (e-Glass Festiwalu). Jest to unikatowe przedsięwzięcie w skali kraju w zakresie sztuki szkła na płaszczyźnie edukacyjnej, twórczej i wymiany nowych technologii artystycznych.

W ramach projektu zrealizowane zostaną warsztaty, zajęcia ze studentami, działania plenerowe, pokazy, sympozjum w miejscach z kilkusetletnią szklarską tradycją: w Leśnej Hucie (Szklarska Poręba), w Hucie Szkła Kryształowego Julia (Piechowice), na terenie dawnej Huty Karlsthal – Stacji Turystycznej ORLE (Szklarska Poręba-Jakuszyce). Warsztaty odbędą się nie tylko przy polskiej granicy, ale także w Czechach – w Hucie Szkła Martin Štefánek w Desnej.

Podczas wydarzenia nastąpi konfrontacja młodych adeptów sztuki szkła z doświadczonymi artystami, pedagogami, designerami, a także z technikami i hutnikami szkła. Dzięki temu spotkaniu uczestnicy nabędą nowe praktyczne umiejętności, będą mogli z bliska przyjrzeć się różnym technikom szklarskim, a później wykorzystać nabytą wiedzę przy własnych realizacjach artystycznych.

W tym roku w projekcie udział wezmą studenci z Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu (Wydział Szkła i Ceramiki, Katedra Szkła): Joanna Bujak, Klaudia Dobek, Dominika Łaska, Emilia Marcjasz, Katarzyna Pilic i Akademii Sztuk Pięknych Warszawie (Wydział Rzeźby): Aneta Kilińska. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się z nimi artyści uczestniczący w projekcie: Kalina Bańka, Patrycja Katarzyna Harasym, ILLOLA (Patrik Illo, Aleksandra Stencel), dr Mariusz Łabiński, prof. Ryszard Więckowski, Igor Wójcik. Różne techniki szklarskie zaprezentują także hutnicy i technolodzy szkła z Huty Szkła Kryształowego Julia w Piechowicach (PL), Leśnej Huty w Szklarskiej Porębie (PL), a szczegóły pracy ze szkłem sodowym zdradzi Martin Štefánek z huty w Desnej (CZ). Warsztaty i pokazy specjalistyczne poprowadzą: Patrycja Katarzyna Harasym (formowanie szkła na palniku gazowym), prof. Ryszard Więckowski, Kalina Bańka (technika witrażowa), Jakub Kwarciński, Maciej Siedlecki, Wojciech Boś (dmuchanie szkła przy użyciu pieca plenerowego).

Istotnym aspektem projektu jest nie tylko doskonalenie umiejętności i wymiana wiedzy na temat szklarstwa, ale także popularyzacja tej dziedziny sztuki. Wybrane warsztaty i pokazy będą otwarte dla publiczności, która na bieżąco będzie mogła obserwować widowiskowy proces powstawania szklanych dzieł.

Uzupełnieniem warsztatów i pokazów będzie sympozjum, które odbędzie się w Stacji Turystycznej ORLE w Szklarskiej Porębie-Jakuszycach. Jego tematyka skupiać się będzie przede wszystkim wokół hasła przewodniego: EKSPERYMENTU w dziedzinie szkła artystycznego, zarówno na płaszczyźnie technologii jak i sfery artystycznej. Artyści wygłoszą wykłady autorskie na temat własnej twórczości i eksperymentów ze szklaną materią. Wśród prelegentów będą również zaproszeni goście: Edyta Patro wygłosi wykład o kolekcji współczesnego szkła w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze oraz Oldřich Palata z Severočeskégo Muzeum w Libercu opowie o czeskim szkle w architekturze.

Zwieńczeniem projektu będzie wystawa w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze, na której zaprezentowane zostaną dzieła powstałe podczas warsztatów i pleneru – zarówno artystów jak i studentów – oraz publikacja katalogu dokumentującego całe przedsięwzięcie.

 

Dyrektor Festiwalu: Igor Wójcik
Kurator artystyczny: Remigiusz Lenczyk
Współpraca kuratorska: Katarzyna Pilic, Roman Rozbroj

Organizator: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Współorganizator: My.Aktivity o.p.s.

Partnerzy: Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka, Towarzystwo Izerskie, Stacja Turystyczna ORLE,  Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, Maloskalská galerie Josefa Jíry, Qubus Design Studio, Centrum Dziedzictwa Szkła Krosno.

Patronat medialny: TVP Kultura, Radio Wrocław, Radio RAM, Radio Wrocław Kultura, Miesięcznik ODRA, DYSKURS Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, Dwumiesięcznik Szkło i Ceramika.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Budżetu Województwa Dolnośląskiego.

 

Teczka prasowa do pobrania | Press-pack to download

 

Lower Silesian Art Glass Workshop.
EXPERIMENT
e-Glass Festival 2018

 

Workshops | Open Air Session | Demonstrations: 15­–25 August 2018
Workshops for students. Artistic demonstrations. Students’ projects.
Open demonstrations for the public according to schedule:
Leśna Huta Glassworks, ul. Kołłątaja 2, Szklarska Poręba (PL) | 17–24 August 2018, 10:00–15:00
Julia Crystal Factory, ul. Kryształowa 73, Piechowice (PL) | 17–­23 August 2018, 10:00–15:00
Martin Štefánek Glass Factory, Hutní 519, Desná (CZ) | 20–21 August 2018, 10:00–15:00

Demonstrations of and workshops on glassblowing with an outdoor furnace, glass forming with the use of a gas burner, and stained glass techniques (open to the public)
25 August 2018, 10:0021:00
Stacja Turystyczna ORLE (premises of the former Carlsthal factory) – Szklarska Poręba-Jakuszyce (PL)

Related events:
Exhibition e-Glass 2017. Cultural Gold of Lower Silesia | 24 August – 16 September 2018
Opening: 24 August 2018, 17:00
Maloskalská galerie Josefa Jíry, Boučkov statek, Malá Skála 12 (CZ)

Symposium: 25 August 2018, 15:00
Stacja Turystyczna ORLE (premises of the former Carlsthal factory), Szklarska Poręba-Jakuszyce (PL)

Exhibition: 16 November – 20 December 2018 | Opening: 16 November 2018, 16:00
Muzeum Karkonoskie in Jelenia Góra, ul. Jana Matejki 28 (PL)

 

The Culture and Art Centre in Wrocław is staging Lower Silesian Art Glass Workshop. EXPERIMENT. e-Glass Festival 2018, to take place between 15th and 25th August 2018, a continuation of eight previous open air projects dedicated to glass art (e-Glass Festival). This enterprise, devoted to education as well creative and technological exchange in relation to the art of glass, is unique on the national scale.

The project will comprise workshops, events for students, open air activities, demonstrations and a symposium, taking place in various places with an age-old tradition of glassmaking: Leśna Huta Glassworks (Szklarska Poręba), Julia Crystal Factory (Piechowice), the former premises of the Carlsthal factory – Stacja Turystyczna ORLE (Szklarska Poręba-Jakuszyce). Workshops will take place not only on the Polish side of the border, but also in the Czech Republic – in the Martin Štefánek Glass Factory in Desná.

The event will provide glass apprentices with the opportunity to meet experienced artists, teachers, designers, as well as glass makers and technologists. This will enable participants to acquire new skills and take a closer look at various glass techniques, and later on to use them in their own creative work.

This year’s participants will include students from the E. Geppert Academy of Fine Arts in Wrocław (Faculty of Ceramics and Glass, Glass Department): Joanna Bujak, Klaudia Dobek, Dominika Łaska, Emilia Marcjasz, Katarzyna Pilic, as well as the Academy of Fine Arts in Warszaw (Faculty of Sculpture): Aneta Kilińska.

Artists: Kalina Bańka, Patrycja Katarzyna Harasym, ILLOLA (Patrik Illo, Aleksandra Stencel), Mariusz Łabiński, PhD, Ryszard Więckowski, Prof., Igor Wójcik will share their knowledge and experience with the students. Diverse glass techniques will be presented by glass makers and technologists from the Julia Crystal Factory in Piechowice (PL), the Leśna Huta Glassworks in Szklarska Poręba, while Martin Štefánek from the Glass Factory in Desná (CZ) will cast light on methods of working with soda glass. Workshops and specialist demonstrations will be conducted by: Patrycja Katarzyna Harasym (glass forming with the use of a gas burner), Ryszard Więckowski, Prof., Kalina Bańka (stained glass technique), Jakub Kwarciński, Maciej Siedlecki, Wojciech Boś (glassblowing with an outdoor furnace).

Aside from improving skills and exchanging knowledge on glass-related matters, popularisation of this field of art constitutes a significant aspect of the project. Selected workshops and demonstrations will be available to the public, enabling everyone to observe the spectacular process of creating artworks of glass.

The workshops and demonstrations will be accompanied by a symposium, taking place at the Stacja Turystyczna ORLE in Szklarska Poręba-Jakuszyce. It is going to revolve around the leitmotif of the project: EXPERIMENT in artistic glassmaking, both in terms of technology as well as artistic creation. Artists will deliver lectures on their own work and experimenting with glass. Guests lecturers include: Edyta Patro, who will talk about the collection of contemporary glass at the Muzeum Karkonoskim in Jelenia Góra, and Oldřich Palata from the Severočeské Muzeum in Liberci, who will discuss Czech glass in architecture.

 

The project will culminate with an exhibition at the Muzeum Karkonoskie in Jelenia Góra, presenting works produced during the workshops and the open air session – by both, artists and students – as well as a catalogue documenting the event.

 

Festival Director: Igor Wójcik
Art Curator: Remigiusz Lenczyk
Collaborating Curators: Katarzyna Pilic, Roman Rozbroj

Organiser: Culture and Art Centre in Wroclaw – Cultural Institution by the Government of the Lower Silesian Region
Co-organiser: My.Aktivity o.p.s.

Partners: Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka, Towarzystwo Izerskie, Stacja Turystyczna ORLE,  Muzeum Karkonoskie in Jelenia Góra,  Maloskalská galerie Josefa Jíry, Qubus Design Studio, Glass Heritage Centre in Krosno.

Media Patrons: TVP Kultura, Radio Wrocław, Radio RAM, Radio Wrocław Kultura, Miesięcznik ODRA, DYSKURS Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, Dwumiesięcznik Szkło i Ceramika.

 

Subsidized by the Minister of Culture and National Heritage from the Fund for the Promotion of Culture and from the Budget of the Lower Silesian Region.

 

 

AKTUALNOŚCI

Dodano: 02.12.2022 03:30

„Technologia nie znosi ambicji”
Lucjan Demidowski / Piotr Zugaj

Do 19 lutego trwa wystawa "Technologia nie znosi ambicji", która prezentuje prace Lucjana Demidowskiego i Piotra Zugaja. Kuratorem wystawy jest Paweł Bąkowski. pokaż więcej »

Dodano: 01.12.2022 08:00

NIE/ DOSKONAŁY BŁĄD, wystawa ,,75 Lat ZPAF 1947- 2022″

Czy błąd może być źródłem inspiracją w sztuce fotografii? Czy zjawiska następujące w sposób niekontrolowany mogą wywoływać ciekawe, niepowtarzalne inspiracje?... W dniach 1 grudnia 2022 - 12 lutego 2023 odbywa się wystawa Okręgu Dolnośląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików w MWW. pokaż więcej »

Dodano: 03.02.2023 04:00

40 lat Kawiarni Artystycznej Pod Kalamburem – Art Cafe . Spotkanie promujące album.

8 lutego 2023 o godz. 18.00 zapraszamy do wrocławskiej księgarni Tajne Komplety na spotkanie promujące album "40 lat Kawiarni Artystycznej Kalambur Art Cafe". Gośćmi spotkania będą m.in. Michał Litwiniec, koordynator i pomysłodawca publikacji, Berenika Niewiadomska, jedna z autorek książki. Spotkanie poprowadzi Karol Pęcherz. pokaż więcej »

Dodano: 03.02.2023 03:00

Wystawa pofestiwalowa State of Glass. Dolnośląskie Warsztaty i Sympozjum Szkła Artystycznego i Designu 2022

Zapraszamy na kolejną wystawę podsumowującą jedną z najbardziej spektakularnych imprez, poświęconych w całości projektowaniu i tworzeniu szklanych dzieł sztuki. W ramach „State of Glass” w Centrum Dziedzictwa Szkła Krosno zobaczymy prace artystów i studentów, które powstały w lipcu 2022 roku w ramach projektu o tej samej nazwie. Celem projektu „State of Glass. Dolnośląskie Warsztaty i […] pokaż więcej »

Dodano: 03.02.2023 02:00

Alex Urban. She Devil

Zapraszamy na wystawę artystki Alex Urban SHE DEVIL, która odbędzie się w dniach 10 lutego -16 kwietnia 2023 w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA. Alex Urban swoją opowieścią o kobietach usiłuje odczarować złogi fallocentrycznej, zanurzonej w religii kultury i aberracyjne odarcie ich z powagi i właściwej im roli. pokaż więcej »

Dodano: 03.02.2023 01:00

Otwarty Uniwersytet Poszukiwań. Sceniczne rewelacje w Domu Plastyków, czyli o Teatrze Artystów Cricot.

Wykład dr Justyny Michalik-Tomali będzie próbą omówienia historii i najważniejszych realizacji Teatru Cricot. pokaż więcej »

Dodano: 30.01.2023 06:00

Szkolenia z bezpieczeństwa wydarzeń o charakterze publicznym: Organizuj i śpij spokojnie. Bezpieczeństwo wydarzeń o charakterze publicznym

Dolnośląskie Laboratorium Kultury zorganizowało w dniu 2 lutego 2023 szkolenie o tym, jak zarządzać bezpieczeństwem wydarzeń i imprez kulturalnych. pokaż więcej »

Dodano: 30.01.2023 05:00

Szkolenia z bezpieczeństwa wydarzeń o charakterze publicznym: Dokumentacja na imprezę – to wcale nie jest tak skomplikowane, jak się wydaje!

3 lutego 2023 odbyło się drugie szkolenie zorganizowane przez Dolnośląskie Laboratorium Kultury, które dotyczyło tworzenia dokumentacji na imprezy kulturalne w kontekście bezpieczeństwa i imprez masowych. pokaż więcej »

Zapisz się do naszego newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych (pokaż całość)