Udostępnij:

Silesia Art Biennale 2016

Silesia Art Biennale 2016 jest kontynuacją pierwszej edycji, która odbyła się w 2012 roku. Główną ideą tegorocznej odsłony, organizowanej przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu w ramach programu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, jest prowadzenie programu artystyczno-badawczego. Jego część artystyczna pod tytułem „Lokalna tożsamość i świadomość wspólnoty”, polega na dokumentowaniu projektów i indywidualnych postaw twórców zamieszkujących region Dolnego Śląska przez grupę fotografów, filmowców i radiowca. Równolegle przez kulturoznawców z Uniwersytetu Wrocławskiego prowadzony jest program badawczy, odpowiadający na hasło „Dolny Śląsk w tworzeniu. Przestrzenie kultury”, który posłuży analizie i ocenie dokonań twórców regionu w perspektywie społeczno-kulturowej.

Działania te mają na celu podkreślenie bogactwa, różnorodności kulturowej Dolnego Śląska, wzmocnienie dialogu międzykulturowego oraz pobudzenie współpracy kulturalnej pomiędzy środowiskami artystycznymi. Zespół twórców i badaczy podejmie próbę odtworzenia skomplikowanej tożsamości regionu ze specjalnym uwzględnieniem ulokowanych w różnych jego częściach, położonych niezwykle interesująco pod względem krajobrazowym (zarówno przyrodniczym, jak i kulturowym) kolonii artystycznych, a także osobnych warsztatów i pracowni twórczych. Podczas czterech mobilnych plenerów w rejony Kotliny Kłodzkiej, Starej Morawy, Sudetów, Zagłębia Miedziowego oraz Obornik Śląskich stworzą oni swoistą „mapę” środowisk twórczych.

Wybór wyżej wskazanych miejsc nie jest oczywiście przypadkowy. Dolny Śląsk to przestrzeń, w której – z przyczyn historycznych, jak i ze względu na współczesne poszukiwania tożsamości – splatają się ze sobą rozmaite narracje: wyobrażenia, mity, opowieści, przedstawienia. Konkurują tu różne pamięci zbiorowe, a także indywidualne wizje i ekspresje podmiotowości. Odmienne punkty czy sposoby spoglądania na przeszłość i na związaną z nią przestrzeń skutkują licznymi odniesieniami plastycznymi oraz literackimi do obszarów, w których kontekście można mówić o swoistym genius loci. Miejsca te stają się przestrzeniami o charakterze kulturotwórczym. Terenem artystycznej aktywności nie jest więc jedynie stolica regionu czyli Wrocław.

W wielu znacznie mniejszych miejscowościach, niekiedy niemal wyludnionych wioskach, narodziły się lokalne wspólnoty twórców reprezentujących różne dziedziny sztuki i rzemiosła, którzy w swych pracach i praktykach animacyjnych odwołują się do niezwykłego, unikalnego kulturowo i przyrodniczo środowiska Dolnego Śląska. Artyści odnosząc się do zakotwiczonych historycznie, względnie trwałych znaczeń i wartości zarazem eksperymentują z zastaną tradycją i przestrzenią – odnawiają ją, ale i przekształcają nadając jej nowe sensy.

Twórczy tygiel wizji, narracji i obrazowań wydaje się szczególnie silny i wyraźny wtedy, gdy mamy do czynienia ze złożoną grą tego, co zostało utracone i tego, co zachowane; z oswajaniem zastanych miejsc, obiektów, przedmiotów; poszukiwaniem ciągłości, ale i z budowaniem mitów założycielskich. W przypadku Dolnego Śląska jest to nie tylko kwestią niemieckiej przeszłości tzw. „Ziem Zachodnich”, ale też przesiedleń ludności ze wschodnich rejonów przedwojennej Polski.

Efekty działań Silesia Art Biennale 2016 zostaną zaprezentowane podczas wystawy w Dolnośląskim Centrum Fotografii „Domek Romański” – Galerii OKiS (17 listopada-23 grudnia br.) i towarzyszącego jej sympozjum naukowego w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego (18 listopada br.). Podsumowaniem projektu będzie książka zawierająca materiał zrealizowany podczas plenerów oraz teksty autorstwa kulturoznawców, antropologów kultury, historyków sztuki.

Artyści uczestniczący w plenerach i wystawie: Andrzej Dudek-Dürer, Jacek Jaśko, Małgorzata Kazimierczak, Mariusz Marks, Mirosław Rajkowski, Wacław Ropiecki, Krzysztof Saj, Rafał Warzecha, Igor Wójcik

Kurator Biennale: dr Andrzej Saj
Współpraca kuratorska: dr Piotr Jakub Fereński, dr hab. Izolda Topp-Wójtowicz
Koordynacja Biennale: Marta Przetakiewicz, Olga Nazarkiewicz
Identyfikacja wizualna: Tomasz Pietrek

Organizatorzy: Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016, Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Współorganizatorzy: Narodowe Forum Muzyki, Biuro Festiwalowe Impart
Sfinansowano ze środków: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Partner strategiczny: KGHM Polska Miedź S.A.

Silesia Art Biennale 2016 is a continuation of the festival’s first edition of 2012. This year’s Biennale, organised by the Culture and Art Centre in Wrocław as part of the Wrocław 2016 European Capital of Culture events, is informed by the idea of combining artistic and research practices. The artistic part, titled Local Identity and Community Awareness, involves documenting the projects, activities and personal attitudes of creative practitioners based in Lower Silesia by a group of photographers, film-makers and a broadcast journalist. In parallel, a team of culture scholars affiliated with the University of Wrocław are engaged in a research project called Lower Silesia in the (Art)Making to explore and assess the work of the region’s artists in a socio-cultural perspective.

These pursuits are designed to highlight the cultural abundance and diversity of Lower Silesia, to enhance intercultural dialogue and to stimulate cultural collaboration of various artistic circles. The team of creative practitioners and researchers will attempt to produce an inclusive account of the region’s complex identity, with special attention paid to art colonies, as well as individual workshops and studios, scattered across Lower Silesia’s environmentally and culturally fascinating locations. During four mobile plein-air workshops in the Kłodzko Valley, Stara Morawa, the Sudetes, the Copper Belt and Oborniki Śląskie, the team will chart a unique “map” of Lower Silesia’s artistic communities.

The locations are by no means randomly selected. Lower Silesia is a space where – due to both historical reasons and contemporary identity quests – a multiplicity of narratives are interlaced, mingling representations, myths, tales and imaginaries. Various collective memories, as well as individual visions and expressions of subjectivity, intersect and compete. Divergent viewpoints on and ways of reading the past and the space related to it result in an array of visual and literary evocations of areas possessed of a unique genius loci. These places become sites of vigorous cultural production. Clearly, not only the region’s capital, i.e. Wrocław, is the space of art-making.

In several towns, villages and, even, nearly deserted hamlets, local communities of artists have emerged over time. Representing various arts disciplines and crafts, these creative practitioners rely on the extraordinary, culturally and environmentally unique resources of Lower Silesia in their works and culture-promoting pursuits. Drawing on historically embedded and relatively permanent meanings and values, the artists also engage in experimentation with the existing tradition and space, whereby they both reproduce and transform it, investing it with new meanings.

The creative melting pot of visions, narratives and imageries seems to be particularly potent and prominent when that which has been lost and that which has been preserved enter into a complex interplay; when old places, objects and things are domesticated by new users; when continuity is sought but, at the same time, foundational myth-making is mobilised. In Lower Silesia, all these negotiations are not only a matter of the German past of what came to be called the Western Territories, but also a matter of displacements and migrations of populations from the Eastern regions of pre-war Poland.

The effects of Silesia Art Biennale 2016 will be presented during the exhibition in the “Romanesque House” Lower Silesian Photography Centre (17 November – 23 December 2016) and its accompanying symposium at the Institute of Cultural Studies at the University of Wroclaw (18 November 2016). The summary of the project will be a book containing material generated during the SAB plein-air workshops, and by the texts of cultural studies, cultural anthropologists, art historians.

Artists: Andrzej Dudek-Dürer, Jacek Jaśko, Małgorzata Kazimierczak, Mariusz Marks, Mirosław Rajkowski, Wacław Ropiecki, Krzysztof Saj, Rafał Warzecha, Igor Wójcik

Chief Curator: dr Andrzej Saj
Assistant Curators: dr Piotr Jakub Fereński, dr hab. Izolda Topp-Wójtowicz
Coordinators: Marta Przetakiewicz, Olga Nazarkiewicz
Visual Identification: Tomasz Pietrek

Organised by: Wrocław 2016 European Capital of Culture, Culture and Art Centre in Wrocław – Institution of Culture of the Lower Silesia Regional Government
Co-organised by: National Forum of Music, Biuro Festiwalowe Impart
Funded by: Minister of Culture and National Heritage
Strategic Partner: KGHM Polska Miedź S.A.

Odsłuchaj treść artykułu
Skip to content

Zapisz się do naszego newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych (pokaż całość)