Data:

27 maja 2022, godz. 19:30

Miejsce:

Teatr Sta­ry w Bole­sławcu
ul. Teatralna 1, Bolesławiec

Bilety:

w cenie od 40 do 60 zł do nabycia:
Biuro Podróży PERFEKT, ul. Sierp­nia 80 nr 7/9, Bolesławiec oraz na stronie https://www.kupbilecik.pl/imprezy/75067/Boles%C5%82awiec/Nim+wstanie+dzie%C5%84/#closeDialog

Udostępnij:

Dodano:

27.05.2022 08:00

“Nim Wsta­­nie Dzień” – opowieść o życiu i twórczości Krzysztofa Komedy

 

Już 27 maja pokaz o Kome­dzie zawita w Teatrze Sta­rym w Bole­sławcu. Wie­rzymy, że po reali­za­cji spek­ta­klu w zagłę­biu bole­sła­wiec­kiej por­ce­lany, pro­du­cenci rozch­wy­ty­wa­nej na całym świe­cie cera­miki arty­stycz­nej wypro­du­kują limi­to­waną serię sta­tu­etek bądź innych cacek z wize­run­kiem Krzysz­tofa Komedy.

To oczy­wi­ście życze­niowe myśle­nie, ale dla nas jako orga­ni­za­to­rów trasy teatral­nej postać Krzysz­tofa Komedy zasłu­guje na eks­po­zy­cję i utrwa­la­nie jego wize­runku w każ­dej z moż­li­wych form arty­stycz­nych.

Zanim spo­tkamy się w Bole­sławcu, na zachętę chcemy podzie­lić się miłymi wspo­mnie­niami z kwiet­nio­wych poka­zów „Nim Wsta­nie Dzień”.
Pod­czas trasy teatral­nej sprzy­jała nam szczę­śliwa sió­demka, która pozwo­liła na odwie­dze­nie pięk­nych miast, zagra­nie w pasjo­nu­ją­cych Insty­tu­cjach Kul­tury, do któ­rych należą Nad­bał­tyc­kie Cen­trum Kul­tury w Gdań­sku, Cen­trum Kul­tury i Sztuki w Tcze­wie, Bał­tycki Teatr Dra­ma­tyczny w Kosza­li­nie, Sala Kon­cer­towa Radia Wro­cław, Dzier­żo­niow­ski Ośro­dek Kul­tury (DOK), Teatr Miej­ski w Lesz­nie oraz Żar­ski Dom Kul­tury.

Pod­czas reali­za­cji kwiet­nio­wych spek­ta­kli, każdy z nich spo­tkał się z wyjąt­ko­wym przy­ję­ciem zna­ko­mi­tych odbior­ców. Stan­dar­dem stały się owa­cje na sto­jąco, bisy i po­zy­tywne komen­ta­rze na Face­bo­oku.

Patro­nat medialny nad spek­ta­klem objęła TVP Kul­tura, zaś Tele­express wyemi­to­wał tra­iler zapo­wia­da­jący jubi­le­uszowy spek­takl z oka­zji 91. uro­dzin Krzysz­tofa Komedy.
Rozgłosu całemu wyda­rze­niu nadało Pol­skie Radio PR I i II, nato­miast Radiowa ,,Trój­ka’’ zapro­siła reży­sera spek­ta­klu do noc­nej audy­cji ,,Trójka Pod Księ­ży­cem”.

Sły­chać było o nas w regio­nal­nych roz­gło­śniach, m.in. kosza­liń­skiego i wro­cław­skiego Radia. Pisały o nas „Ga­zeta Wybor­cza” oraz „Ga­zeta Wro­cław­ska’’.
Kolej­nym i bar­dzo waż­nym dla nas zda­rze­niem nie mogą­cym ujść Pań­stwa uwa­dze­ stała się zupeł­nie nie­zo­bo­wią­zu­jąca wizyta jed­nego z naj­waż­niej­szych dzien­nika­rzy i kry­ty­ków muzycz­nych w Pol­sce.

Na spek­takl do Teatru Miej­skiego w Lesz­nie bilet zaku­pił bowiem Pan Dio­nizy Piąt­kow­ski – autor kilku tysięcy arty­ku­łów w pra­sie kra­jo­wej i zagra­nicz­nej, m.in. mono­gra­fii „Czas Kome­dy”. O obec­no­ści tak wybit­nej, choć skrom­nej osoby dowie­dzie­li­śmy się z Face­bo­oka dopiero kilka godzin po spek­taklu. Ślad pozo­stał w naszych ser­cach, bo jak może być ina­czej, skoro tak wybitna postać, którą jest Dio­nizy Piąt­kow­ski pod­su­mo­wał wyda­rze­nie w kilku, jakże waż­nych dla nas sło­wach ,,Nie­zwy­kle cie­kawy, praw­dziwy i prze­my­ślany spek­takl. Gra­tu­luję!”.

Teraz przy­szedł czas na Bole­sła­wiec. „Nim Wsta­nie Dzień” – spo­tkajmy się w Teatrze Sta­rym w Bole­sławcu już 27 maja o godz. 19:30

W nie­zwy­kły świat twór­czo­ści Komedy zabiorą nas:

Michał Kosela – aktor
Krzysz­tof Wit­kow­ski – reży­ser spek­ta­klu, gita­rzy­sta basowy
Adam Kawoń­czyk – zali­czany do czo­ło­wych pol­skich trę­ba­czy jaz­zo­wych
Oleg Dyyak – mul­tiin­stru­men­ta­li­sta, akor­de­oni­sta, klar­ne­ci­sta i per­ku­si­sta
Piotr Doma­gała – gita­rzy­sta jaz­zowy

 

Szczegółowe informacje o spektaklu na stronie www.nimwstaniedzien.pl  oraz na www.facebook.com/NimWstanieDzien

Film promujący spektakl do obejrzenia na  www.facebook.com/NimWstanieDzien

 

Bilety do naby­cia:
Biuro Podróży PERFEKT ul. Sierp­nia 80 nr 7/9, Bolesławiec
oraz na stronie www.kupbilecik.pl

 

Orga­ni­za­torzy:
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Fun­da­cja Pro­mo­cji Muzyki i Tera­pii Green

 

 

 

Spon­sor:
Port Lot­ni­czy Wro­cław, który wspiera „Kul­turę wyso­kich lotów”

 

Dar­czyńca:
Fun­da­cja KGHM Pol­ska Miedź

 

Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

 

Patro­nat medialny:
TVP Kul­tura

Spe­cjalne podzię­ko­wa­nia dla Uni­wer­sy­tec­kiego Szpi­tala Kli­nicz­nego im. Jana Miku­li­cza – Radec­kiego we Wro­cła­wiu za prze­ka­zane rekwi­zyty, bez któ­rych realizacja spek­ta­klu nie byłaby moż­liwa.

AKTUALNOŚCI

Dodano: 15.09.2022 04:30

Ruszyła XVIII edycja Konkursu Literackiego o Laur Złotego Pióra „My Polacy, My Dolnoślązacy”

Dolnośląski Konkurs Literacki o Laur Złotego Pióra „My Polacy, My Dolnoślązacy” jest skierowany do młodzieży ponad 300 szkół województwa dolnośląskiego. W konkursie zwyczajowo bierze udział ok. 400 uczniów ze szkół podstawowych i liceów, którzy zgłaszają swoje prace w dowolnej formie literackiej na jeden z trzech podanych wcześniej tematów. pokaż więcej »

Dodano: 01.07.2022 05:00

Międzynarodowy Konkurs Szkła im. Horbowego

Do 30 września br. trwa nabór zgłoszeń na Międzynarodowy Konkurs Szkła im. Horbowego, który towarzyszy światowym obchodom Międzynarodowego Roku Szkła Organizacji Narodów Zjednoczonych./ The end of September is the deadline for application to the Horbowy International Glass Competition, which attends the global celebration of the United Nations International Year of Glass. pokaż więcej »

Dodano: 26.09.2022 15:02

Emisja reportażu z jubileuszowego 60. Międzynarodowego Festiwalu Moniuszkowskiego w Kudowie-Zdroju

Zapraszamy na emisję reportażu z jubileuszowego 60. Międzynarodowego Festiwalu Moniuszkowskiego w Kudowie-Zdroju, która odbędzie się 30 września 2022 o godz. 19.05 na antenie TVP3 Wrocław. pokaż więcej »

Dodano: 26.09.2022 12:02

Uroczystość wręczenia Nagrody Kulturalnej Śląska za rok 2022

W dniach 23-24 września 2022 w Oldenburgu w Dolnej Saksonii odbyły się uroczystości związane z wręczeniem Nagrody Kulturalnej Śląska 2022. Laureatkom tegorocznej Nagrody serdecznie gratulujemy! pokaż więcej »

Dodano: 26.09.2022 05:00

Suwon International Art Project ONSAEMIRO

Z przyjemnością informujemy, że Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu bierze udział w kolejnym międzynarodowym festiwalu sztuki – Suwon International Art Project ONSAEMIRO oraz w wyjątkowo wchodzącym w jego ramy, jednym z najważniejszych azjatyckich międzynarodowych festiwali fotografii Suwon International Photo Festival pokaż więcej »

Dodano: 26.09.2022 04:00

Polsko-gruzińskie wykonania Vivaldiego

"Cztery Pory Roku" Antonia Vivaldiego w wykonaniu dolnośląskiego kwintetu jazzowego The 5th Season Quintent oraz Orkiestry Symfonicznej Batumskiego Centrum Sztuki  to unikatowy projekt muzyczny, który prezentowany będzie dwukrotnie w Batumi w dniach 1 i 2 października 2022 w ramach Polsko-Gruzińskiego Festiwalu Kultury. pokaż więcej »

Dodano: 26.09.2022 03:00

Kazimierz Pawlak – Projekt 4.0

Razem z Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu zapraszamy na Jubileusz 40-lecia pracy artystycznej i dydaktycznej Kazimierza Pawlaka połączony z prezentacją monografii "Podróżnik. O życiu i szkle Kazimierza Pawlaka" autorstwa Moniki Braun, który odbędzie się 8 października 2022 o godz. 18:00 w Galerii Geppart we Wrocławiu. pokaż więcej »

Dodano: 26.09.2022 02:00

Spektakl „PARADOX” w Jeleniej Górze

Po przerwie na scenę powraca monodram „Paradox” w reż. Krzysztofa Pulkowskiego. Spektakl, który powstał na podstawie słynnego „Paragrafu 22” Josepha Hellera, będzie można zobaczyć 15 października 2022 w Jeleniogórskim Centrum Kultury. pokaż więcej »

Zapisz się do naszego newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych (pokaż całość)