Udostępnij:

PRENUMERATA

Bieżące numery „Odry” (w promocyjnej cenie 8 zł)  można nabyć także w Dolnośląskim Centrum Informacji Kulturalnej  OKiS we Wrocławiu (Rynek Ratusz 24), w redakcji oraz w salonach Kolportera, Empikach, w wybranych księgarniach i kioskach „Ruchu”.

Numery archiwalne w cenie 5 zł (+ koszt wysyłki)

 

Warunki prenumeraty redakcyjnej na rok 2019
(prenumeratę podstawową prowa­dzi nadal „Ruch”):

Cena prenumeraty na I kwartał 2019        24 zł
Cena prenumeraty na II kwartał 2019        24 zł
Cena prenumeraty na I półrocze 2019         48 zł
Cena prenumeraty na II półrocze 2019     40 zł
Cena prenumeraty na cały 2019 rok             88 zł

Cena pojedynczego numeru                       9 zł

Prenumerata redakcyjna z wysyłką za granicę wynosi 220 zł na 2019 rok (pocztą zwykłą) i 295 zł (pocztą lotniczą). WPŁATY na prenumeratę „Ruchu” przyjmują oddziały kolportażu właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora. Cena prenumeraty ze zleceniem dostawy za granicę to cena prenumeraty + rzeczywiste koszty wysyłki. Zlecenia na prenumeratę dewizową, przyjmowane od osób zamieszkałych za granicą, realizowane są od dowolnego numeru.

Zamówienia na prenumeratę można składać bezpośrednio na stronie www.prenumerata.ruch.com.pl. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem: 801 800 803 lub 22 717 59 59 – czynne w godzinach  700 – 1800. Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Terminy przyjmowania wpłat z wyprzedzeniem na kolejne kwartały: do 5.12., 5.03., 5.06., 5.09.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAPRENUMEROWANIA PISMA RÓWNIEŻ W REDAKCJI.

 

Wpłat należy dokonywać na niżej podane konto, w tytule podając swój dokładny adres i okres jakiego dotyczy zamówienie.

Ośrodek Kultury i Sztuki (Redakcja „Odry”)
Bank Zachodni WBK SA Wrocław

15 1090 2398 0000 0006 0801 6846

 

UWAGA!!! Od 2013 roku nie ma możliwości zaprenumerowania ,,ODRY” na POCZCIE.

Atrakcyjna 50%  zniżka prenumeraty dla bibliotek publicznych i szkolnych