Data:

27 maja 2022, godz. 19:30

Miejsce:

Teatr Sta­ry w Bole­sławcu
ul. Teatralna 1, Bolesławiec

Bilety:

w cenie od 40 do 60 zł do nabycia:
Biuro Podróży PERFEKT, ul. Sierp­nia 80 nr 7/9, Bolesławiec oraz na stronie https://www.kupbilecik.pl/imprezy/75067/Boles%C5%82awiec/Nim+wstanie+dzie%C5%84/#closeDialog

Udostępnij:

Dodano:

27.05.2022 08:00

“Nim Wsta­­nie Dzień” – opowieść o życiu i twórczości Krzysztofa Komedy

 

Już 27 maja pokaz o Kome­dzie zawita w Teatrze Sta­rym w Bole­sławcu. Wie­rzymy, że po reali­za­cji spek­ta­klu w zagłę­biu bole­sła­wiec­kiej por­ce­lany, pro­du­cenci rozch­wy­ty­wa­nej na całym świe­cie cera­miki arty­stycz­nej wypro­du­kują limi­to­waną serię sta­tu­etek bądź innych cacek z wize­run­kiem Krzysz­tofa Komedy.

To oczy­wi­ście życze­niowe myśle­nie, ale dla nas jako orga­ni­za­to­rów trasy teatral­nej postać Krzysz­tofa Komedy zasłu­guje na eks­po­zy­cję i utrwa­la­nie jego wize­runku w każ­dej z moż­li­wych form arty­stycz­nych.

Zanim spo­tkamy się w Bole­sławcu, na zachętę chcemy podzie­lić się miłymi wspo­mnie­niami z kwiet­nio­wych poka­zów „Nim Wsta­nie Dzień”.
Pod­czas trasy teatral­nej sprzy­jała nam szczę­śliwa sió­demka, która pozwo­liła na odwie­dze­nie pięk­nych miast, zagra­nie w pasjo­nu­ją­cych Insty­tu­cjach Kul­tury, do któ­rych należą Nad­bał­tyc­kie Cen­trum Kul­tury w Gdań­sku, Cen­trum Kul­tury i Sztuki w Tcze­wie, Bał­tycki Teatr Dra­ma­tyczny w Kosza­li­nie, Sala Kon­cer­towa Radia Wro­cław, Dzier­żo­niow­ski Ośro­dek Kul­tury (DOK), Teatr Miej­ski w Lesz­nie oraz Żar­ski Dom Kul­tury.

Pod­czas reali­za­cji kwiet­nio­wych spek­ta­kli, każdy z nich spo­tkał się z wyjąt­ko­wym przy­ję­ciem zna­ko­mi­tych odbior­ców. Stan­dar­dem stały się owa­cje na sto­jąco, bisy i po­zy­tywne komen­ta­rze na Face­bo­oku.

Patro­nat medialny nad spek­ta­klem objęła TVP Kul­tura, zaś Tele­express wyemi­to­wał tra­iler zapo­wia­da­jący jubi­le­uszowy spek­takl z oka­zji 91. uro­dzin Krzysz­tofa Komedy.
Rozgłosu całemu wyda­rze­niu nadało Pol­skie Radio PR I i II, nato­miast Radiowa ,,Trój­ka’’ zapro­siła reży­sera spek­ta­klu do noc­nej audy­cji ,,Trójka Pod Księ­ży­cem”.

Sły­chać było o nas w regio­nal­nych roz­gło­śniach, m.in. kosza­liń­skiego i wro­cław­skiego Radia. Pisały o nas „Ga­zeta Wybor­cza” oraz „Ga­zeta Wro­cław­ska’’.
Kolej­nym i bar­dzo waż­nym dla nas zda­rze­niem nie mogą­cym ujść Pań­stwa uwa­dze­ stała się zupeł­nie nie­zo­bo­wią­zu­jąca wizyta jed­nego z naj­waż­niej­szych dzien­nika­rzy i kry­ty­ków muzycz­nych w Pol­sce.

Na spek­takl do Teatru Miej­skiego w Lesz­nie bilet zaku­pił bowiem Pan Dio­nizy Piąt­kow­ski – autor kilku tysięcy arty­ku­łów w pra­sie kra­jo­wej i zagra­nicz­nej, m.in. mono­gra­fii „Czas Kome­dy”. O obec­no­ści tak wybit­nej, choć skrom­nej osoby dowie­dzie­li­śmy się z Face­bo­oka dopiero kilka godzin po spek­taklu. Ślad pozo­stał w naszych ser­cach, bo jak może być ina­czej, skoro tak wybitna postać, którą jest Dio­nizy Piąt­kow­ski pod­su­mo­wał wyda­rze­nie w kilku, jakże waż­nych dla nas sło­wach ,,Nie­zwy­kle cie­kawy, praw­dziwy i prze­my­ślany spek­takl. Gra­tu­luję!”.

Teraz przy­szedł czas na Bole­sła­wiec. „Nim Wsta­nie Dzień” – spo­tkajmy się w Teatrze Sta­rym w Bole­sławcu już 27 maja o godz. 19:30

W nie­zwy­kły świat twór­czo­ści Komedy zabiorą nas:

Michał Kosela – aktor
Krzysz­tof Wit­kow­ski – reży­ser spek­ta­klu, gita­rzy­sta basowy
Adam Kawoń­czyk – zali­czany do czo­ło­wych pol­skich trę­ba­czy jaz­zo­wych
Oleg Dyyak – mul­tiin­stru­men­ta­li­sta, akor­de­oni­sta, klar­ne­ci­sta i per­ku­si­sta
Piotr Doma­gała – gita­rzy­sta jaz­zowy

 

Szczegółowe informacje o spektaklu na stronie www.nimwstaniedzien.pl  oraz na www.facebook.com/NimWstanieDzien

Film promujący spektakl do obejrzenia na  www.facebook.com/NimWstanieDzien

 

Bilety do naby­cia:
Biuro Podróży PERFEKT ul. Sierp­nia 80 nr 7/9, Bolesławiec
oraz na stronie www.kupbilecik.pl

 

Orga­ni­za­torzy:
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Fun­da­cja Pro­mo­cji Muzyki i Tera­pii Green

 

 

 

Spon­sor:
Port Lot­ni­czy Wro­cław, który wspiera „Kul­turę wyso­kich lotów”

 

Dar­czyńca:
Fun­da­cja KGHM Pol­ska Miedź

 

Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

 

Patro­nat medialny:
TVP Kul­tura

Spe­cjalne podzię­ko­wa­nia dla Uni­wer­sy­tec­kiego Szpi­tala Kli­nicz­nego im. Jana Miku­li­cza – Radec­kiego we Wro­cła­wiu za prze­ka­zane rekwi­zyty, bez któ­rych realizacja spek­ta­klu nie byłaby moż­liwa.

AKTUALNOŚCI

Dodano: 02.12.2022 03:30

„Technologia nie znosi ambicji”
Lucjan Demidowski / Piotr Zugaj

Do 19 lutego trwa wystawa "Technologia nie znosi ambicji", która prezentuje prace Lucjana Demidowskiego i Piotra Zugaja. Kuratorem wystawy jest Paweł Bąkowski. pokaż więcej »

Dodano: 01.12.2022 08:00

NIE/ DOSKONAŁY BŁĄD, wystawa ,,75 Lat ZPAF 1947- 2022″

Czy błąd może być źródłem inspiracją w sztuce fotografii? Czy zjawiska następujące w sposób niekontrolowany mogą wywoływać ciekawe, niepowtarzalne inspiracje?... W dniach 1 grudnia 2022 - 12 lutego 2023 odbywa się wystawa Okręgu Dolnośląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików w MWW. pokaż więcej »

Dodano: 25.01.2023 08:00

XX Ogólnopolski Koncert Charytatywny na rzecz Pomocy Rodakom na Wschodzie

28 i 29 stycznia 2023 roku Syców będzie świętował jubileuszową XX-tą edycję Ogólnopolskiego Koncertu Charytatywnego na rzecz Pomocy Rodakom na Wschodzie. W tym roku myślimy szczególnie o Polakach i Poloniach, które mieszkają na Ukrainie, podkreślając aktualne potrzeby. pokaż więcej »

Dodano: 25.01.2023 07:00

XI KONCERT CHARYTATYWNY Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci

Już po raz 12 odbędzie się wyjątkowy Koncert Charytatywny z udziałem gwiazd polskiej sceny kabaretowej i muzycznej, z którego całkowity dochód przeznaczony zostanie na pomoc podopiecznym Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. Na to wyjątkowe wydarzenie zapraszamy 29 stycznia 2023 do Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia we Wrocławiu. pokaż więcej »

Dodano: 25.01.2023 06:00

Szkolenia z bezpieczeństwa wydarzeń o charakterze publicznym: Organizuj i śpij spokojnie. Bezpieczeństwo wydarzeń o charakterze publicznym

Dolnośląskie Laboratorium Kultury organizuje 2 lutego br. szkolenie o tym, jak zarządzać bezpieczeństwem wydarzeń i imprez kulturalnych. Informujemy, że nabór chętnych do udziału w szkoleniu został zamknięty. pokaż więcej »

Dodano: 25.01.2023 05:00

Szkolenia z bezpieczeństwa wydarzeń o charakterze publicznym: Dokumentacja na imprezę – to wcale nie jest tak skomplikowane, jak się wydaje!

Dolnośląskie Laboratorium Kultury organizuje 3 lutego br. szkolenie dotyczące tworzenia dokumentacji na imprezy kulturalne w kontekście bezpieczeństwa i imprez masowych. Informujemy, że nabór chętnych do udziału w szkoleniu został zamknięty. pokaż więcej »

Dodano: 25.01.2023 03:00

Wystawa pofestiwalowa State of Glass. Dolnośląskie Warsztaty i Sympozjum Szkła Artystycznego i Designu 2022

Zapraszamy na kolejną wystawę podsumowującą jedną z najbardziej spektakularnych imprez, poświęconych w całości projektowaniu i tworzeniu szklanych dzieł sztuki. W ramach „State of Glass” w Centrum Dziedzictwa Szkła Krosno zobaczymy prace artystów i studentów, które powstały w lipcu 2022 roku w ramach projektu o tej samej nazwie. Celem projektu „State of Glass. Dolnośląskie Warsztaty i […] pokaż więcej »

Dodano: 25.01.2023 02:00

Alex Urban. She Devil

Zapraszamy na wystawę artystki Alex Urban SHE DEVIL, która odbędzie się w dniach 10 lutego -16 kwietnia 2023 w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA. Alex Urban swoją opowieścią o kobietach usiłuje odczarować złogi fallocentrycznej, zanurzonej w religii kultury i aberracyjne odarcie ich z powagi i właściwej im roli. pokaż więcej »

Zapisz się do naszego newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych (pokaż całość)