ZAPYTANIE OFERTOWE – zaproszenie do składania ofert na dostawę Serwera RACK wraz z oprogramowaniem

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu zwraca się z zaproszeniem do składania ofert na dostawę Serwera RACK wraz z oprogramowaniem.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Dostawa Serwera RACK do OKiS we Wrocławiu zgodnie z poniższym parametrami.

 1. Serwer RACK – 1 lub 1 U;
 2. Procesor: min. Intel Xenon 4310;
 3. Pamięć RAM – min. 32 GB;
 4. Kontroler HDD/SSD – sprzętowy RAID 0, 1, 5, 10;
 5. HDD / SSD – min. 2x 1,5 TB SAS 10k, minimum 6 kieszeni na dyski (4 wolne gotowe do montażu dysków);
 6. LAN – min. 1 x 10GB;
 7. Zasilanie redundantne;
 8. Oprogramowanie Windows serwer (standard) – min. ilość użytkowników 50.

Oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z dostawą ww. sprzętu oraz oprogramowaniem.

TERMIN DOSTAWY ZAMÓWIENIA:
do 22.12.2023 r.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Oferent powinien przedstawić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (zał. nr 1) w formie oryginału lub skanu.

KRYTERIA OCENY OFERT:
Cena – 100%

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferta powinna być dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera – pod adres:
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Rynek-Ratusz 24
50-101 Wrocław

lub wysłana mailowo na adres: grzegorz.kurasiewicz@okis.pl do dnia 29 listopada 2023 r. do godz. 14:30.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Ponadto zostanie umieszczona informacja na stronie internetowej Zamawiającego.

DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowych informacji udziela Grzegorz Kurasiewicz
email: grzegorz.kurasiewicz@okis.pl
tel.: 71 370 02 29, 665 642 377

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

 

Treść zapytania do pobrania

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy – zał. nr 1. do pobrania

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE – zaproszeniem do składania ofert na dostawę Routera sieciowego wraz z dodatkowy osprzętem i oprogramowaniem.

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu zwraca się z zaproszeniem do składania ofert na dostawę Routera sieciowego wraz z dodatkowy osprzętem i oprogramowaniem.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Dostawa routera z dodatkowy osprzętem i oprogramowaniem do OKiS we Wrocławiu zgodnie z poniższym parametrami.

 1. DRAYTEC Vigor 3910 (bez wiFi i LTE, 200 VPN/SSL, 2xSFP) – 1 szt.;
 2. DRAYTEC Vigor AP1060C – 1 szt;
 3. DRAYTEC Vigor AP903 – 4 szt;
 4. Web Content Filter Cyren Licencja CT-CF roczna na filtr stron web.

Oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z dostawą ww. sprzętu.

 

TERMIN DOSTAWY ZAMÓWIENIA:
do 22.12.2023 r.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Oferent powinien przedstawić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (zał. nr 1) w formie oryginału lub skanu.

KRYTERIA OCENY OFERT:
Cena – 100%

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferta powinna być dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera – pod adres:
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Rynek-Ratusz 24
50-101 Wrocław

lub wysłana mailowo na adres: grzegorz.kurasiewicz@okis.pl do dnia 29 listopada 2023 r. do godz. 14:30.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Ponadto zostanie umieszczona informacja na stronie internetowej Zamawiającego.

DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowych informacji udziela Grzegorz Kurasiewicz
email: grzegorz.kurasiewicz@okis.pl
tel.: 71 370 02 29, 665 642 377

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

 

Treść zapytania do pobrania

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy – zał. nr 1. do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE – zaproszeniem do składania ofert na dostawę Macierzy NAS

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu zwraca się z zaproszeniem do składania ofert na dostawę Macierzy NAS.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Dostawa Macierzy NAS do OKiS we Wrocławiu zgodnie z poniższym parametrami.
1. Synology Server NAS RS 2423 RP+ – 1 szt.;
2. Dodatkowa pamięć RAM do Macierzy 8GB – D4EU01-8G – 1 szt.;
3. Dyski 3,5″ NAS, CMR 8TB do macierzy NAS – zgodne z Synology – 12 szt.

Oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z dostawą ww. sprzętu.

TERMIN DOSTAWY ZAMÓWIENIA:
do 22.12.2023 r.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Oferent powinien przedstawić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (zał. nr 1) w formie oryginału lub skanu.

KRYTERIA OCENY OFERT:
Cena – 100%

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferta powinna być dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera – pod adres:
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Rynek-Ratusz 24
50-101 Wrocław

lub wysłana mailowo na adres: grzegorz.kurasiewicz@okis.pl do dnia 29 listopada 2023 r. do godz. 14:30.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Ponadto zostanie umieszczona informacja na stronie internetowej Zamawiającego.

DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowych informacji udziela Grzegorz Kurasiewicz
email: grzegorz.kurasiewicz@okis.pl
tel.: 71 370 02 29, 665 642 377

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

 

Treść zapytania do pobrania

Załączniki:

1. Formularz ofertowy – zał. nr 1. do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE – zaproszenie do składania ofert na dostarczenie systemu pętli indukcyjnych

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu zwraca się z zaproszeniem do składania ofert na dostarczenie systemu pętli indukcyjnych .

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Dostawa systemu pętli indukcyjnych do OKiS we Wrocławiu zgodnie z poniższym wykazem.

Oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z dostawą ww. sprzętu

TERMIN DOSTAWY ZAMÓWIENIA:
do 30.11.2023 r.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Oferent powinien przedstawić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (zał. nr 1) w formie oryginału lub skanu.

KRYTERIA OCENY OFERT:
Cena – 100%

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferta powinna być dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera – pod adres:

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu,
Rynek-Ratusz 24, 50-101 Wrocław

lub wysłana mailowo na adres: grzegorz.kurasiewicz@okis.pl do dnia 17 listopada 2023 r. do godz. 14:30.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Ponadto zostanie umieszczona informacja na stronie internetowej Zamawiającego.

DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowych informacji udziela Grzegorz Kurasiewicz,
email: grzegorz.kurasiewicz@okis.pl,
tel.: 71 370 02 29, 665 642 377


Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

 

Treść zapytania do pobrania

Załączniki:

Formularz ofertowy – zał. nr 1   do pobrania

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.000 zł netto, prowadzonego w trybie ofertowym na podstawie § 7 Regulaminu udzielania zamówień kulturalnych poniżej progów unijnych oraz zamówień poniżej 130.000 zł netto w Ośrodku Kultury i Sztuki we Wrocławiu (Zarządzenia nr 46/2020 z dnia 31.12.2020 r.)

W wyznaczonym terminie na składanie ofert tj.: 17.11.2023 r. godz.: 14:30, oferty złożyły poniższe firmy.

Po przeprowadzeniu badania i oceny ofert najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma:

Pro-Rock AV System Spółka z o.o. na kwotę: 49.480,00 zł brutto

Wybrana oferta spełniła wymagania formalne określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym, oraz była najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów wyboru oferty.

ZAPYTANIE OFERTOWE – zaproszenie do składania oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej budynku  galerii Foto-Gen

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu zwraca się z prośbą o przedłożenie oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej budynku  galerii Foto-Gen przy pl. Nankiera 8a we Wrocławiu w zakresie:

ZADANIE NR 1.
Przebudowa sanitariatów i remont centralnego ogrzewania.
Przygotowanie dokumentacji powinno obejmować
– branża architektura – przebudowa toalet, projekt budowlany i wykonawczy.
– branża sanitarna – instalacje centralnego ogrzewania, wodno – kanalizacyjne, wentylacja, klimatyzacja.
– instalacje elektryczne w zakresie przebudowy sanitariatów.
– branża konstrukcyjna – ekspertyza techniczna w zakresie przebudowy – do pozwolenia na budowę oraz uzgodnienie pożarowe.
– dokumentacje do przygotowania: złożenie do uzgodnienia w KW PSP ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy pożarowego, złożenie do uzgodnienia w WUOZ ekspertyzy i odstępstwa i projektu budowlanego, złożenie do UM WAIZ projektu budowlanego do pozwolenia na budowę.

ZADANIE NR 2.
Zawilgocenie ścian budynku.
Przygotowanie ekspertyzy dotyczącej zawilgocenia ścian i propozycja naprawy.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
do dnia 20.12.2023 r.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Oferent powinien przedstawić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (zał. nr 1).

KRYTERIA OCENY OFERT:
Cena – 100%

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferta powinna być dostarczona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wanda.mleczak@okis.pl do dnia 27 października 2023 r. do godz. 14:30.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

WYMAGANE DOKUMENTY
Formularz oferty – zał. nr 1 do zapytania; do pobrania

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowych informacji udziela: Wanda Mleczak
email: wanda.mleczak@okis.pl
tel.: 71 343 01 144, 605 242 167

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

Treść zapytania do pobrania

Załączniki:
Formularz oferty – zał. nr 1; do pobrania

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
na wykonanie dokumentacji projektowej budynku galerii FOTO – GEN.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.000,00 zł netto, prowadzonego w trybie ofertowym na podstawie§ 7 Regulaminu udzielenia zamówień kulturalnych poniżej progów unijnych oraz zamówień poniżej 130.000,00 zł netto w Ośrodku Kultury i Sztuki we Wrocławiu.

W postępowaniu wzięły udział 4 firmy. Informuję, że po przeprowadzeniu badania i oceny ofert najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: Mroziuk Architektura Sp. z o. o.ul. Cicha 8, 55-003 Czernica na kwotę 115.005,00żł brutto.

Zapytanie ofertowe – zaproszenie do składania ofert na produkcję artykułów promocyjnych z okazji obchodów Święta Województwa Dolnośląskiego

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu zaprasza do składania ofert na produkcję artykułów promocyjnych z logotypem w ramach obchodów Święta Województwa Dolnośląskiego odbywającego się w październiku 2023 r.

I. ZAMAWIAJĄCY
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Rynek-Ratusz 24, 50-101 Wrocław

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Produkcja artykułów promocyjnych: butelek na wodę, parasolek oraz bluz wg załączonej specyfikacji z nadrukowanym logotypem (w załączniku).

III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: joanna.polak@okis.pl do dnia 23.10.2023 r. do godz. 11.00.
Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 23.10.2023 r. do godz. 13.00.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający wybierze oferty w ramach posiadanych środków finansowych (ostateczna ilość zamawianych produktów może ulec zmianie).

IV. TREŚĆ OFERTY:

Oferta powinna zwierać:
– dane Oferenta,
– termin realizacji usługi,
– cenę produktów w ilości: 200 sztuk oraz 300 sztuk wraz z kosztem dostawy do siedziby Zamawiającego.

Oferent może złożyć ofertę na produkcję  jednego, dwóch lub trzech produktów.

V. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium ceny.

VI. WYMAGANIA
– wysoka jakość produktów i zgodność z załączoną specyfikacją;
termin wykonania i przekazania produktów do dnia 30.10.2023 r.

 

ARTKUŁ NR 1 – Butelka tritanowa na ciepłe i zimne napoje z nadrukiem według projektu 200 sztuk
– materiał: tritan, wolny od BPA, ochrona przed UV
– nakrętka: szczelna, z ustnikiem i sitkiem, materiał: poliwęglan, polipropylen
– uchwyt: pasek na nadgarstek
– opakowanie jednostkowe: karton,
– pojemność: 1000 ml,
– technika znakowania: nadruk,
– utrzymywanie temperatury: do 12 h napoje ciepłe, do 24 h napoje zimne,
– waga: 0,170 kg,
– wymiary: wysokość 30 cm x 8 cm (średnica),
– kolor: dowolny,
– logotyp: multikolor, maksymalne pole znakowania.

Dopuszcza się różnice w wymiarach, gramaturze i pojemności produktów do 10%.

 

ARTYKUŁ NR 2 – Parasol z funkcją das i systemem windproof – 300 sztuk po 100 sztuk w kolorach: turkusowy, żółty, fioletowy
Wbudowane trwałe mechanizmy:
– system anty-wind (dzięki czemu czasza parasola wygina się, a nie łamie podczas silnych podmuchów wiatru)
– mechanizm DAS (automatyczny system otwierania i zamykania)
Wymiary: Φ 990 mm
Opakowanie: pokrowiec ochronny
Materiał: poliester pongee, metal, guma ABS
Znakowanie:  transfer sitodrukowy
Certyfikaty: CE, REACH


ARTYKUŁ NR 3 –
Bluza typu hoodie – 300 sztuk
1. KRÓJ:
– nierozpinana, z kapturem,
– naszyta kieszeń kangurka,
– krój UNISEX,
– rękawy oraz dół bluzy wykończone ściągaczem o szerokości: 6cm.

Rozmiary – ilości: XXS –30, XS –30, S –40, M –60, L –50, XL – 50, XXL – 20, XXXL – 20

2. DZIANINA:
a. dzianina zasadnicza:
– skład: 90% bawełna 10% poliester, gramatura: 280 g/m², dresówka drapana,
– producent: Mirwal
– kolor: z dostępnej palety kolorów, wskazany na późniejszym etapie,

b. ściągacz:
– skład: 97% bawełna 3% elastan, gramatura: 340 g/m²,
– producent: Mirwal,
– kolor: dobrany do dzianiny zasadniczej,

c. kaptur:
– zewnątrz + wewnątrz wykonany z dzianiny zasadniczej.

3. ZDOBIENIE:
– nadruk wykonany techniką sitodruku na podstawie projektu przesłanego przez Zamawiającego,
– szacunkowa wielkość: okrąg o średnicy ok. 24-25cm,
– ilość kolorów: 1.

4. WYKOŃCZENIE:
– taśma potnikowa we wskazanym na późniejszym etapie kolorze, szer. 1cm,
– sznurek do kaptura bawełniany, prostokątny, płaski we wskazanym na późniejszym etapie kolorze, szerokość: 1cm, długość widocznej części: ok. 15cm,
– metalowe okucia przy kapturze we wskazanym na późniejszym etapie kolorze,
– metka rozmiarowa: czarne tło + biały rozmiar wszyta przy taśmie potnikowej.

 

Załączniki nr 1 do pobrania

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Do wyznaczonego w zapytaniu terminu. czyli do 23 października 2023 r., wpłynęły oferty na realizację produkcji od następujących firm:

1. PHHU „LIR” Biuro Reklamy, z siedzibą: ul. Grunwaldzka 2, 82-300 Elbląg

2. Majestic Sport S z o.o., z siedzibą: ul. Polska 7, 81-338 Gdynia

3. Dolnośląski Park Innowacji i Nauki SA, z siedzibą: ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław

3. Grafit Sp z o.o. ,z siedzibą:ul. Polna 10, 33-370 Muszyna

4. Lava Group S.C., z siedzibą: ul. Eugeniusz Romera 4b, 02-784 Warszawa

5. Agencja Reklamowo-Wydawnicza Studio B&W, z siedzibą: ul. Podjazdowa 2 /31 41-200 Sosnowiec

6. Pracownia Reklamy i Poligrafii Reklamowej – AD Reklama/Poligrafia, z siedzibą: ul. Myśliwska 68, 30-718 Kraków

7. Top Arts Sp zo.o. Oddzial w Warszwie, z siedzibą: ul. Elektronowa 2 lok. 116, 03-219 Warszawa

 

Informujemy, że po przeprowadzeniu badania i oceny wszystkich ofert najkorzystniejsze oferty przedstawiły firmy: 

 • ARTYKUŁ nr 1 – butelka: 
 • Majestic Sport S z o.o., z siedzibą: ul. Polska 7, 81-338 Gdynia
 • ARTYKUŁ nr 2 – parasol:
 • PHHU „LIR” Biuro Reklamy, z siedzibą: ul. Grunwaldzka 2, 82-300 Elbląg
 • ARTYKUŁ nr 3 – bluza: 
 • Pracownia Reklamy i Poligrafii Reklamowej – AD Reklama/Poligrafia, z siedzibą: ul. Myśliwska 68, 30-718 Kraków

Zapytanie ofertowe – zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług promocyjno-reklamowych na witrynach internetowych oraz typu outdoor

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu zaprasza do składania ofert na świadczenie usług promocyjnych i reklamowych na witrynach internetowych oraz reklamach typu outdoor w ramach promocji obchodów Święta Województwa Dolnośląskiego w październiku 2023 r.

 

I. ZAMAWIAJĄCY
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Rynek-Ratusz 24, 50-101 Wrocław

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Świadczenie usług promocyjnych i reklamowych w ramach promocji obchodów Święta Województwa Dolnośląskiego, realizowane do 31.10.2023 r.:

I Zadanie – na witrynach internetowych:
– forma reklamy: banner, slider, board, tekst promocyjny, film promocyjny, animacja/gif, screening;
– rodzaj witryny internetowej (witryny:  miejskie z regionu dolnośląskiego, informacyjne, kulturalno-społeczne, turystyczne);
– zasięg witryny – min. 10.000 UU.

II Zadanie – reklamy typu outdoor na terenie Wrocławia:
– forma reklamy: billboard, banner oraz na nośnikach cyfrowych: telebim, city light, siatka wielkoformatowa;
– lokalizacja reklamy: okolice Dworca Głównego PKP oraz Dworca PKS we Wrocławiu w promieniu do 300 metrów.

III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: joanna.polak@okis.pl do dnia 9.10.2023 r. do godz. 12.00.
Informujemy, że termin składania ofert został przedłużony do dnia 10.10.2023 do godz. 13.00.

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 9.10.2023 r. do godz. 14.00.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający wybierze oferty w ramach posiadanych środków finansowych.

 

IV. TREŚĆ OFERTY:

Oferta powinna zwierać:
– dane Oferenta,
– okres realizacji usługi,
– rodzaj usługi ze wskazaniem formy, rodzaju i lokalizacji reklamy;
– liczbę emisji  /wyświetleń;
– cenę dotarcia do unikalnego użytkownika,
– cenę usługi.

 

V. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
– rodzaj usługi ze wskazaniem formy, rodzaju i lokalizacji reklamy,
– liczbę emisji/ /wyświetleń,
– cenę dotarcia do unikalnego użytkownika,
– cenę usługi.

 

VI. INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
Do dnia 10 października 2023 r. wpłynęły następujące oferty:

 

 • na realizację ZADANIA I:
 1. Media PPG PolskaPress.pl, ul. Świętego Antoniego 2/4, 50-073 Wrocław
 2. Highlander’s Group Marek Tracz, ul. Graniczna 42, 58-500 Jelenia Góra
 3. DTP Service s.c.,  ul. W. Broniewskiego 1b , 58-309 Wałbrzych
 4. Portal TuWrocław.pl, ul. Sienkiewicza 30A/9, 50-335 Wrocław
 5. Portal Świdnica24.pl Marek Kowalski, Rynek 33/4, 58-100 Świdnica
 6. zgorzelec.info sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 54a, 59-900 Zgorzelec
 7. Gazeta Wyborcza, pl. Solny 2/3, 50-060 Wrocław
 8. Agencja Spot-Media Zbigniew Jakubowski, ul. G. Zapolskiej 5/4, 59-220 Legnica
 • na realizację ZADANIA II:
 1. Stroer Polska Sp. z o.o., Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

 

Poszukujemy pracownika

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu ogłasza nabór na stanowisko ds. promocji/praca dla osoby studiującej

 

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie:

 • prowadzenie oficjalnych profili OKiS w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube),
 • współprowadzenie stron internetowych OKiS,
 • pisanie tekstów promujących ofertę kulturalno-artystyczną OKiS,
 • współpraca z mediami,
 • współpraca z innymi instytucjami kultury i urzędami w zakresie działań promocyjnych,
 • dbałość o pozytywny wizerunek Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu,


Wymagania:

 • wykształcenie średnie mile widziana studentka/ student kierunków: polonistyka, dziennikarstwo, komunikacja wizerunkowa, historia sztuki lub kulturoznawstwo,
 • umiejętność posługiwania się poprawną polszczyzną w mowie i piśmie,
 • umiejętność redagowania różnych treści promocyjnych oraz tzw. lekkie pióro,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2,
 • sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • dobra organizacja pracy i samodzielność w działaniu,
 • odpowiedzialność i terminowość,
 • wysoka kultura osobista,
 • rozwinięte zdolności komunikacyjne oraz organizacyjne.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia do końca 2023 r. – 80 godzin/ miesiąc przy stawce 35 zł/h,
 •  niezbędne narzędzia pracy oraz wsparcie specjalistów,
 •  możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez specjalistyczne kursy i szkolenia,
 •  niezależność i samodzielne realizowanie ambitnych wyzwań,
 •  przyjazna oraz partnerska atmosfera w pracy,
 •  możliwość przedłużenia współpracy.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys (CV) i list motywacyjny podpisany własnoręcznie,

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać mailowo na adres: praca@okis.pl, osobiście w Sekretariacie Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu lub drogą pocztową na adres: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, ul. Rynek-Ratusz 24, 50-101 Wrocław w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. promocji” w terminie do dnia 8.10.2023 r. – ostateczna data wpływu dokumentów. Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji. Informujemy, że po 8.10 skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Pełna informacja o ofercie na stronie www.okiswroclaw.bip.gov.pl

W CV prosimy o zamieszczenie klauzuli zgody: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu 50-101, ul. Rynek-Ratusz 24.
Dane będą przetwarzane dla potrzeb procesu rekrutacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wycofania zgody. Ponadto, ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pana/Pani dane nie będą profilowane ani przekazywane do państw trzecich. Udostępnione dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy, licząc od daty złożenia oferty. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – tatiana.gajewczyk@okis.pl

 

Skip to content

Zapisz się do naszego newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych (pokaż całość)