Udostępnij:

Regulamin 20. Summer Guitar Festival. Krzyżowa 2020

SUMMER GUITAR FESTIVAL
– REGULAMIN FESTIWALU DOSTOSOWANY DO SYTUACJI EPIDEMII COVID-19

 

1. Organizatorem Summer Guitar Festival jest Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, a Współorganizatorem Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego z siedzibą w Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszcze.

2. Uczestnicy Summer Guitar Festival sami opłacają koszty zgodnie z wybranym pakietem wg obowiązującego cennika, udostępnionego na stronie internetowej Festiwalu.

3. Wpłaty za udział w Festiwalu  należy dokonać w ciągu trzech dni od zgłoszenia dokonanego przez stronę https://guitarfestival.okis.pl/ na konto:

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Rynek-Ratusz 24, 50-101 Wrocław

Santander Bank Polska S.A. 69 1090 2398 0000 0006 0801
z tytułem: [nr zamówienia] + [imię i nazwisko uczestnika]

4. Cena pakietu obejmuje całodzienne wyżywienie, zakwaterowanie w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej (w pokojach 1-, 2-, 3-osobowych), udział w wydarzeniach towarzyszących oraz uczestnictwo w zajęciach indywidualnych i/lub grupowych (zgodnie z ofertą wybranego pakietu). Wykupując pakiet dodatkowy można podwyższyć standard pobytu w czasie Festiwalu.

5. Za niewykorzystany udział w Summer Guitar Festival nie przysługuje zwrot ani zmniejszenie kosztów udziału jeśli ten brak udziału wynika z winy uczestnika.

6. Zgłoszenia przez stronę https://guitarfestival.okis.pl/ przyjmowane są do dnia 17.07.2020 włącznie. Organizator może zamknąć nabór wcześniej jeśli ograniczona ilość miejsc zostanie już wykupiona przed podanym terminem.

7. Zwrot udziału uczestnikowi nastąpi w przypadku odwołania imprezy z winy Organizatora.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Summer Guitar Festival w przypadku, gdy z powodu siły wyższej imprezy tego rodzaju nie mogą się odbyć na terenie danej gminy, w przypadku wystąpienia kolejnej fali epidemii COVID-19 i wzroście ryzyka zachorowania lub gdy liczba zgłoszeń na co najmniej 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia nie osiągnęła 50 % z dostępnej liczby miejsc lub nie pokrywa kosztów realizacji festiwalu. W tym przypadku Organizator zwróci osobom, które dokonały zgłoszenia udziału przed terminem określonym powyżej 90 % wpłaconej kwoty.

9. W przypadku niemożności przybycia na Summer Guitar Festival należy poinformować o tym Organizatora Kursu.

10. Uczestnicy zobowiązani są do ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie oraz posiadania dokumentu potwierdzającego posiadane ubezpieczenie przy sobie przez cały okres trwania festiwalu

11. Informacje można uzyskać na stronie internetowej: https://guitarfestival.okis.pl/ lub telefonicznie: +48 71 344 28 64

12. Przed przystąpieniem do zgłoszenia na Summer Guitar Festival Organizator wymaga
szczegółowego zapoznania się z ofertą, internetowym Zgłoszeniem oraz Regulaminem.

13. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia i zakwalifikowania uczestnika na Summer Guitar Festival jest dokonanie wpłaty za kurs, wypełnienie wszystkich obowiązkowych rubryk zgłoszenia
i akceptacja Regulaminu. Organizator przyjmuje zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie sklepu https://guitarfestival.okis.pl/ w podsumowaniu zakupu pakietu.

14. Program Summer Guitar Festival przewiduje przyjazdy uczestników w dniu 25 lipca 2020 r., a odjazdy w dniu 4 sierpnia 2020 r. po śniadaniu.

15. Uczestnicy po przyjeździe zgłaszają się wraz z dokumentami tożsamości do Recepcji
w Krzyżowej celem uzyskania zakwaterowania, informacji o rozkładzie zajęć i programie Summer Guitar Festival.

16. W związku z epidemią COVID-19 Organizatorzy wprowadzają zasady i procedury zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnictwa w Summer Guitar Festival:

– zakwaterowanie w pokojach 1, 2, 3 osobowych z zachowaniem minimum 4 metrów kwadratowych na osobę, przy czym w jednym pokoju powinny przebywać osoby z jednego gospodarstwa domowego.
–  w pokojach nie mogą przebywać osoby w nich niezakwaterowane przez Organizatorów.
– ograniczona zostaje ilość uczestników do możliwości pracy wykładowców
– zajęcia grupowe prowadzone na otwartej przestrzeni o wymiarach minimum 62x30m
z zachowaniem odległości minimum 2 metrów. Limit uczestników: 14 osób + 2 osoby prowadzące
– zajęcia grupowe prowadzone na otwartej przestrzeni o wymiarach minimum 105x68m
z zachowaniem odległości minimum 2 metrów. Limit uczestników: 22 osoby + 4 osoby prowadzące
– podczas zajęć grupowych, wykładów, wspólnego grania, konkursu prowadzonych w zamkniętej przestrzeni Uczestnikom zostanie udostępnione co drugie miejsce siedzące w rzędach naprzemiennie. Odległość między uczestnikami musi wynosić co najmniej 2 metry. Wszyscy uczestnicy zajęć oraz prowadzący zobowiązani są do zakrywania ust oraz nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego.

– zajęcia indywidualne (prowadzący-uczestnik) mogą odbywać się z zachowaniem odległości najmniej 2 metrów i poddaniem dezynfekcji wszystkich przedmiotów mających bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują
– wietrzenie pomieszczeń po każdych zajęciach indywidualnych i grupowych w czasie 15 minutowych przerw
– w przypadku wystąpienia objawów choroby uczestnik jest zobowiązany do poddania się izolacji w wyznaczonym i przygotowanym przez Organizatora i Współorganizatora pomieszczeniu do czasu organizacji transportu indywidualnego.
– uczestnicy są zobowiązania do zachowania szczególnych zasad higieny, w tym muszą regularnie myć ręce wodą z mydłem.
– uczestnicy zobowiązują się do przyjechania w dniu 25.07.2020 na warsztaty Summer Guitar Festival bez żadnych objawów chorobowych (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).
– uczestnicy zobowiązują się do  pomiaru temperatury w razie zauważonych niepokojących objawów
–  uczestnicy zobowiązuję się do niezwłocznego opuszczenia Summer Guitar Festival 2020 w przypadku wystąpienia u nich niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).

17. Organizator i Współorganizator zapewniają środki do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne, mydło), są zobowiązani do dezynfekcji pomieszczeń, oraz są zobowiązani do informowania o ilości osób mogących w danym momencie przebywać w danym pomieszczeniu.

18. Uczestnicy są zobowiązani do przyjazdu z własnymi maseczkami ochronnymi i noszenia ich w trakcie pobytu na Summer Guitar Festival.

19. Organizator i Współorganizator mają pełne prawo do sfilmowania, nagrywania i sfotografowania koncertów, zajęć i pokazów warsztatowych, jak i ich wykorzystywania na wszelkich polach eksploatacji oraz mogą udzielać zgody innym podmiotom w tym zakresie. Bez zgody Organizatora lub Współorganizatora filmowanie, nagrywanie lub fotografowanie jest zabronione.

20. W porozumieniu z Dyrektorem artystycznym i Współorganizatorem Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie Summer Guitar Festival, zmian w programie zajęć oraz niezależnych od Organizatora zmian w składzie kadry pedagogicznej.

21. Grafik zajęć ustala dyrektor artystyczny w porozumieniu z Organizatorem i Współorganizatorem. Surowo wzbronione jest indywidualne uzgadnianie lekcji z wykładowcami Summer Guitar Festival. Każde naruszenie tego punktu Regulaminu prowadzi do natychmiastowego usunięcia Uczestnika z Summer Guitar Festival bez prawa zwrotu jakichkolwiek kosztów.

22. Organizator i Współorganizator nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione, a nie zostały zdeponowane i pokwitowane w Recepcji w Krzyżowej.

23. Uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa w Summer Guitar Festival.

24. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu ośrodka MDSM Krzyżowa oraz programu Summer Guitar Festival (np.: godziny posiłków, zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów w pokojach, cisza nocna) obowiązujących w MDSM Krzyżowa.

25. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do 6.00.

26. Organizator i Współorganizator mają prawo do wykluczenia z zajęć osób, które zakłócają ich przebieg lub zachowują się niestosownie.

27. Wstęp do sal warsztatowych, zarówno podczas zajęć indywidualnych jak i grupowych, będzie odbywał się na podstawie wcześniej zgłoszonych list uczestnictwa lub identyfikatorów informujących o rodzaju pakietu wykupionego przez danego uczestnika.

28. Zabronione jest wprowadzanie do pokoi osób niezameldowanych w nich przez Organizatora i Współorganizatora oraz nieuczestniczących w Summer Guitar Festival.

29. Za wszelkie zawinione uszkodzenia i braki w urządzeniach Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży uczestnicy ponoszą indywidualną odpowiedzialność materialną.

30. W przypadku gdy zostanie stwierdzone przez Organizatora, lub osobę przez niego upoważnioną naruszenie zakazów określonych w niniejszych Warunkach, Uczestnik festiwalu, który naruszył zakaz zobowiązuje się zapłacić na rzecz Organizatora karę umowną w wysokości 1000,00 PLN za każdy przypadek naruszenia.

31. Osoby nieprzestrzegające niniejszego regulaminu mogą zostać odsunięte od udziału w Summer Guitar Festival, w każdym jego momencie, bez zwrotu opłat.

32. Każdy z uczestników Summer Guitar Festival ma obowiązek wypełnienia ankiety dotyczącej wydarzenia udostępnionej przez Organizatora oraz przekazania ankiety Organizatorowi najpóźniej w dniu 03 sierpnia 2020 r.

33. Uczestnikami Festiwalu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat. Uczestnicy muszą potwierdzić dokumentem ukończenie 18 lat w dniu przyjazdu.
Brak potwierdzenia oznacza utratę wpisowego i niemożliwość wzięcia udziału w warsztatach Summer Guitar Festival.

34. W związku z trwającą epidemią COVID-19 uczestnicy potwierdzają, że są świadomi zagrożenia oraz przyjeżdżają na Summer Guitar Festival na własną odpowiedzialność.

35. W związku z wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), które wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. Informujemy, że:

a. Administratorem zbieranych danych osobowych jest: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
z siedzibą przy ul. Rynek-Ratusz 24 we Wrocławiu, : 713442864, adres e-mail: sekretariat@okis.pl.

b. Celem zbierania danych jest zawarcie niniejszej umowy.

c. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania
i przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

d. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania warunków niniejszego porozumienia. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zawarcie umowy.

e. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

f. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

g. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

h. Dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany do ich wykorzystania.

i. Mając na uwadze powyższe wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ww. celem oraz na określony w pkt. 8 okres.

Niniejsze warunki stanowią wzór umowy w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego zawieranej z Organizatorem dotyczącym  uczestnictwa w Summer Guitar Festival. Jeśli nie znalazłeś tu informacji, których potrzebujesz, sprawdź zakładkę FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania, a jeśli nadal Cię coś nurtuje, skontaktuj się z Organizatorem.

Odsłuchaj treść artykułu
Skip to content

Zapisz się do naszego newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych (pokaż całość)