Udostępnij:

Galeria PhotoZona 2016-2017

Zadaniem gale­rii jest pre­zen­ta­cja doko­nań powsta­łych w foto­me­dial­nym nur­cie sztu­ki. Prezentujemy doro­bek arty­stycz­ny, któ­ry ma swo­je źró­dło w ogól­no­pol­skim śro­do­wi­sku foto­gra­fii atry­stycz­nej, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem reali­za­cji powsta­łych w dol­no­ślą­skim krę­gu twór­czym. Galeria PhotoZona orga­ni­zu­je wysta­wy o zróż­ni­co­wa­nym cha­rak­te­rze for­mal­nym (foto­gra­fia, foto­obiekt, foto­in­sta­la­cja itp), któ­re poza miej­scem eks­po­zy­cji są upu­blicz­nia­ne rów­nież w mediach elek­tro­nicz­nych i publikacjach.

Organizatorem Galerii PhotoZona jest Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
Kuratorem Galerii PhotoZona jest Agata Szuba.
Dyrektorem Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu jest Igor Wójcik.

 

Oficjalna strona: www.photozona.pl   www.facebook.com/galeriaPHOTOZONA/

 

Galeria PhotoZona działała w latach 2016-2017 w Dolnośląskim Centrum Informacji Kulturalnej OKiS

Odsłuchaj treść artykułu

Dodano: 09.08.2018 12:40

Wystawy Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu w najnowszym numerze Pisma Artystycznego „Format”

W najnowszym numerze Pisma Artystycznego Format (78) zostały opublikowane aż cztery teksty poświęcone wystawom zorganizowanym przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu. pokaż więcej »

Dodano: 26.01.2018 16:08

Galerie FOTO-GEN i PhotoZona w najnowszym numerze Pisma Artystycznego „Format”

W najnowszym, podwójnym numerze Pisma Artystycznego Format (76-77) zostało opublikowanych aż pięć tekstów poświęconych zeszłorocznym działaniom, podjętym w galeriach fotografii Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu. pokaż więcej »

Dodano: 30.11.2017 08:00

Forum artystyczno-literackie OKiS

30 listopada 2017, godz. 16:00, 26. Wrocławskie Targi Dobrych Książek, Hala Stulecia, ul. Wystawowa 1 pokaż więcej »

Dodano: 24.11.2017 17:35

Zaginiony między dziadem a wnukiem

24 listopada - 25 stycznia 2018, wernisaż: 24 listopada (piątek) 2017, godz. 17:00, Galeria PHOTO ZONA, Rynek-Ratusz 24, Wrocław pokaż więcej »

Dodano: 24.11.2017 12:58

Andrzej Więckowski „Zaginiony między dziadem a wnukiem” – fotorelacja

Dokumentacja fotograficzna wernisażu: Agata Szuba & Manfred Bator pokaż więcej »

Dodano: 27.10.2017 16:39

Relacja z wernisażu Manfreda Batora „Geometrie i kolory”

27 października 2017 niewielka Galeria PHOTO ZONA na parterze wrocławskiego Ratusza pękała w szwach. Wszystko za sprawą Manfreda Batora i jego wystawy „Geometria i kolory”.(...) fot:Krzysztof Saj & Katarzyna Sałamacha pokaż więcej »

Dodano: 27.10.2017 08:09

Geometrie i kolory

27 października - 24 listopada 2017, wernisaż: 27 listopada 2017, godz. 17:00, Galeria PHOTO ZONA, Rynek-Ratusz 24, Wrocław pokaż więcej »

Dodano: 29.09.2017 08:00

Przebudzenie [fotoobiekt, performens dokamerowy]

29 września – 26 października 2017, wernisaż: 29 września 2017, godz. 17:00, Galeria PhotoZona, Rynek-Ratusz 24, Wrocław pokaż więcej »

Skip to content

Zapisz się do naszego newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych (pokaż całość)