Udostępnij:

Regulamin konkursu w ramach 20. Summer Guitar Festival. Krzyżowa 2020

Regulamin konkursu
„SUMMER GUITAR FESIVAL 2020”

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Konkurs polegający na przesłuchaniach  uczestników Summer Guitar Festival 2020 przez JURY w dniu 2 sierpnia 2020, zwany dalej „Konkursem”. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (zwanym dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.2 Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, Rynek-Ratusz 24, 50-101 Wrocław (zwana dalej: „Organizatorem”). Konkurs jest organizowany i emitowany (ogłaszany) przez środki masowego przekazu (Internet).

1.3 Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

1.4 Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej: www.guitarfestival.okis.pl

a) Konkurs jest organizowany przez Organizatora na obszarze kompleksu pałacowego w Krzyżowej (Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszcze), w dniu 15 czerwca do 2 sierpnia 2020 r. (okres ten obejmuje ogłoszenie Konkursu, przeprowadzenie Konkursu, jego rozstrzygnięcie oraz okres pokonkursowy).
b) Konkurs prowadzony jest na żywo, w obecności JURY.
c) Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób ani w żadnym zakresie sponsorowany, popierany, przeprowadzany, administrowany ani stowarzyszony z serwisem Facebook dostępnym
w sieci komputerowej Internet pod adresem URL: http://www.facebook.com/ (dalej: „Facebook”).

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU

2.1 Przedmiotem Konkursu jest wykonanie zadania konkursowego, czyli solowego występu gitarowego o długości od 7 do 10 minut przed JURY konkursowym.

2.2. W konkursie mogą wziąć udział gitarzyści klasyczni, akustyczni oraz flamenco

2.3 Celem niniejszego Konkursu jest aktywizacja osób zainteresowanych warsztatami gitarowymi, popularyzacja warsztatów Summer Guitar Festival oraz wizerunku Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu.

  1. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

3.1 Konkurs jest jednoetapowy, otwarty, skierowany do osób, które biorą udział w warsztatach Summer Guitar Festival na podstawie wniesionej opłaty pakietu MAESTRO STANDARD w wysokości 2000 zł brutto.

3.2 Językiem Konkursu jest język polski.

3.3 Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny. Osoba przystępująca do Konkursu zgodnie
z postanowieniami niniejszego Regulaminu staje się jego uczestnikiem (dalej „Uczestnik”) i tym samym akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu. Poprzez wniesienie opłaty za PAKIET MAESTRO STANDARD uczestnik potwierdza, że:

a) akceptuje warunki Regulaminu Konkursu;
b) wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska, a także wizerunku przy ogłoszeniu wyników Konkursu, jako Laureata Konkursu.

3.4 Uczestnikami mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, które najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyły 18 lat.

3.5 Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

a) Uczestnictwo w warsztatach Summer Guitar Festival możliwe jest TYLKO poprzez wniesienie opłaty za pakiet MAESTRO STANDARD do daty końcowej naboru na warsztaty.

3.6 Uczestnik nie ma obowiązku uczestnictwa w konkursie i może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Konkursie.

3.7 Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez jury złożonego z Organizatorów oraz Wykładowców (nauczycieli gry na gitarze) posiadających odpowiednią wiedzę pozwalającą ocenić umiejętności uczniów. Jury podczas oceny prac konkursowych będzie brało pod uwagę m.in. umuzykalnienie, kreatywność i techniczny aspekt wykonawstwa.

3.8 Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie ogłoszone w dniu 3 sierpnia br., w czasie trwania warsztatów oraz stronie internetowej www.guitarfestival.okis.pl oraz www.okis.pl oraz na Fanpage’ach OKIS.

3.9 Organizator zastrzega prawo do moderowania treści na Fanpage’u udostępnionych w ramach Konkursu (zdjęć konkursowych, odpowiedzi, opisów, komentarzy) dodawanych przez Uczestników, jeżeli w odczuciu Organizatora mogą one być sprzeczne z prawem, Regulaminem, regulaminem portalu Facebook.com, dobrymi obyczajami, obrażać uczucia lub naruszać prawa innych osób, zawierać treści pornograficzne bądź drastyczne, naruszające interes i dobre imię OBC, bądź nie związane z Konkursem. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników linków bądź odnośników czy też adresów URL do innych stron internetowych.

3.10 Organizator zastrzega, że prace zgłoszone do Konkursu nie mogą naruszać prawa,
a w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora prac zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz ponoszą pełną odpowiedzialność za umieszczone przez siebie treści na Fanpage’u.

W kwestiach nieprzewidzianych Regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.

  1. NAGRODY

4.1. Spośród wszystkich Uczestników jury wyłoni laureatów, którym zostaną wręczone nagrody rzeczowe.

4.2.  Osobie, której przyznano  nagrodę, wskazaną w pkt. 4.1. zwana będzie dalej „Laureatem”.

4.3. Laureaci zostaną powiadomieni o sposobie, terminie i miejscu odbioru nagrody do dnia
3 sierpnia 2020 roku (dzień wręczenia nagród).

4.4. Z chwilą wyboru Laureatów Konkursu jest zakończenie posiedzenia jury w przedmiocie rozstrzygnięcia niniejszego Konkursu (z posiedzenia zostanie sporządzony protokół). Niezwłocznie po wyborze Laureatów przez jury Uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach Konkursu na podstawie werdyktu JURY.  Powiadomienie nastąpi słownie i poprzez dodanie komentarza przez Organizatora o byciu laureatem na Fanpage’u SGF. Odebranie nagrody nastąpi po wypełnieniu protokołu odebrania nagrody na miejscu.

4.5. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i numeru telefonu) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania nagrody Laureatowi.

4.6. Organizator zastrzega sobie prawo do  przyznania wyłącznie jednej nagrody, w  zależności od wyboru Organizatora.

4.7.  Laureat nagrody może odmówić odbioru przyznanej mu nagrody.

4.8. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Laureat nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę.

4.9. Odpowiedzialność Organizatora za jakiekolwiek przeszkody faktyczne lub prawne uniemożliwiające odebranie lub realizację nagród, o których mowa w pkt. 4.1. powyżej, jest wyłączona, chyba że można przypisać mu winę zgodnie z art. 415 Kodeksu cywilnego.

  1. PRAWA AUTORSKIE

5.1 Poprzez przystąpienie do Konkursu i akceptację Regulaminu Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do Pracy Konkursowej oraz że Praca Konkursowa nie narusza w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich. Uczestnik dodatkowo wyraża zgodę na wykorzystanie opublikowanego zdjęcia przez Organizatora Konkursu w celach niezbędnych do przeprowadzenia konkursu
i wyłonienie laureatów.

  1. DANE OSOBOWE

6.1 W celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu Uczestnik zobowiązany jest do przekazania swoich danych osobowych (imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail). Przekazanie danych następuje dobrowolnie, jednakże warunkuje możliwość uczestnictwa w Konkursie oraz odbioru nagrody w przypadku bycia Laureatem.

6.2 Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Laureata.

6.3 Organizator informuje, że przekazane dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu. Administratorem zbioru danych osobowych jest Organizator. Organizator informuje, że Uczestnikowi w każdym czasie przysługuje prawo wglądu do jego danych, ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia.

6.4 Administratorem zbieranych danych osobowych jest: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
z siedzibą przy ul. Rynek-Ratusz 24 we Wrocławiu, tel.: 713442864, adres e-mail: sekretariat@okis.pl

6.5 Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, natomiast w przypadku zwycięzcy – również w celu wydania nagrody.

6.6 Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania
i przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

6.7 Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania warunków niniejszej umowy.
W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zawarcie niniejszej umowy.

6.8  Dane udostępnione przez Uczestników nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6.9 Dane udostępnione przez Uczestników nie będą podlegały profilowaniu.

6.10 Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6.11 Dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany do ich wykorzystania.

6.12 Mając na uwadze powyższe wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ww. celem.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1 Konkurs może zostać unieważniony, jeżeli:

a) nikt nie przystąpi do konkursu
b) z innych ważnych przyczyn dotyczących Organizatora.

7.2 Decyzja o unieważnieniu Konkursu zostanie podana do wiadomości Uczestników w dniu 2 sierpnia 2020 na żywo oraz za pośrednictwem Fanpage’a.

7.3 Uczestnicy zrzekają się niniejszym wszelkich roszczeń wobec Organizatora związanych
z unieważnieniem Konkursu.

7.4 W stosunku do czynności Organizatora podjętych w toku Konkursu (także ich zaniechania) Uczestnik może wnieść protest do Organizatora. Protest wnosi się na piśmie do Organizatora w terminie 3 dni roboczych od dnia czynności (przy zaniechaniu – ostatecznego terminu, do którego Organizator powinien jej dokonać) lub dnia, w którym Uczestnik powziął wiadomość o podstawie do wniesienia protestu, jednakże w żadnym wypadku nie później niż do dnia rozstrzygnięcia Konkursu. Organizator rozpatrzy sprzeciw w terminie 3 dni od jego wniesienia. O wniesieniu protestu, jego treści i zarzutach oraz o jego rozstrzygnięciu Organizator poinformuje pozostałych Uczestników za pośrednictwem mailingu lub Fanpage’a.

7.5 Uczestnik zobowiązuje się do bezterminowego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z Konkursem.

7.6 Wszelkie ewentualne spory związane z organizacją, przebiegiem oraz rozstrzygnięciem Konkursu, w tym dotyczące nagród, rozpoznawane i rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny we Wrocławiu.

7.7 W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

7.8 Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

7.9 Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji zapisów niniejszego Regulaminu. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.

7.10 Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

7.11 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie jego trwania, w tym także prawo do zmiany nagród.

Odsłuchaj treść artykułu
Skip to content

Zapisz się do naszego newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych (pokaż całość)