Udostępnij:

Regulamin

Regulamin uczestnictwa w warsztatach dla dzieci

„KROPKA I KRESKA – Dolny Śląsk w abstrakcji filmowej”

 

Pobierz regulamin

 

 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy dokument określa zasady oraz warunki uczestnictwa w interdyscyplinarnych warsztatach „KROPKA I KRESKA – Dolny Śląsk w abstrakcji filmowej”.

 

 1. Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawią się następujące określenia, należy rozumieć je w sposób  podany poniżej, o ile postanowienia Regulaminu nie nadają im innego znaczenia:

2.1 Regulamin – regulamin uczestnictwa w warsztatach „KROPKA I KRESKA – Dolny Śląsk w    abstrakcji filmowej”;

2.2 Organizator – Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu;

2.3 Kandydat – dziecko wraz z opiekunem, ubiegający się o zakwalifikowanie do udziału w warsztatach na podstawie zasad określonych w Regulaminie;

2.4 Uczestnik – dziecko wraz z opiekunem, którzy spełniają wszystkie wymogi określone w Regulaminie oraz zostali zakwalifikowani do udziału w warsztatach;

2.5 Opiekun – rodzic lub inna osoba będąca prawnym opiekunem dziecka lub osobą zobowiązaną do czasowej opieki nad dzieckiem na podstawie odrębnej umowy z prawnymi opiekunami dziecka lub na podstawie orzeczenia;

2.6 Warsztaty – zajęcia o charakterze artystyczno-edukacyjnym z udziałem dzieci w wieku określonym w niniejszym Regulaminie i prowadzone dnia 13 czerwca do 15 lipca 2019 r. przez Organizatora i Współorganizatorów pod nazwą „KROPKA I KRESKA – Dolny Śląsk w abstrakcji filmowej”;

2.7 Współorganizator – podmiot współorganizujący Projekt, który zabezpiecza przestrzeń i narzędzia do realizacji Warsztatów oraz przeprowadza rekrutację na terenie Bolesławca, Legnicy, Piechowic, Strzegomia, Wałbrzycha i Wrocławia. Lista współorganizatorów warsztatów jest publikowana na stronie: https://okis.pl/edukacja/projekt-kropka-kreska/

 

 1. Cel Projektu

„KROPKA I KRESKA – Dolny Śląsk w abstrakcji filmowej” – to projekt edukacji kulturalno-artystycznej skierowany do dzieci w wieku 8–12 lat. W ramach interdyscyplinarnych, artystycznych warsztatów grupa dzieci, pod kierunkiem edukatorów, zrealizuje w ośrodkach wskazanych na stronie OKIS (www.okis.pl) po  dwa krótkometrażowe filmy w oparciu o lokalne artystyczne techniki rzemieślnicze.

W czasie warsztatów dzieci:

– dowiedzą się, co to jest film abstrakcyjny,

– nabędą wiedzę o regionalnych tradycjach rzemieślniczych w swoim regionie,

– podejmą działania w grupie dla osiągnięcia wspólnego celu,

– rozwiną kreatywność filmową: wizualną, dźwiękową, narracyjną,

– rozwiną kreatywność plastyczną w oparciu o artystyczne techniki rzemieślnicze.

Zrealizowane filmy wezmą udział w pokazach i konkursach, w szczególności zaś w Międzynarodowym Festiwalu Punto y Raya JUNIOR 2019 w Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu. Festiwal dedykowany jest dzieciom, a program Festiwalu dodatkowo przewiduje pokazy filmowe, dziecięce występy audiowizualne, wystawę prac audiowizualnych, spotkania dzieci z artystami oraz bardzo szeroki program edukacyjny.

 

 1. Czasowy i terytorialny zakres Projektu

Warsztaty realizowane są na terenie Dolnego Śląska: w Bolesławcu, Legnicy, Piechowicach,    Strzegomiu, Wałbrzychu, Wrocławiu i odbywają się w miesiącach czerwiec–lipiec 2019, zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie https://okis.pl/edukacja/projekt-kropka-kreska/

 

 1. Kryteria uczestnictwa

  5.1 Warsztaty są skierowane do dzieci w wieku od 8 do 12 lat, z podziałem na dwie grupy wiekowe 8–10 lat i 11–12 lat.

5.2 Uczestnikiem Warsztatów mogą zostać dzieci mieszkające na terenie Dolnego Śląska.

 

 1. Finansowanie
  6.1 Udział w warsztatach jest bezpłatny.

6.2 Warsztaty są dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w ramach programu „Edukacja kulturalna”) oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

 

 1. Rekrutacja
  7.1 Rekrutacja prowadzona jest od 13 czerwca do 15 lipca 2019 r. przez Organizatora i Współorganizatorów warsztatów w trybie ciągłym aż do wyczerpania miejsc.

7.2 Liczba miejsc jest ograniczona. Podczas jednego spotkania warsztatowego grupa liczyć będzie maksymalnie 10 Uczestników.

7.3 Zgłoszenie chęci udziału Kandydata w Warsztatach następuje poprzez prawidłowe wypełnienie, podpisanie i dostarczenie Współorganizatorowi/Organizatorowi przez Opiekuna Formularza zgłoszeniowego wraz z akceptacją Regulaminu. Formularz jest jednocześnie umową uczestnictwa w warsztatach oraz akceptacją Regulaminu uczestnictwa w Warsztatach.

7.4 Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin znajdują się na stronie internetowej Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu: https://okis.pl/edukacja/projekt-kropka-kreska/

7.5 O zakwalifikowaniu Kandydata do udziału w Projekcie decyduje spełnienie kryteriów określonych w punkcie 5 Regulaminu oraz prawidłowe wypełnienie Formularza zgłoszeniowego. Na podstawie przesłanych Formularzy zgłoszeniowych zostanie sporządzona lista Uczestników warsztatów oraz lista rezerwowa.

7.6 W przypadku wpłynięcia większej liczby zgłoszeń niż miejsc przewidzianych dla Uczestników o zapisaniu Kandydata na warsztaty decydować będzie kolejność zgłoszeń, począwszy od zgłoszeń złożonych w terminie najwcześniejszym.

7.7 O zakwalifikowaniu do udziału w warsztatach Opiekunowie informowani będą drogą e-mailową lub telefonicznie przez otrzymanie potwierdzenia. Po otrzymaniu przez Opiekuna potwierdzenia o zapisaniu na Warsztaty Opiekun zobowiązuje się do udziału dziecka w warsztatach, w ustalonym terminie. Po upływie trzech dni roboczych od daty złożenia dokumentów i braku otrzymania od Organizatora potwierdzenia Opiekun powinien skontaktować się z Organizatorem. Opiekun może wycofać udział dziecka w warsztatach, jeżeli poinformuje o tym Organizatora/Współorganizatora telefonicznie lub osobiście nie później niż na 3 dni robocze przed planowanymi warsztatami (obowiązuje data wpłynięcia informacji do Organizatora/Współorganizatora).

 

 1. Zobowiązania

  8.1 Udział w warsztatach jest bezpłatny.

8.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu strat poniesionych po stronie Uczestnika i Opiekuna wywołanych odwołaniem warsztatów.

8.3 Opiekunowie zobowiązani są punktualnie przyprowadzić i osobiście odebrać Uczestników z warsztatów oraz potwierdzić podpisem obecność uczestnika na warsztatach na liście obecności.

8.4 Opiekunowie opuszczają miejsce, w którym odbywają się warsztaty dopiero po przekazaniu Uczestnika bezpośrednio pod opiekę prowadzącego, po zakończeniu zajęć zgłaszają prowadzącemu odbiór Uczestnika. Za bezpieczeństwo Uczestnika przed godziną rozpoczęcia i po godzinie zakończenia warsztatów odpowiada Opiekun.

8.5 Opiekunowie nie uczestniczą w warsztatach, aby nie rozpraszać Uczestników.

8.6 Organizator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Uczestników zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), które weszło w życie z dniem 25 maja 2018 r.

 

 1. Udostępnianie wizerunku Uczestnika

  9.1 W trakcie trwania warsztatów zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna i/lub filmowa z udziałem Uczestników biorących udział w Projekcie.

9.2 Opiekun wyraża zgodę poprzez wypełnienie i przesłanie/dostarczenie Formularza zgłoszeniowego na rozpowszechnianie wizerunku dziecka dla celów promocyjnych w związku z organizacją i prowadzeniem Warsztatów na polach eksploatacji obejmujących: wprowadzanie do obrotu, użyczanie, rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie, zwielokrotnianie dowolną techniką, łączenie z tekstem, zamieszczanie w materiałach, publikacjach, raportach oraz portalach społecznościowych wydawanych lub prowadzonych przez Organizatora warsztatów lub z jego udziałem.

9.3 Opiekun wyraża zgodę poprzez wypełnienie i przesłanie/dostarczenie Formularza zgłoszeniowego na rozpowszechnianie imienia i nazwiska dziecka w napisach końcowych filmu jako autora dzieła.

 

 1. Postanowienia końcowe

  10.1 Informacje związane z organizacją oraz realizacją warsztatów ogłoszone zostaną na stronie internetowej okis.pl, na stronach Współorganizatorów i na portalach społecznościowych Facebook i Instagram.

10.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Organizator każdorazowo poinformuje Opiekunów o zmianie Regulaminu przez zamieszczenie jego nowej wersji na stronie internetowej https://okis.pl/edukacja/projekt-kropka-kreska/ oraz na stronach Współorganizatorów.

 

 1. Formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: https://okis.pl/edukacja/projekt-kropka-kreska/

 

 

 

 

Odsłuchaj treść artykułu
Skip to content

Zapisz się do naszego newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych (pokaż całość)