Udostępnij:

Dodano:

11.03.2022 05:00

Konkurs „Zrób zdjęcie z jedną pracą z wystawy Stanisława Kulawiaka”

 

Regulamin konkursu: Zrób zdjęcie z jedną pracą z wystawy Stanisława Kulawiaka, udostępnij pod postem (post konkursowy) i opisz, dlaczego wybrałeś akurat tę pracę?

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs z cyklu „Laboratorium jednej fotografii”, zwany dalej: „Konkursem”, polega na wykonaniu zadania konkursowego, opublikowanego na Profilu Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu w portalu internetowym Facebook. Konkurs organizowany jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, zwanym dalej: „Regulaminem”, i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, Rynek-Ratusz 24, 50-101 Wrocław, zwany dalej: „Organizatorem”. Konkurs jest organizowany i emitowany (ogłaszany) przez środki masowego przekazu (Internet).

3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

4. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej: www.okis.pl oraz na Fanpage’u „Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu” prowadzonym na portalu Facebook, zwanym dalej: „Fanpage”.

a) Konkurs jest organizowany przez Organizatora na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie od dnia 11 marca 2022 r. do dnia 26 kwietnia 2022 r. (okres ten obejmuje ogłoszenie Konkursu, przeprowadzenie Konkursu, jego rozstrzygnięcie oraz okres pokonkursowy).
b) Konkurs prowadzony jest na Fanpage’u na społecznościowym portalu Facebook, pod adresem URL: https://www.facebook.com/OKiSWroclaw/
c) Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób, ani w żadnym zakresie sponsorowany, popierany, przeprowadzany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem Facebook dostępnym w sieci komputerowej Internet pod adresem URL: http://www.facebook.com/, zwany dalej: „Facebook”.

 

§2
ZAŁOŻENIA KONKURSU

1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie zadania konkursowego, zwanego dalej: „Pracą konkursową”, opublikowanego na  Fanpage’u Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu o treści: „Zrób zdjęcie z jedną pracą z wystawy Stanisława Kulawiaka, udostępnij pod postem (post konkursowy) i opisz, dlaczego wybrałeś akurat tę pracę?” Odpowiedź powinna być udzielona w komentarzu pod postem konkursowym.

2. Celem niniejszego Konkursu jest aktywizacja osób obserwujących Fanpage oraz popularyzacja wizerunku Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu.

 

§3
ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

1. Konkurs jest jednoetapowy, otwarty, skierowany do osób, które posiadają konto na portalu Facebook.

2. Językiem Konkursu jest język polski.

3. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny. Osoba przystępująca do Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu staje się jego uczestnikiem, zwanym dalej: „Uczestnikiem”, i tym samym akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu. Poprzez umieszczenie odpowiedzi pod postem konkursowym, Uczestnik potwierdza, że:

a) akceptuje warunki Regulaminu Konkursu;
b) wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska, a także pseudonimu używanego na Facebooku przy ogłaszaniu wyników Konkursu, jako laureata Konkursu, zwanym dalej: „Laureatem”.

4. Uczestnikami mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, które najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyły 18 lat.

5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

a) napisanie pod postem konkursowym umieszczonym na Fanpage’u odpowiedzi na pytanie: „Zrób zdjęcie z jedną pracą z wystawy Stanisława Kulawiaka, udostępnij pod postem (post konkursowy) i opisz, dlaczego wybrałeś akurat tę pracę?”

6. Zgłoszenia uczestnictwa (dokonywanego przez umieszczenie komentarza w formie odpowiedzi pod postem konkursowym) można dokonać od momentu umieszczenia posta konkursowego przez Organizatora na Fanpage’u – do dnia 26 kwietnia 2022 roku, do godziny 23:59. Zgłoszenia po tym terminie nie będą brały udziału w Konkursie.

7. Udział w Konkursie jest nieodpłatny. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Konkursie.

8. Zwycięzcą zostanie osoba, której komentarz wybierze jury konkursowe, zwane dalej: „Jury”, składające się z trzech osób. Jury będzie brało pod uwagę kreatywność, oryginalność i pomysłowość realizacji Pracy Konkursowej.

9. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie ogłoszone na stronie internetowej www.okis.pl oraz na Fanpage’u w dniu 27 kwietnia 2022 roku.

10. Organizator zastrzega prawo do moderowania treści na Fanpage’u udostępnionych w ramach Konkursu (zdjęć konkursowych, odpowiedzi, opisów, komentarzy) dodawanych przez Uczestników, jeżeli w odczuciu Organizatora mogą one być sprzeczne z prawem, Regulaminem, regulaminem portalu Facebook.com, dobrymi obyczajami, obrażać uczucia lub naruszać prawa innych osób, zawierać treści pornograficzne bądź drastyczne, naruszające interes i dobre imię OBC, bądź nie związane z Konkursem. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników linków bądź odnośników czy też adresów URL do innych stron internetowych.

11. Organizator zastrzega, że odpowiedzi zgłoszone do Konkursu nie mogą naruszać prawa, a w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora prac zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz ponoszą pełną odpowiedzialność za umieszczone przez siebie treści na Fanpage’u.

W kwestiach nieprzewidzianych Regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.

 

§4
NAGRODY

1. Spośród wszystkich Uczestników jury wyłoni jednego Laureata, któremu zostanie przyznana następująca nagroda: paczka z wydawnictwami, filmami oraz gadżetami Organizatora.

2. Laureat powiadomiony zostanie o sposobie, terminie i miejscu odbioru nagrody do dnia 30 kwietnia 2022 roku.

3. Laureat Konkursu zostanie wyłoniony podczas posiedzenia Jury, z którego zostanie sporządzony protokół. Niezwłocznie po wyborze Laureata, Jury poinformuje o wynikach Konkursu na Fanpage’u, poprzez dodanie komentarza pod nagrodzoną Pracą Konkursową. Oznaczony Laureat zobowiązany jest przesłać Organizatorowi za pomocą wiadomości elektronicznej swoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres mailowy oraz numer telefonu, w ciągu 48 godzin. Po otrzymaniu wiadomości, Organizator skontaktuje się z Laureatem w celu potwierdzenia uzyskania nagrody oraz przekazania dalszych instrukcji.

4. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i numeru telefonu) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania nagrody Laureatowi.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do  przyznania wyłącznie jednej nagrody, w  zależności od wyboru Organizatora.

6.  Laureat nagrody może odmówić odbioru przyznanej mu nagrody.

7. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Laureat nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę.

8. Odpowiedzialność Organizatora za jakiekolwiek przeszkody faktyczne lub prawne uniemożliwiające odebranie lub realizację nagród, o których mowa w pkt. 4.1. powyżej, jest wyłączona, chyba że można przypisać mu winę zgodnie z art. 415 Kodeksu cywilnego.

 

§5
PRAWA AUTORSKIE

1. Przez przystąpienie do Konkursu i akceptację Regulaminu Uczestnik oświadcza, że jest autorem Pracy Konkursowej.

2. Poprzez przystąpienie do Konkursu i akceptację Regulaminu Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do Pracy Konkursowej oraz że Praca Konkursowa nie narusza w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa, ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich. Uczestnik dodatkowo wyraża zgodę na wykorzystanie opublikowanego zdjęcia przez Organizatora Konkursu w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu i wyłonienie Laureatów.

§6
DANE OSOBOWE

1. W celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu Uczestnik zobowiązany jest do przekazania swoich danych osobowych (imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail). Przekazanie danych następuje dobrowolnie, jednakże warunkuje możliwość uczestnictwa w Konkursie oraz odbioru nagrody w przypadku bycia Laureatem.

2. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Laureata.

3. Organizator informuje, że przekazane dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu. Administratorem zbioru danych osobowych jest Organizator. Organizator informuje, że Uczestnikowi w każdym czasie przysługuje prawo wglądu do jego danych, ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia.

4. Administratorem zbieranych danych osobowych jest: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Samorządu Województwa Dolnośląskiego z siedzibą przy ul. Rynek-Ratusz 24 we Wrocławiu, tel.: 713442864, adres e-mail: sekretariat@okis.pl

5. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, natomiast w przypadku zwycięzcy – również w celu wydania nagrody.

6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania warunków niniejszej umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zawarcie niniejszej umowy.

8.  Dane udostępnione przez Uczestników nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

9. Dane udostępnione przez Uczestników nie będą podlegały profilowaniu.

10. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

11. Dane osobowe będą przechowywane przez Organizatora przez czas niezbędny do ich wykorzystania.

12. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ww. celem.

 

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Konkurs może zostać unieważniony, jeżeli:

a) Jury stwierdzi, że żadna z Prac Konkursowych nie spełnia wymagań Regulaminu;
b) Jury stwierdzi, że żadna z prac konkursowych nie została sporządzona w sposób zapewniający spełnienie wszystkich kryteriów Konkursu;
c) z innych ważnych przyczyn dotyczących Organizatora.

2. Decyzja o unieważnieniu Konkursu zostanie podana do wiadomości Uczestników za pośrednictwem Fanpage’a.

3. Uczestnicy zrzekają się niniejszym wszelkich roszczeń wobec Organizatora związanych z unieważnieniem Konkursu.

4. W stosunku do czynności Organizatora podjętych w toku Konkursu (także ich zaniechania) Uczestnik może wnieść protest do Organizatora. Protest wnosi się na piśmie do Organizatora w terminie 3 dni roboczych od dnia czynności (przy zaniechaniu – ostatecznego terminu, do którego Organizator powinien jej dokonać) lub dnia, w którym Uczestnik powziął wiadomość o podstawie do wniesienia protestu, jednakże w żadnym wypadku nie później niż do dnia rozstrzygnięcia Konkursu. Organizator rozpatrzy sprzeciw w terminie 3 dni od jego wniesienia. O wniesieniu protestu, jego treści i zarzutach oraz o jego rozstrzygnięciu Organizator poinformuje pozostałych Uczestników za pośrednictwem mailingu lub Fanpage’a.

5. Uczestnik zobowiązuje się do bezterminowego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z Konkursem.

6. Wszelkie ewentualne spory związane z organizacją, przebiegiem oraz rozstrzygnięciem Konkursu, w tym dotyczące nagród, rozpoznawane i rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny we Wrocławiu.

7. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

8. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

9. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji zapisów niniejszego Regulaminu. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.

10. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie jego trwania, w tym także prawo do zmiany nagród.

AKTUALNOŚCI

Dodano: 02.12.2022 03:30

„Technologia nie znosi ambicji”
Lucjan Demidowski / Piotr Zugaj

Do 19 lutego trwa wystawa "Technologia nie znosi ambicji", która prezentuje prace Lucjana Demidowskiego i Piotra Zugaja. Kuratorem wystawy jest Paweł Bąkowski. pokaż więcej »

Dodano: 01.12.2022 08:00

NIE/ DOSKONAŁY BŁĄD, wystawa ,,75 Lat ZPAF 1947- 2022″

Czy błąd może być źródłem inspiracją w sztuce fotografii? Czy zjawiska następujące w sposób niekontrolowany mogą wywoływać ciekawe, niepowtarzalne inspiracje?... W dniach 1 grudnia 2022 - 12 lutego 2023 odbywa się wystawa Okręgu Dolnośląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików w MWW. pokaż więcej »

Dodano: 25.01.2023 08:00

XX Ogólnopolski Koncert Charytatywny na rzecz Pomocy Rodakom na Wschodzie

28 i 29 stycznia 2023 roku Syców będzie świętował jubileuszową XX-tą edycję Ogólnopolskiego Koncertu Charytatywnego na rzecz Pomocy Rodakom na Wschodzie. W tym roku myślimy szczególnie o Polakach i Poloniach, które mieszkają na Ukrainie, podkreślając aktualne potrzeby. pokaż więcej »

Dodano: 25.01.2023 07:00

XI KONCERT CHARYTATYWNY Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci

Już po raz 12 odbędzie się wyjątkowy Koncert Charytatywny z udziałem gwiazd polskiej sceny kabaretowej i muzycznej, z którego całkowity dochód przeznaczony zostanie na pomoc podopiecznym Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. Na to wyjątkowe wydarzenie zapraszamy 29 stycznia 2023 do Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia we Wrocławiu. pokaż więcej »

Dodano: 25.01.2023 06:00

Szkolenia z bezpieczeństwa wydarzeń o charakterze publicznym: Organizuj i śpij spokojnie. Bezpieczeństwo wydarzeń o charakterze publicznym

Dolnośląskie Laboratorium Kultury organizuje 2 lutego br. szkolenie o tym, jak zarządzać bezpieczeństwem wydarzeń i imprez kulturalnych. Informujemy, że nabór chętnych do udziału w szkoleniu został zamknięty. pokaż więcej »

Dodano: 25.01.2023 05:00

Szkolenia z bezpieczeństwa wydarzeń o charakterze publicznym: Dokumentacja na imprezę – to wcale nie jest tak skomplikowane, jak się wydaje!

Dolnośląskie Laboratorium Kultury organizuje 3 lutego br. szkolenie dotyczące tworzenia dokumentacji na imprezy kulturalne w kontekście bezpieczeństwa i imprez masowych. Informujemy, że nabór chętnych do udziału w szkoleniu został zamknięty. pokaż więcej »

Dodano: 25.01.2023 03:00

Wystawa pofestiwalowa State of Glass. Dolnośląskie Warsztaty i Sympozjum Szkła Artystycznego i Designu 2022

Zapraszamy na kolejną wystawę podsumowującą jedną z najbardziej spektakularnych imprez, poświęconych w całości projektowaniu i tworzeniu szklanych dzieł sztuki. W ramach „State of Glass” w Centrum Dziedzictwa Szkła Krosno zobaczymy prace artystów i studentów, które powstały w lipcu 2022 roku w ramach projektu o tej samej nazwie. Celem projektu „State of Glass. Dolnośląskie Warsztaty i […] pokaż więcej »

Dodano: 25.01.2023 02:00

Alex Urban. She Devil

Zapraszamy na wystawę artystki Alex Urban SHE DEVIL, która odbędzie się w dniach 10 lutego -16 kwietnia 2023 w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA. Alex Urban swoją opowieścią o kobietach usiłuje odczarować złogi fallocentrycznej, zanurzonej w religii kultury i aberracyjne odarcie ich z powagi i właściwej im roli. pokaż więcej »

Zapisz się do naszego newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych (pokaż całość)